PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

CZĘSTOŚĆ IZOLACJI CHLAMYDIA TRACHOMATIS Z CEWKI MOCZOWEJ UROLOGICZNYCH CHORYCH
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1987/40/4.

autorzy

Irena Choroszy-Król, Kryspina Grzybek-Hryncewicz, Janina Ruczkowska, Jarowit Stolarczyk, Jerzy Lorenz
Z Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej AM we Wrocławiu Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. K. Grzybek-Hryncewicz
Z Kliniki Urologii AM we Wrocławiu
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. J. Stolarczyk
Z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. 40-lecia PRL
Ordynator Oddziału Urologii: doc. dr hab. med. J. Lorenz

streszczenie

Chlamydia trachomatis wyhodowano z materiału pobranego z cewki moczowej u 89 spośród 266 (33,4°lo) chorych urologicznych. W badanej grupie chorych wykrywano chlamydie z podobną częstością u kobiet i mężczyzn z zapaleniem cewki moczowej (34,6o/o i 32,2°/o), lecz częściej u kobiet (42,1%) niż u mężczyzn (13,3%) z zapaleniem pęcherza moczo­wego.
W grupie kontrolnej 45 osób zdrowych, bez żadnych dolegliwości ze strony układu narządów moczopłciowych, chlamydii nie stwierdzono.
Badania wykonano metodą hodowli na komórkach McCoya. Do kontroli mikrobiologicznej po leczeniu tetracyklinami zgłosiło się 34 spo­śród 89 (38,2%) chorych z dodatnim wynikiem posiewu. U 2 z nich (5,9%) ponownie wyhodowano chlamydie. Chorych tych doleczono z "po­wodzeniem erytromycyną.

Zmiany zapalne układu narządów moczopłciowych (NMP) mogą być wywołane przez różne czynniki zakaźne, w tym Chlamydia (C.) tracho­matis (immunotypy D?K).

Nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej (NGU) wywołane naj­częściej przez C. trachomatis, jest u mężczyzn pierwotnym zakażeniem, które może się przenosić na gruczoł krokowy i najądrza (1, 2, 7, 10, 14). U homoseksualistów nierzadkie jest chlamydialne zapalenie odbytnicy i gardła (9, 16). C. trachomatis jest jednym z czynników etiologicznych chorób prze­noszonych drogą kontaktów płciowych (4, 5). U partnerek seksualnych mężczyzn z chlamydialnym zapaleniem cewki moczowej chlamydie wy­hodowano od 65,0% kobiet, w tym połowa nie miała żadnych objawów (12). U kobiet nie leczone zakażenie, wywołane przez C. trachomatis, może prowadzić do zapalenia cewki moczowej, pęcherza moczowego, pochwy, szyjki macicy, śluzówki macicy i jajowodów (11, 12, 17).

Celem pracy była ocena częstości występowania C. trachomatis w na­wracających stanach zapalnych cewki i pęcherza moczowego.

MATERIAŁ I METODA

Od maja 1985 do listopada 1986 roku zbadano w kierunku zakażeń chlamydiami 266 (176 mężczyzn i 90 kobiet) chorych Kliniki, Oddziału i Przychodni Urologicznych we Wrocławiu. Chorzy byli w wieku od 17?59 lat. Grupę kontrolną stanowiło 30 kobiet i 15 mężczyzn, w wieku od 20?30 lat, bez dolegliwości ze strony NMP. U wszystkich badanych wykluczono posiewem zakażenia dwoinkami rzeżączki, rzęsistkiem poch­wowym i grzybami drożdżopodobnymi. Do izolacji chlamydii użyto me­tody hodowli na komórkach McCoya traktowanych cykloheksimidem w ilości 2?g/ml (15).

