PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

ZASTOSOWANIE SPIRALI UROLOGICZNEJ U CHORYCH Z ZATRZYMANIEM MOCZU
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1988/41/3.

autorzy

Leszek Jeromin, Andrzej Prelich
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii AM w Łodzi
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. L. Jeromin Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. med. A. Sołtysiak

streszczenie

Omówiono zastosowanie spirali urologicznej u 12 chorych z zatrzy­maniem moczu oraz wskazania i przeciwwskazania do tej metody le­czenia. Autorzy uważają, że spirala urologiczna spełnia całkowicie wy­mogi paliatywnego łączenia chorych z zatrzymaniem moczu to przebiegu gruczolaka okołocewkowego, u których istnieją przeciwwskazania do wy­konania elektroreskcji.

Zatrzymanie moczu, jako objaw przeszkody podpęcherzowej, najczęś­ciej rozpoznajemy u chorych na gruczolak okołocewkowy bądź raka ster­cza. Pierwsza pomoc polega na cewnikowaniu pęcherza lub wytworzeniu przetoki pęcherzowej. Leczenie gruczolaka okołocewkowego jak i raka stercza jest ogólnie znane. Są jednak chorzy, głównie na gruczolak około­cewkowy, gdy operacji nie można wykonać z powodu przeciwwskazań natury ogólnej i wówczas metodą z wyboru jest cewnik pozostawiony na stałe w pęcherzu, bądź. przetoka nadłonowa. Pozostawienie w pęcherzu cewnika stwarza wiele niekorzystnych aspektów. Największym problemem jest walka z zakażeniem układu moczowo-płciowego. U każdego chorego po krótszym lub dłuższym czasie dochodzi do zakażenia wstępującego dróg moczowych. Cewnik pozostawiony na stałe w pęcherzu powoduje często odleżyny i uszkodzenie cewki moczowej, prowadzące do zwężeń, przetok, uchyłków i ropni. Konieczność stałej pielęgnacji, wymiana cew­ników, używania zbiorników na mocz i nie zawsze dobra tolerancja cew­nika, powodują znaczne utrudnienie życia.

Ważnym osiągnięciem w leczeniu tych chorych było wprowadzenie do praktyki urologicznej spirali urologicznej (SU). którą opracował i pierwszy zastosował Fabian w 1978 r. (1, 2, 3, 4). Spirala urologiczna zbudowana jest z 3 zasadniczych części: trzonu zakończonego stożkowato, szyi i główki. Długość szyi i główki SU ma wartość stałą 20 mm, nato­miast długość trzonu produkowana jest w rozmiarach od 45 do 85 mm. Średnica trzonu i główki wynosi 21 Charr. Długość stosowanej spirali zależna jest od długości cewki sterczowej (1,2 ? ryc. 1).

Spiralę można wprowadzić do cewki moczowej pod kontrolą wzro­ku, monitora rtg lub USG w taki sposób, aby trzon SU znajdował się w cewce sterczowej, szyja SU w obrębie zwieracza, natomiast główka w części opuszkowej cewki. Trzon spirali musi być dłuższy o 15?20 mm od cewki sterczowej, aby część stożkowata znajdowała się w świetle pęcherza moczowego (ryc. 2).

Tak wprowadzona spirala z jednej strony umożliwia kontrolowaną mikcję, z drugiej zapobiega nietrzymaniu moczu. Główka spirali umiejs­cowiona w części opuszkowej cewki zapobiega wpadnięciu SU do pęche­rza natomiast trzon, którego granica znajduje się tuż przy wzgórku na­siennym zapobiega wypadnięciu jej na zewnątrz. Spirale są produkowa­ne ze stalowego, nierdzewnego, elastycznego drutu. Elastyczność zapobie­ga uszkodzeniu cewki, natomiast nierdzewność i gładka powierzchnia drutu zapobiega inkrustacji. Ostatnio spirale powleka się teflonem, aby zmniejszyć możliwość inkrustacji. Wskazaniem do założenia SU jest za­trzymanie moczu u chorych na gruczolak okołocewkowy bądź raka ster­cza jako przygotowanie do operacji, bądź jako leczenie Paliatywne u cho­rych, u których istnieją przeciwwskazania ogólne do operacji (1, 2). Prze­ciwwskazaniem do założenia SU są: zwężenie cewki moczowej, kamienie w pęcherzu moczowym, guz pęcherza moczowego, skrzepy krwi w pę­cherzu, dyssnergizm wypieracz?zwieracz np. w udarze mózgu czy w pę­cherzu neurogennym (1, 2, 3, 4). Do wprowadzenia SU służy uretrocys-toskop z optyką ?0" i kleszczyki, którymi chwyta się spiralę. Przed wpro­wadzeniem spirali należy wykonać uretrocystoskopię w celu stwierdzenia drożności oraz określenia długości cewki sterczowej i upewnienia się, że w pęcherzu nie ma zmian, które byłyby przeciwwskazaniem do zabiegu. Wprowadza się SU do cewki w znieczuleniu miejscowym np. 2% żelem ksylokainowym pod kontrolą wzroku przy stałym przepływie płynu, używanego do wziernikowania. Kontrola radiologiczna lub USG upewnia nas o prawidłowym założeniu SU.

