PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Oskalpowanie prącia z ubytkiem skóry moszny u czteroletniego chłopca
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1982/35/1-2.

autorzy

Edmund Jasiński, Zbigniew Waga
Oddział Chirurgiczny Woj. Szpitala Zespolonego w Zamościu
Ordynator: lek. E. Jasiński

streszczenie

Autorzy przedstawiają przypadek oskalpowanego prącia z ubyt­kiem skóry moszny u czteroletniego chłopca. Leczenie operacyjne prze­prowadzono w dwóch etapach. W I etapie dokonano oczyszczenia rany i wszyto prącie pod wypreparowaną skórę moszny. W II etapie wy-. ? tworzono prostokątny płat skóry zrośnięty z grzbietową częścią prącia i zeszyto go na powierzchni cewkowej prącia. Otrzymano bardzo dobry wynik anatomiczny i kosmetyczny.
Po 2 godzinach od chwili przyjęcia do oddziału w znieczuleniu ogólnym do­konano oczyszczenia rany usuwając strzępy tkanek i skrzepy krwi. Wypreparo­wano płat skóry z prawej połowy moszny, ułożono prącie w miejscu ubytku skó­ry na mosznie i przykryto go rozciągniętym, wypreparowanym płatem skórnym. Skórę zeszyto z częścią śluzówki napletka, ze skórą okolicy łonowej oraz z po­zostałą skórą po lewej stronie moszny. Założono cewnik do pęcherza celem tzw. szynowania prącia i zabezpieczenia rany przed zanieczyszczeniem. W ten sposób oskalpowane prącie wszyto pod skórę moszny (ryc. 1).
W drugim etapie operacyjnym po 2 tygodniach nacięto skórę moszny równo­legle do brzegów prącia. Wytworzony prostokątny płat skórny zrośnięty z częścią grzbietową prącia zeszyto na powierzchni cewkowej prącia. Ranę po ubytku skór­nym na mosznie zeszyto. Worek mosznowy zmniejszył się. Po 10 dniach rana za­goiła się przez rychłowzrost. Po 4 tygodniach pobytu w szpitalu dziecko zostało wypisane do domu w stanie dobrym.
Kontrola dziecka po 8 miesiącach: moszna normalnej wielkości, jądra rucho­me, przesuwalne, prącie nie zniekształcone. Skóra na prąciu elastyczna, cienka, przesuwalna, nieodbarwiona (ryc. 2).
Należy podkreślić, że w oskalpowaniu prącia u dzieci dobry efekt anatomiczny i kosmetyczny można otrzymać wykorzystując skórę mosz-ny. Przedstawiając nasz przypadek chcemy przypomnieć ten prosty spo­sób plastyki skóry oskalpowanego prącia, który można wykonać w każ­dym oddziale chirurgicznym.

Chory B. N. lat 4 (nr hist. chor. 1120/79) przybył do oddziału z powodu oskal­powania prącia oraz ubytku skóry moszny, głównie w części środkowej, z obnaże­niem lewego jądra. Obrażenie to zostało spowodowane przez wałek przenośnika mocy ciągnika w czasie zabawy dziecka. Pierwszą pomoc chirurgiczną rozpoczęto od walki ze wstrząsem, podłączono choremu płyny, podano środki przeciwbólowe, uspokajające, anatoksynę tężcową oraz antybiotyki.

piśmiennictwo

 1. Austrie R.: Plastyka oskalpowanego prącia skórą moszny. Wiad. Lek., 1965,
 2. 18, 358.
 3. Brygman A.: Urazowe zerwanie skóry moszny i prącia. Pol. Przeg,
 4. the denudel penis and testicles. New York State J. Med., 1956, 56, 3014.
 5. Dąb­
 6. rowski W.: Urazowy ubytek skóry moszny i prącia. Pol. Przeg. Chir., 1970, 42, 493. ?
 7. Chir., 1972, 44, 1157.
 8. Comley J. J.: A one stage operation for the repair of
 9. 5. Dobrzęcki W., Marszałek W., Lorenz L.: Rozległe oskalpowanie prącia, moszny,
 10. i krocza. Pol. Przeg. Chir., 1963, 35, 1247.
 11. Furman M., Darewicz J., Grabiński
 12. J.: Postępowanie chirurgiczne w całkowitym oskalpowaniu prącia i moszny. Pol.
 13. Przeg. Chir., 1967, 39, 1124.
 14. Goldstein J.: Zasady postępowania operacyjnego
 15. w rozległym obrażeniu prącia i moszny. Pol. Przeg. Chir., 1964, 36, 77.
 16. Kmak
 17. A., Piasecki Z.: Pokrywanie świeżych ubytków skóry prącia i moszny. Pol. Przeg.
 18. Chir., 1970, 42, 240.
 19. Olewiński T., Opolski M.: Pourazowy ubytek skóry prącia
 20. leczony doraźnie przeszczepem skóry pośredniej grubości. Pol. Przeg. Chir., 1972,
 21. 44, 863.
 22. Stępniewski J., Magońska-Oleszycka A.: Oskalpowanie prącia i
 23. moszny. Pol. Przeg. Chir., 1976, 48, 329.
 24. Znamirowski R.: Plastyka skóry prącia wolnym płatem skórno-naskórko-
 25. wym. Pol. Przeg. Chir., 1958, XXX, 1141.