PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wspomnienie pośmiertne - dr med. Jan Bieda
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1986/39/4.

autorzy

Jan Krakowski

W dniu 21 lutego 1986 r. zmarł w Krakowie, w wieku 60 lat, dr med. Jan Bieda, urolog, wieloletni zastępca ordynatora oddziału urolo­gicznego Krakowskiego Szpitala Zespolonego im. G. Narutowicza.

Dr med. Jan Bieda urodził się 2 stycznia 1926 r. w Limanowej. Tam ukończył szkołę podstawową oraz gimnazjum i liceum. W latach 1948? 1953 studiował w Akademii Medycznej w Krakowie. Dyplom lekarza otrzymał 22 grudnia 1953 r. Po studiach wybrał specjalizację chirur­giczną. Od 1 stycznia 1954 r. do 30 września 1960 r. pracował w Szpitalu Powiatowym w Miechowie, pełniąc równocześnie od 1 lipca 1958 r. do 30 września 1960 r. funkcję Kierownika Powiatowego Wydziału Zdrowia w Miechowie. Specjalizację chirurgiczną I° uzyskał 30 marca 1960 r. Po uzyskaniu specjalizacji chirurgicznej postanowił poświęcić się urologii. Od 1 października 1960 r. rozpoczął pracę w Klinice Urologicznej Akademii Medycznej w Krakowie pod kierunkiem prof. dr med. E. Michalowskiego początkowo jako stypendysta ówczesnego Studium Doskonalenia Pody­plomowego Lekarzy, a następnie jako asystent i starszy asystent Kliniki. Specjalizację z urologii uzyskał 30 września 1964 r. Od 15 grudnia 1970 r. rozpoczął pracę w Szpitalu im. G. Narutowicza obejmując stanowisko zastępcy ordynatora oddziału urologicznego, które piastował przez 15 lat, aż do chwili gdy podstępna i nieuleczalna choroba wyrwała Go z naszego grona.

Poza osiągnięciami czysto zawodowymi interesowała Go praca nau­kowa. W 1967 r. uzyskał stopień naukowy doktora medycyny na podstawie pracy ?Opanowanie krwawienia przy prostatektomii". Był auto­rem lub współautorem 16 wartościowych prac naukowych opublikowa­nych w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym.

Posiadając gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne, talent chirurgiczny oraz cechując się wielką pracowitością i obowiązkowością z biegiem lat stał się wysoko cenionym lekarzem specjalistą.

Był wzorem lekarza humanisty, który całe swoje pracowite życie poświęcił bez reszty rzeszom chorych, toteż zasłużenie cieszył się ich wielkim zaufaniem, szacunkiem i wdzięcznością. Był człowiekiem szla­chetnym, prawym i skromnym. Surowy i wymagający w stosunku do siebie, dla innych wyrozumiały i cierpliwy, zawsze chętny służyć swoim doświadczeniem, radą i pomocą był bardzo lubiany przez lekarzy, pie­lęgniarki i pozostały personel. Miał szerokie grono oddanych przyjaciół. Wielu młodych Kolegów zawdzięcza Mu zdobycie praktycznej wiedzy urologicznej.

Za swoje osiągnięcia zawodowe był uhonorowany odznaką resortową ,,Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia" (1984).

Odszedł niespodziewanie i tak szybko w pełni sił zawodowych zacho­wując do ostatnich chwil hart i pogodę ducha. Z Jego odejściem urologia i medycyna krakowska poniosły wielką stratę.

Dr med. Jan Bieda pozostanie na zawsze w pamięci Tych, którzy Go znali i z Nim współpracowali jako wzór lekarza humanisty i szlachetnego Człowieka.

Cześć Jego Pamięci!

piśmiennictwo

 1. 1. Bieda J.: Przeszkoda miedniczkowo-moczowodowa a kamica nerkowa. Pamiętnik IX Zjazdu Naukowego Pol. Tow. Urol., 1964, 64. ? 2. Michałowski E.,
 2. Modelski W., Bieda J.: Angeborene Hydronephrose und ihre operative Behandlung.
 3. Z. Urol., 1965, 58, 3, 161. ? 3. Michałowski E., Modelski W., Bieda J.: Early and
 4. late results of operative treatment in 168 cases of urethral stricture. Acta Med.
 5. Pol., 1966, VI, 2, 147. ? 4. Michałowski E., Modelski W., Bieda J.: Removable he-
 6. mostatic suture in suprapubic prostatectomy. Urol, Intern., 1966, 21, 549. ? 5. Bie­
 7. da J., Modelski W.: W sprawie drenażu pęcherza i hemostazy po nadłonowej pro­
 8. statectomii. Pamiętnik X Zjazdu Naukowego Pol. Tow. Urol., 1967, 379. ? 6. Bieda
 9. J.: Wycięcie jelita grubego przy usuwaniu guza nerki. Pol. Przeg. Chir., 1967,
 10. XXXIX, 10, 1017. ? 7. Bieda J.: Opanowanie krwawienia przy prostatektomii. Pra­
 11. ca doktorska, 1967, Biblioteka Akademii Medycznej w Krakowie. ? 8. Michałow­
 12. ski E., Modelski W., Bieda J.: Fisteln und wandstandige Defekte der vorderen
 13. Harnrohre. Urol. Intern., 1967, 22, 461. ? 9. Michałowski E., Modelski W., Bieda J:
 14. Meatoplasty. Urol. Intern., 1967, 22, 468. ? 10. Michałowski E., Modelski W., Bieda
 15. J.: Die operative Behandlung der beiderseitigen Harnleiter-Scheidenfi.steln. Z. Urol.,
 16. 1968, 61, 4, 251.
 17. 11. Bieda J.: Wytworzenie przetoki nerkowej przy użyciu drenu z mas plas­
 18. tycznych. Pol. Przeg. Chir.. 1968, XL, 7, 59. ? 12. Bieda J., Piasecki Z., Kowalski A.:
 19. Obustronne złośliwe guzy iąder, Pol. Przeg. Chir., 1968, XL, 4a. 496. ? 13. Micha­
 20. łowski E., Modelski W.. Bieda J.: Ergebnisse der Frtihoroeratioin bei Rupturen der
 21. oprinealen Harnrohre. Z. Urol.. 1968, 61. 1, 39. ? 14. Modelski W., Bieda J.: Die
 22. Erpebrnlise óe Inyaainiatttansyerfałirens bei der operatiyen Beh^ndluing der Strilk-
 23. turen dpr hinteren Harnirohre. Urol. Intern.. 19R8, 23. 364. ? 15. Krakowski J., Bie­
 24. da J.: Eliffrne Modifikatiion des supraDi.ibisch-tiransperiitonealen-transyesdlkalein Fistelverschlusses in der Behandlung der Blasenscheidenfisteln. Verhandluingsbenicht der Deutschen Gesellschaft fur Urologie, 33 Tagung, K61n 1981, 334. ? 16. Kra­kowski J., Bieda J., Płatek K.: Przetoka moczowodowo-jelitowa po operacji gine­kologicznej. Urol. Pol., 1986, XXXIX, 2.