Polecono chorym zgłaszać się do badania co najmniej 3 godziny przed Oddaniem moczu. Materiał do badania pobierano, zarówno u mężczyzn jak i kobiet, z cewki moczowej ezą o średnicy 0,5 cm, z głębokości 3?4 cm i wytrząsano do probówki z 0,5 ml podłoża transportowego sacha-rozowo-fosforanowego z dodatkiem płodowej surowicy cielęcej, genta­mycyny 10 ?g/ml i nystatyny 25 j/ml. Z podłoża transportowego prze­noszono 0,1 ml badanego materiału na 24 godz. szkiełkową hodowlę fi­broblastów mysich (komórki McCoya), którą po zakażeniu materiałem klinicznym wirowano z szybkością 3000 obr/min w temp. 30?35°C przez 1 godzinę. Po 72 godzinach inkubacji w temp. 37°C preparaty na szkieł­kach utrwalano, barwiono jodyną Jonesa i oglądano w mikroskopie świetlnym (Biolar) przy pow. 400 X. Znalezienie w preparacie, wewnątrz komórek McCoya, przynajmniej 1 wtrętu cytoplazmatycznego zabarwio­nego jodyną Jonesa na ciemno-brązowy kolor uważano za dodatni wynik badania w kierunku C. trachomatis. Liczba stwierdzanych wtrętów wa­hała się od 1 do 442. Rycina 1 obrazuje 3 wtręty.

Chorych, u których wykryto chlamydie leczono tetracykliną w daw­ce 4X0,5 przez 8 dni, doksycykliną w dawce 2X0,1 przez 7,5 dnia lub cyklicznym węglanem erytromycyny (davercin) w dawce 2X0,5 przez 8 dni. U części z nich po 7?8 dniach od zakończenia leczenia wykonano kontrolę mikrobiologiczną.

WYNIKI

Wyniki badań ilustruje tabela I i II.

Jak widać z tabeli I, chlamydie wykryto u 89 (34 kobiet i 55 męż­czyzn) spośród 266 (33,4°/o) chorych nieleczonych i u 2 spośród 34 (5,9%) chorych z chlamydialnym NGU, którzy po leczeniu tetracyklinami zgło­sili się do ponownych badań mikrobiologicznych. Chorych tych dole-czano następnie z powodzeniem erytromycyną. Na ogólną liczbę 266 badanych chorych urologicznych, dodatnie wyniki hodowli stwierdzono u 43 spośród 93 (46,2%) w wieku 20?29 lat, u 42 spośród 113 (37,2%) w wieku 30?39 lat oraz u 4 spośród 7 w wieku poniżej 19 lat. W gru­pach wiekowych chorych powyżej 40 lat chlamydii nie stwierdzono. Chlamydie izolowano z częstością 37,7% u kobiet i 31,2% u mężczyzn; średnio u 33,4% badanych.

Częstość wykrywania zakażenia chlamydiami u chorych na zapale­nia cewki moczowej, pęcherza moczowego i najądrzy przedstawia ta­bela II. * u 2 z 6 badanych stwierdzono w cewce chlamydie

Jak widać z tabeli II chlamydie izolowano z cewki moczowej chorych z zapaleniem cewki i pęcherza moczowego z równą częstotliwością ? 32,8% i 33,9% kolejno. C. trachomatis wykryto u 68 (18 kobiet i 50 mężczyzn) spośród 207 chorych z zapaleniem cewki moczowej oraz u 18 (16 kobiet i 2 mężczyzn) spośród 53 chorych z zapaleniem pęcherza mo­czowego. Tylko u 2 z 6 badanych z zapaleniem najądrzy udało się wy­hodować chlamydie w materiale pobranym z cewki moczowej. C. trachomatis wykrywano z podobną częstością u kobiet i mężczyzn z zapa­leniem cewki moczowej (34,6% i 32,2°/o), lecz częściej u kobiet (42,1%) niż u mężczyzn (13,3%) z zapaleniem pęcherza moczowego.

