PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

MIĘSAK Z MIĘSNI POPRZECZNIE PRĄŻKOWANYCH JĄDRA (RHABDOMYOSARCOMA TESTIS)
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1987/40/1.

autorzy

Marek Pilch, Bogdan Marut, Roman Pawłowicz
Z Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Piotrkowie Trybunalskim
Ordynator Oddziału: dr n. med. M. Pilch
Dyrektor Szpitala: dr n. med. M. Pilch

streszczenie

Przedstawiono mięsaka z mięśni poprzecznie prążkowanych jądra (rhabdomyosarcoma testis) u 14-letniego chłopca. Obserwacja chorego po wycięciu jądra, napromienieniu podbrzusza i nadbrzusza trwa 12 lat.

Nowotwory złośliwe jądra stanowią 1,0 do 2,0% ogólnej liczby nowo­tworów u mężczyzn (8, 9). Najczęściej występują u dzieci i ludzi młodych. Zmiany nowotworowe dotyczą zwykle jednego jądra, częściej prawego (1, 3, 9). Różnorodność budowy mikroskopowej guzów jądra stanowi przy­czynę trudności w ich klasyfikacji. Najbardziej praktycznym jest podział Dixona i Moore'a oparty o morfologię guza oraz obraz kliniczny. Autorzy dzielą pierwotne guzy jądra na guzy pochodzenia zarodkowego, stano­wiące 96,6% i niezarodkowe stanowiące 3,4%. Podział ten uwzględnia również guzy o budowie mieszanej (2, 9). Mięsaki należą do guzów nie-zarodkowych i wywodzą się z osłonek jądra lub jego zrębu. Charakte­ryzuje je szybki wzrost, naciekanie skóry moszny oraz wczesne prze­rzuty. Mięsak z mięśni poprzecznie prążkowanych jądra występuje prawie wyłącznie u mężczyzn poniżej 20-tego roku życia (6, 9). Ze względu na podobną budowę histopatologiczną mięsaków do niektórych raków jądra, częstość występowania ich według różnych autorów jest inna (4, 7, 9, 10). Według Krzeskiego mięsaki z mięśni poprzecznie prążkowanych jądra stanowią 10,0% nowotworów jąder, a według Pytla tylko 2,7% (6, 10).

Jedynym objawem mięsaka jądra jest na ogół niebolesne powiększenie się i stwardnienie jądra, co często bagatelizuje chory. Również badania pracowniane nie wnoszą niczego typowego. Johson u 6 chorych na mię­saka jądra wykonał limfografię, uzyskując u 4 wynik negatywny (5).

Zasadniczą metodą leczenia jest wycięcie jądra wraz z powrózkiem nasiennym aż do pierścienia wewnętrznego kanału pachwinowego, a na­stępnie usunięcie węzłów chłonnych aż do przepony.

OPIS PRZYPADKU

Chory K. S., lat 14 (Nr hist. chor. 5904/74) przyjęty do Oddziału Urologicznego z powodu bezbolesnego powiększenia się prawego jądra. Nie mógł określić początku choroby i negował uraz narządów płciowych. Badaniem fizykalnym stwierdzono sprężysty, niebolesny, guz prawego jądra wielkości męskiej pięści. Skóra moszny napięta, słabo przesuwalna. W badaniach dodatkowych, oprócz przyspieszonego opa­dania krwinek do 58/88 mm, nie stwierdzono odchyleń od normy. Urografia pra­widłowa.

Wykonano prawostronną hemikastrację i częściową resekcję ściany moszny. Przebieg pooperacyjny bez powikłań. Chory w 12 dobie opuścił Oddział.

Badanie histopatologiczne jądra nr 6047 (Pracownia Histopatologiczna Zakładu Anatomii Patologicznej Szpitala Miejskiego im. K. Kopernika w Piotrkowie Trybu­nalskim, Kierownik: lek. med. Andrzej Eichelkraut) rhabdomyosarcoma testis, na­ciekania ściany moszny nie stwierdza się.

Następnie poddano chorego kobaltoterapii w Ośrodku Onkologicznym w Łodzi. Otrzymał 4000 R na podbrzusze oraz 3500 R na nadbrzusze. Okresowe kontrole nie wykazały wznowy ani przerzutów. Chory nie zdając sobie sprawy z przeby­tego leczenia, zgłosił się po 10 latach do Poradni Urologicznej, z powodu niepłod­ności. Trzykrotne badania nasienia wykazały azoospemmię.

Powyższą obserwację przedstawiamy z uwagi na rzadkie występo­wanie tego typu guza, zastosowany sposób leczenia oraz 12-letni okres obserwacji. Chory nadal pozostaje pod opieką Poradni Urologicznej. Nie zgłasza żadnych dolegliwości, jest czynny zawodowo pracując jako tak­sówkarz.

piśmiennictwo

  1. 1. Collins D. H., Pugh R. C: Classification and freąuency of testicular tumors. Brit. J. Urol., 1964, 36, Suppl. 52. ? 2. Dixon F., Moore R.: Testicular tumors: elinicopathological study. Cancer, 1953, 6, 427. ? 3. Jakubowski W., Kazoń M., Kossakowski J.: Postępy w urologii. CMKP, Warszawa, 1983, 124. ? 4. Johnson D.E.: Testicular tumors in children. J. Urol., 1966, 104, 940. ? 5. Johnson D. E.: Testicular tumors, Hans Huber. Bern, Stuttgart, Vienna, 1972. ? 6. Krzeski T.: Urologia dzie­cięca. PZWL, Warszawa, 1985, 261. ? 7. Modrzejewska B., Malec Z.: Nowotwory jądra u dzieci. Pol. Przeg. Chir., 1976, 2a, 239. ?.8. Patton J., Mallis N., Hewitt C: Diagnosis and treatment of tumors of the testis. JAMA, 1959, 116, 171. ? 9. Pytel A. J.: Rukowodstwo po kliniczeskoj urołqgiii. Medicina, Moskwa, 1970, 511. ? 10. Wróbel S., Steinmetz L.: Mięśniak prązkowanokomórkowy mięsakowy powrózka nasiennego. Pol. Przeg. Chir., 1976, 2a, 273.