PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE - DR N. MED. ZBIGNIEW WOJNAROWSKI
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1987/40/4.

autorzy

Andrzej Gołajewski

W dniu 27 lutego 1986 roku zmarł w Krakowie w wieku 66 lat dr n. med. Zbigniew Wojnarowski, urolog Kolejowej Służby Zdrowia. Dr n. med. Zbigniew Wojnarowski urodził się 13 września 1920 r. w Krakowie. Egzamin dojrzałości zdał w Gimnazjum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach w 1938 roku i w tym samym roku powołano go do służby wojskowej w Szkole Podcho­rążych Rezerwy Saperów w Modlinie. Od 1 września 1939 r. brał udział w wojnie i w obronie Warszawy jako dowódca plutonu w stopniu podchorążego. Po zakoń­czeniu działań wojennych i ucieczce z niewoli przeniósł się do Krakowa, gdzie spędził okres okupacji niemieckiej.

Po wyzwoleniu rozpoczął, w 1945 r. studia na Wydziale Lekarskim Uniwersy­tetu Jagiellońskiego, które ukończył w 1949 r., a dyplom lekarza uzyskał w 1951 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę w Kolejowej Służbie Zdrowia Krakows­kiej DOKP. Zajęcia te przerwało mu powołanie do wojska. Po odbyciu Kursu Przysposobienia Oficerów w Łodzi i uzyskaniu stopnia porucznika został skierowany na Śląsk na stanowisko lekarza Jednostki. Po demobilizacji w 1953 roku rozpoczął pracę w Klinice Urologicznej AM w Krakowie pod kierunkiem prof. dr Stanisława Laskownickiego, pełniąc jednocześnie czynności lekarza rejo­nowego na Kolei. Specjalizację urologiczną uzyskał w 1956 r. Po odejściu z Kliniki Urologicznej w 1956 r. prowadził Przychodnię Urologiczną PKP. W 1964 r. został oddelegowany do Szpitala Kolejowego w Krakowie na stanowisko ordynatora pod­oddziału urologicznego, którą to funkcję pełnił do września 1965 r.

W dniu 30 stycznia 1975 r. po przeprowadzeniu obrony pracy doktorskiej pt. ?Płodowy kościec chomika złocistego Mesocricetus auratus (Waterhouse) jako mo­del oceny doświadczalnych zaburzeń rozwojowych", Rada Naukowa Instytutu Far­makologii PAN nadała Mu stopień doktora nauk medycznych. Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się w bibliotece PAN w Krakowie.

Dr n. med. Zbigniew Wojnarowski został wyróżniony w 1980 r. odznaką ?Przo­dujący Kolejarz" za całokształt pracy na PKP, a w 1986 r. przeszedł na emery­turę. Równocześnie z pracą na Kolei był biegłym sądowym w zakresie urologii oraz pracował w Spółdzielni Lekarskiej.

Dr n. med. Zbigniew Wojnarowski znajdował czas, poza działalnością lekarską, na pracę społeczną. Był wielkim miłośnikiem przyrody, a swoje zamiłowania urzeczywistniał w wielu dziedzinach. Był wieloletnim wiceprezesem Polskiego Związku Wędkarskiego, odznaczony za tę działalność Odznaką XX-lecia PZW oraz Złotą Odznaką Jubileuszową XX-lecia Koła Kraków-Grzegórzki, poza tym srebrną i złotą Odznaką PZW ?Za zasługi dla Wędkarstwa Polskiego". Pracował również w Pols­kim Związku Kynologicznym oraz był wiceprezesem Kolejowych Ogródków Dział­kowych.

Dr n. med. Zbigniew Wojnarowski był człowiekiem o wielu zainteresowaniach, erydutą i humanistą. Był On lekarzem wielkiego serca, cenionym i lubianym przez pacjentów i kolegów. Jego prostolinijność w obejściu i swoisty humor zjednywały mu ludzi. Uczynny dla każdego, wrażliwy na wszelkie zło i nieprawości zawsze był gotów nieść pomoc potrzebującym.

Odszedł przedwcześnie po krótkiej chorobie ceniony lekarz, pozostawiając gro­no przyjaciół w głębokim żalu i żałobie.

Cześć Jego pamięci.