MATERIAŁ WŁASNY

W Klinice Urologu ICh AM w Łodzi od 1987. 05. 18 do 1987. 11. 15 zastosowano SU u 12 chorych z zatrzymaniem moczu, spowodowanym gruczolakiem okołocewkowym i z założonym cewnikiem na stałe do pę­cherza od wielu miesięcy. U wszystkich chorych istniały przeciwwska­zania ogólne do wykonania elektroresekcji. Do wprowadzenia SU uży­liśmy kleszczyków nefroskopowych do usuwania kamieni nerkowych z optyką ?0" (ryc. 3).

Zabieg wykonaliśmy w znieczuleniu miejscowym cewki 2% żelem ksylokainowym. Po wykonaniu ureterocystoskopii i dobraniu odpowied­niej długości SU chwytano ją kleszczykami i pod kontrolą wzroku przy stałym przepływie płynu płuczącego wprowadzano SU do cewki wg uprzednio podanych zasad. U 11 chorych wprowadzenie spirali wykonano bez trudności. U 1 chorego w czasie wprowadzania spirali doszło do uszkodzenia cewki. W czasie zabiegu korzystaliśmy jednak z cystoskopu z optyką ?0" i kleszczyków do wycinków. Zabieg przerwano, wprowadzo­no cewnik do pęcherza i po 17 dniach, po wygojeniu cewki, wprowadziliś­my SU bez trudności korzystając z kleszczyków nefroskopowych z płasz­czem. Poza wyżej opisanym chorym innych powikłań w czasie zabiegu nie było. U 2 chorych tuż po zabiegu wystąpił umiarkowany krwiomocz, który samoistnie ustąpił w drugiej dobie. Wszyscy chorzy mocz oddawali sprawnie. U 2 chorych w pierwszym tygodniu po zabiegu obserwowaliśmy częstomocz, jednak bez cech zalegania moczu w pęcherzu. Kontrola zale­gania moczu fizykalna, radiologiczna lub USG wykazała sprawne opróż­nianie pęcherza (ryc. 4).

Wiek chorych wahał się od 59 do 94 lat (średnio 79,4 lat). Dane przedstawiono w tabeli I.

Nasze obserwacje chorych po założeniu SU wynoszą od kilkunastu dni do 6 miesięcy. U wszystkich chorych stwierdziliśmy dobra tolerancję spirali. U 4 chorych po leczeniu odkażającym uzyskaliśmy jałowe posie­wy moczu i prawidłową liczbę leukocytów. Obserwowaliśmy jedynie nie­znaczny krwiomocz. U 1 chorego, w 3 tygodniu po założeniu SU, wystą­pił krwiomocz makroskopowy, prawdopodobnie związany z wysiłkiem fizycznym. Jeden raz w 6 tygodniu musieliśmy poprawić ustawienie spi­rali z powodu jej częściowego przesunięcia się do pęcherza.

OMÓWIENIE

Nasze wstępne doświadczenia w stosowaniu SU przedstawiamy jako możliwość alternatywnego leczenia chorych z zatrzymaniem moczu, u których nie mogliśmy wykonać elektroresekcji ze względu na przeciw­wskazania natury ogólnej. Wprowadzenie SU okazało się metodą łatwą, a uzyskane wyniki potwierdzają słuszność wybranej metody. Wszyscy chorzy po zabiegu oddawali mocz sprawnie, uniknęli dalszej, uciążliwej pielęgnacji i wymiany cewników, a ich warunki życia uległy znacznej poprawie. Krótki czas obserwacji nie pozwala nam wypowiedzieć się na temat całkowitego opanowania zakażenia dróg moczowych, jednakże uzy­skane dane laboratoryjne u części chorych potwierdzają wyniki podane przez Fabiana (2). Godnym podkreślenia jest fakt, że u żadnego z cho­rych nie obserwowaliśmy powikłań pod postacią zapalenia najądrza. Śred­ni okres utrzymania spirali wynosi wg piśmiennictwa od 9 do 12 mie­sięcy (2, 3). Nasze obserwacje są krótsze, jednak u żadnego z chorych nie stwierdziliśmy pośrednich objawów inkrustacji spirali. U chorego, u którego poprawiono ustawienie SU w 6 tygodniu po zabiegu, nie stwier­dziliśmy odleżyn w cewce moczowej, a spirala była niezmieniona. Uzy­skane korzystne wyniki, łatwość wprowadzenia spirali i wykonanie za­biegu w znieczuleniu miejscowym skłaniają nas do opublikowania niniej­szej pracy.

piśmiennictwo

  1. 1. Fabian KM.: Der intraprostatische ?partielle Katheter" (Urologische Spirale). Urologe A, 1980, 19, 236. ? 2. Fabian KM.: Der interprostatische ?partielle Kathe­ter" (Urologische Spirale) II. Urologe A, 1984, 23, 229. ? 3. Flier G., Seppelt U.: Erfahrungen mit der urologischen Spirale. Urologe B, 1987, 27, 304. ? 4. Schóps W., Kierjeld C: Die Urologische Spirale und ihr klinischer Stellenwert. Urologe B, 1987, 27, 308.