PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

TORBIEL RZEKOMA NADNERCZA LEWEGO WSPÓŁISTNIEJĄCA Z KAMICĄ NERKOWĄ
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1988/41/2.

autorzy

Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Michał Pietrzyk, Jan Bargieł
Z II Katedry i Kliniki Urologii ŚAM w Zabrzu Kierownik: doc. dr hab. n. med. M. Fryczkowski

streszczenie

Przedstawiono postępowanie diagnostyczne oraz leczenie operacyi-ne torbieli rzekomej lewego nadnercza, występującej wraz z kamie­niem lewej miedniczki nerkowej u 32-letniego mężczyzny.

Pomimo dużego postępu diagnostyki radiologicznej i endoskopowej wykrycie torbieli nadnercza (TN) sprawia nadal trudności. Tylko 8,0? 20,0% TN rozpoznaje się przed operacją (2, 4). Pewną rolę w rozpozna­niu TN spełnia przeglądowe zdjęcie jamy brzusznej, gdyż u 15,0?50,0% wykazuje zwapnienie ścian (7). Na urogramach można zauważyć obniże­nie i zepchnięcie nerki nierzadko ze zniekształceniem kielichów (3). Na prawidłowe rozpoznanie naprowadza u wielu chorych badanie naczynio­we nadnercza. Wprowadzenie w ostatnich latach do diagnostyki TN to­mografii komputerowej oraz ultrasonografii zwiększyło znacznie odsetek przedoperacyjnych rozpoznań (6, 10).

OPIS PRZYPADKU

Chory M. S., lat 32 (nr hist. chor. 15/87), został przyjęty do Kliniki z powodu pobolewań w lewej okolicy lędźwiowej, trwających 3 miesiące. Wywiad rodzinny i retrospektywny bez znaczenia. Urografia wykazała obecność kamienia w lewej miedniczce nerki i zmiany osi górnego kielicha (ryc. 1). W USG wykryto poza opisanym złogiem, echoujemną torbiel o średnicy 8 cm w okolicy górnego bieguna lewej nerki. Kilkakrotne badania moczu wykazały od 50 do 80 krwinek czerwo­nych i ślad białka. Pozostałe wyniki badań laboratoryjnych były w normie. W związku z rozpoznaniem kamicy i torbieli lewej nerki wykonano operację.

Cięciem lędźwiowym lewym dotarto do nerki. W górnym jej biegunie stwier­dzono torbiel wychodzącą z nadnercza. Torbiel Wypreparowano i wycięto w ca­łości. Następnie usunięto kamień z miedniczki, którą zeszyto szczelnie. Wyłuszczona TN o wymiarach 8X10X12 cm (ryc. 2), zawierała 50 ml jasnobursztynowego, lep­kiego płynu. W jej cienkich ścianach stwierdzono liczne, drobne wyspy tkanki nadnerczowej. U chorego tak w trakcie, jak i po operacji nie obserwowano wzro­stu ciśnienia tętniczego krwi. Przebieg pooperacyjny był bez powikłań. Chorego wypisano do domu w 10 dobie po operacji z zagojoną raną.

Badanie zawartości TN nie wykazało obecności czynnych hormonalnie substan­cji. Poziom 17-KS w moczu dobowym wynosił 8 mg/ml (Zakład Patofizjologii SAM w Zabrzu. Kierownik: doc. dr hab. n. med. B. Buntner).

Badanie histopatologiczne (nr 392?316) wykazało: Cystis simplex glanduale suprarenalis cum atrophie glanduale suprarenalis (Zakład Patomorfologii SAM w Zabrzu. Kierownik: doc. dr hab. n. med. Z. Szczurek).

OMÓWIENIE

Nieliczne doniesienia z ostatnich lat oceniają na 300 liczbę opubli­kowanych dotychczas TN (9). Najwięcej TN wykrywa się między 3, a 6 dekadą życia. Zmiana występuje najczęściej jednostronnie, głównie po stronie prawej. Zmianę obustronną opisano dotychczas jedynie u 3 cho­rych (1). Wszystkie TN są z zasady hormonalnie nieczynne, co potwier­dziły również nasze spostrzeżenia (7). Nieliczni autorzy donoszą o poje­dynczych obserwacjach TN z objawami hyperkortizonemii, zespołu Cus­hinga czy feochromocytoma (8). W świetle TN znajduje się płyn o za­barwieniu od żółtego po brązowy, w ilości od kilku do kilkudziesięciu ml. TN stanowi nadal pewien problem diagnostyczny pomimo wprowa­dzenia tomografii komputerowej i USG nerek. Nadal najpewniejszym sposobem leczenia tego schorzenia jest operacja, aczkolwiek wykonane są punkcje TN tak diagnostyczne jak i lecznicze.

piśmiennictwo

  1. 1. Boggot S., Holsinger B. H., Allen M. S.: Giant bilateral adrenal cyst. Am. J. Surg., 1965, 109, 206. ? 2. Bregandze I.: Chirurgiczeskoje lieczenie kist nadpo-czeeznikow. Chirurgija, 1981, 8, 47. ? 3. Forongti E.: Calcified simple perenchymal cyst of the adrenal gland. J. Urol., 1965, 34, 504. ? 4. Foster D. G.: Adrenal cyst. Review of literature and report of a case. Arch. Surg. 1966, 92, 131. ? 5. Lipska H., Grochulski J., Kuligowska M.: Przypadek torbieli rzekomej nadnercza u nowo­rodka leczonego operacyjnie. Ped. Pol., 1978, 43, 1005. ? 6. Modder U., Lang R., Kosenberger J., Friedmann C: Einzatz der Computertomographie in der Diagnos­tik von Nebennieren Erkrankungen. Dt. med. Wischr., 1980, 105, 478. ? 7. Palu-binskas A. J.: Calcified adrenal cysts. Am. J. Roentg., 1956, 82, 853. ? 8. Rychel S., Szarbiński T.: Przypadek torbieli nadnercza na tle guza chromochłonnego. Przeg. Lek., 961 ,56, 455. ? 9. Szafrański M. A.: Torbiel nadnercza. Pol. Przeg. Chir., 1986, 58, 332. ? 10. Yeh H.Ch., Mittly H., Rose J., Wolf B., Gabrilove J.: Ultrasono­graphy of adrenal masess usual features. Radiology, 1978, 127, 467.