W grupie kontrolnej (45 osób bez dolegliwości ze strony NMP) chla­mydii nie stwierdzono.

OMÓWIENIE

Zakażenia chlamydiami przeważają u aktywnych seksualnie mło­dych ludzi w wieku 20?29 lat (18). Przebiegają pod postacią zapalenia cewki i pęcherza moczowego u obu płci i zapalenia szyjki macicy u ko­biet. Zakażona cewka moczowa u kobiet żyjących płciowo jest poten­cjalnym rezerwuarem zakażenia dla szyjki macicy (3, 8).

Zakażenie chlamydiami cewki moczowej u mężczyzn może prowa­dzić do jej zwężenia (w 2,0?4,0% przypadków) oraz indukować pełny lub niepełny zespół Reitera, podobnie jak zakażenia wywołane przez Yersinia, Shigella, Campylobacter i Salmonella, zwłaszcza u osobników HLA-B27 (11, 12, 19). Chlamydialne zapalenie najądrzy zdarza się częś­ciej u mężczyzn poniżej 35 roku życia, natomiast u starszych przeważa zakażenie wywołane przez gramujemne pałeczki głównie E. coli i Pseu­domonas (12).

Według autorów polskich chlamydialne NGU ocenia się na 39,0? 50,0% (5, 13, 18, 20). W naszym materiale stwierdzono u chorych uro­logicznych 31,0?42,0% zakażeń, w zależności od płci chorych i rodzaju choroby. Wysoki odsetek dodatnich hodowli stwierdzono u kobiet z za­paleniem pęcherza moczowego (42,1%), natomiast częstość zakażeń cew­ki moczowej była podobna u obu płci (32,2?34,6%).

Leczenie zakażeń chlamydialnych tetracyklinami lub erytromycyną jest skuteczne, lecz nie zapobiega reinfekcjom, a przebycie zakażenia, podobnie jak w rzeżączcę, nie daje odporności. Konieczne jest także równoczesne leczenie wszystkich partnerów seksualnych i wstrzemięźli­wość płciowa w okresie leczenia i kontroli bakteriologicznej (5, 6, 18).

WNIOSKI

1.W stanach zapalnych cewki moczowej u mężczyzn i kobiet należy w rutynowych badaniach, poza rzeżączką, rzęsistkowicą i drożdżycą wykluczyć również zakażenia chlamydiami oraz innymi patogenami jak Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum.

2.U chorych z bezbakteryjnym ropomoczem w przebiegu zapalenia pęcherza moczowego, zwłaszcza u kobiet, wskazane jest badanie w kierunku Chlamydia trachomatis.

