PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

CIAŁO OBCE JĄDRA
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1988/41/4.

autorzy

Henryk Kwapisz, Andrzej Łodziński
Z Oddziału Urologicznego Szpitala im. L. Rydygiera w Częstochowie Ordynator Oddziału: dr n. med. A. Łodziński

streszczenie

Przedstawiono chorego z ciałem obcym jądra. W czasie pracy do­znał urazu moszny odpryskiem metalu, który utkwił w prawym jądrze. Chorego operowano usuwając ciało obce.

Ciała obce w układzie narządów moczowo-płciowych najczęściej do­stają się do cewki lub pęcherza moczowego. Ciało obce może wprowa­dzić chory (np. w czasie masturbacji), może być następstwem zabiegów na układzie moczowym (np. ułamany cewnik), lub być spowodowane urazem. Do rzadkości należą ciała obce w innych częściach układu na- , rządów moczowo-płciowych, jak nerki czy jądra.

OPIS PRZYPADKU

Chory W. Ł., lat 39, (Nr historii choroby 6486/969) został przekazany do Od­działu Urologicznego w dniu 1986-10-16 po tygodniowym pobycie w Oddziale Chi­rurgii Ogólnej, gdzie był przyjęty z powodu urazu moszny. Urazu doznał odprys­kiem metalu. W czasie naprawiania samochodu uderzył młotkiem z hartowanej stali w drugi młotek. Powstał odprysk kruchego lecz twardego metalu, który jak pocisk przebił odzież chorego, moszną i utkwił w prawym jądrze. W Oddziale Chirurgicz­nym leczono go zachowawczo. Po przyjęciu do Oddziału Urologicznego stwierdzo­no na mosznie po stronie prawej niewielką ranę, stanowiącą miejsce wlotu od­łamka metalu. Palpacyjnie wyczuwało się zgrubienie w mosznie odpowiadające najprawdopodobniej kanałowi drążącemu do jądra. Jądro było nieco obrzękłe, tkliwe. Wyniki badań laboratoryjnych bez zmian. Wykonano zdjęcie moszny, na którym stwierdzono ciało metaliczne w rzucie prawego jądra (ryc. 1).

Chorego operowano w dniu 1986-10-20. Cięcie na mosznie przez otwór wlotowy. Usunięto drobne, stare skrzepy w osłonkach jądra. Odsłonięto jądro, stwierdzając drobny otwór w osłonce białawej. Próba odnalezienia ciała obcego sondą metalową poprzez ten otwór nie powiodła się. Rozcięto osłonkę białawą. Po żmudnym poszu­kiwaniu odnaleziono na dnie jądra odprysk metalu, który usunięto. Osłonkę bia­ławą zeszyto, pozostawiono sączek, szwy powłok (ryc. 2).

Przebieg pooperacyjny bez powikłań. Szwy usunięto w 7 dobie. Chorego wy­pisano w 9 dobie. Badanie kontrolne po 4 miesiącach wykazało jądro prawidłowej wielkości i konsystencji.

OMÓWIENIE

W dostępnym nam piśmiennictwie nie spotkaliśmy opisu podobnego przypadku, Zasługuje on na uwagę ze względu na niezwykłe umiejsco­wienie ciała obcego oraz okoliczności, w jakich doszło do urazu. Przvczyną był brak zachowania przez chorego ostrożności przy pracy. Ude­rzanie narzędziem z hartowanego, kruchego metalu spowodowało pow-stanie odprysku metalowego, który utkwił w jądrze.

piśmiennictwo

  1. 1. Campbell M, F., Harrison J. H.: Urology. Sauders, Philadelphia. 1970. ? 2. Michałowski E: Urologia operacyjna. PZWL, Warszawa, 1975. - 3. Wesołowski S.: Urologia. PZWL, Warszawa, 1959.