piśmiennictwo

 1. 1. Berger R. E., Alezander E. R., Monda G. D., Ansell 3., McCormick G., Hol­
 2. mes K.K.: Chlamydia trachomatis as a cause of acute idiopathic epididymitis. N.
 3. Engl. J. M., 1978, 288, 301. ? 2. Bruce A. W., Chadwick P., Willet W.S., O'Shaugh-
 4. nessy M.: The role of chlamydiae in genitourinary disease. J. Urol., 1981, 126, 625.?
 5. 3. Bump R. C, Copeland W. E.: Urethral isolation of the genital mycoplasmas and
 6. Chlamydia trachomatis in women with chronic urologic complains. Am. J. Obstet.
 7. Gynec, 1985, 152, 38. ? 4. Bajek Z., Mroczkowski T. F., Więcko E.: Chlamydia
 8. trachomatis i jej znaczenie w etiologii chorób przenoszonych drogą płciową z
 9. uwzględnieniem pierwszych spostrzeżeń własnych. Przeg. Derm., 1982, 69, 253. ?
 10. 5. Dajek Z, Mroczkowski T. F.: Współczesne poglądy na etiopatogenezę, obraz kli­
 11. niczny i leczenie nierzeżączkowych zapaleń cewki moczowej. Przeg. Derm., 1985,
 12. 72, 176. ? 6. Dajek Z., Stapiński A., Mroczkowski T. F., Jagielski M., Więcko E.:
 13. Kliniczne i mikrobiologiczne wyniki leczenia doksycykliną nierzeżączkowego za­
 14. palenia cewki moczowej (NGU) wywołanego przez chlamydie i ureaplasmy. Przeg.
 15. Derm. 1986, 73, 59. ? 7. Felman Y. M., Nikitas J. A.: Nongonococcal urethritis.
 16. A clinical review. JAMA., 1981, 245, 381. ? 8. Gollow M. M., Bucens M. R., Se-
 17. snan K.: Chlamydial infections of the urethra in women. Genitourin Med., 1986,
 18. 62. 283. ? 9. Jones R. B., Rabinovitch R. A., Katz B. P., Batteiger B. E., Quinn
 19. T. S., Terho P., Lapwort M. A.: Chlamydia trachomatis in the pharynx and rectum
 20. of heterosexual patients at risk for genital infection. Ann. intern. Med., 1985, 102,
 21. 757. ? 10. Mardh P. A., Ripa K. T., Collen S., Treharne J. D., Darougar S.: Role
 22. of Chlamydia trachomatis in nonacute Prostatitis. Br. J. vener. Dis., 1978, 54, 330.
 23. 11. Mardh P.A., Moller B. R., Paavonen J. (eds): Chlamydia trachomatis in ge­
 24. nital and related infections. Scand. J. infec. Dis., Suppl., 1982, 32. ? 12. Mardh
 25. P. A., Taylor-Robinson (eds): Chlamydial infections. Orion Diagnostica, Espoo, Fin-
 26. land. 1984. ? 13. Mroczkowski T.F., Dajek Z., Stapiński A., Jagielski M., Więc­
 27. ko E.: Rola chlamydii, mykoplasm i rzęsistków pochwowych w nierzeżączkowym
 28. zapaleniu cewki moczowej u mężczyzn. Przeg. Derm., 1984, 71, 369. ? 14. PolettiF.,
 29. Medici M. C, Alinovi A., Menozzi M. G., Sacchini P., Stagni G., Toni M., Benoldi D.:
 30. Isolation of chlamydia trachomatis from the prostatic cells in patients affected
 31. by nonacute abacterial Prostatitis. J. Urol., 1985, 134, 691. ? 15. Ripa K T., Mardh
 32. P. A.: Cultivation of Chlamydia trachomatis in cycloheximide-treated McCoy cells. J. Clin. Microbiol., 1977, 6, 328. ? 16. Rompalo A. M., Price C. B., Roberts P. L., Stamm W. E.: Potential value of rectal -screening cultures for Chlamydia tracho­matis in homosexual men. J. infect. Dis., 1986, 153, 888. ? 17. Ruczkowska J, Choroszy-Król I., Grzybek-Hryncewicz K., Teryks-Wołyniec D.: Wykrywanie za­każeń Chlamydią trachomatis w szyjce macicy szybką metodą immunofluorescen-cji bezpośredniej przy użyciu znakowanych fluoresceiną przeciwciał monoklonal­nych. Gin. Pol., 1987, w druku. ? 18. Stapiński A., Mroczkowski T.F., Gede K., Thompson S. E.: Epidemiologia nierzeżączkowego zapalenia cewki moczowej (NGU) w świetle spostrzeżeń własnych. Przeg. Derm., 1985, 72, 43. ? 19. Zdrodowska-Ste-fanow B., Markowska-Bernaczyk D.: Zapalenie stawu kolanowego spowodowane zakażeniem Chlamydia trachomatis. Pol Tyg. Lek., 1983, 38, 67. ? 20. Żaba R.: Wartość metod immunoenzymatycznych w diagnostyce rzeżączki i nierzeżączko­wych zapaleń cewki moczowej. Biblioteka Poznańskich