PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

WARTOŚĆ KAWERNOZOGRAFII DYNAMICZNEJ W ROZPOZNAWANIU IMPOTENCJI NA TLE NIEWYDOLNOŚCI ŻYLNEJ
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1989/42/4.

autorzy

Janusz Darewicz, Lech Gałek
Z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Białymstoku Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. J. Darewicz

streszczenie

Przedstawiono metodę kawernozografii dynamicznej, którą zastoso­wano u chorych z impotencją spowodowaną niewydolnością naczynio­wą. Na 56 wykonanych badań u 19 chorych stwierdzono nieprawidłowy odpływ żylny. Na tej podstawie autorzy sądzą, że metoda ta jest wy­soce przydatna w rozpoznawaniu impotencji na tle niewydolności żylnej.

Jedną z przyczyn niepełnego lub przemijającego wzwodu prącia jest zespół odpływu żylnego (1). Krew w początkowej fazie wzwodu może zbyt szybko odpływać poprzez poszerzone żyły grzbietowe bezpośrednio z ciał jamistych do żył sromowych bądź poprzez żyły przeszywające z ciał jamistych do żył sromowych (4). Mechanizm tego zjawiska nie jest jeszcze do końca wyjaśniony. Podstawową metodą ujawniającą te nieprawidłowości okazała się kawernozografia dynamiczna (3, 5, 6).

MATERIAL I METODA

Badania przeprowadzono u 56 chorych z objawami impotencji u któ­rych rozpoznano organiczne tło schorzenia. Wśród nich było 50 pracow­ników umysłowych i 6 robotników.

Kawernozografię dynamiczną przeprowadzono w sposób następujący: do ciała jamistego wstrzykiwano 80 mg wodnego roztworu chlorowodor­ku papaweryny. Następnie pod kontrolą monitora rtg po upływie 10 minut przez igłę motylkową 21G podawano roztwór soli fizjologicznej ze środkiem kontrastowym (uropolinum-Polfa 60°/o) w stosunku 1:1, reje­strowano szybkość przepływu i wykonywano seryjne zdjęcia rtg (ryc. 1).

Przeciek żylny występował przy wartościach przepływu powyżej 120 ml/min i odbywał się głównie przez żyłę grzbietową prącia oraz splot Santoriniego. Po zakończonym badaniu ciała jamiste opróżniano z krwi i środka kontrastowego przez igłę użytą do perfuzji.

Na 56 badanych u 19 stwierdzono szybki odpływ żylny głównie przez splot Santoriniego. U 4 chorych wartości przepływu przekroczyły 300 ml/ /min i badanie ujawniło ucieczkę żylną przez odnogi prącia.

OMÓWIENIE

Przyczyną impotencji na tle niewydolności żylnej mogą być uszko­dzenia zastawek w żyłach okalających ciała jamiste lub nieprawidłowe połączenia tętniczo-żylne. Przypuszcza się również, że impotencja może być wywołana niewydolnością czynnościową układu żylnego. Odpowiedź na to pytanie daje kawernozografia dynamiczna. Dotychczas wykonywa­na kawernozografia bez użycia papaweryny ujawniła znacznie częściej odpływ żylny niż badanie z użyciem papaweryny, ponieważ badanie to wymagało wartości przepływu powyżej 120 ml/min. Podanie papawe­ryny do ciał jamistych powoduje skurcz naczyń żylnych i dzięki temu wymaga znacznie mniejszych przepływów do utrzymania prącia w stanie wzwodu. Pozwala dzięki temu uchwycić rzeczywiste przypadki ucieczki krwi żylnej, co wykazuje na jej przewagę nad kawernozografią bez uży­cia papaweryny (6, 7).

Gdy wartości przepływu są bardzo duże (300 ml/min) uciska się od­nogi prącia co eliminuje ucieczkę krwi przez żyły cewkowe, i

Kawernozografia dynamiczna dzięki dobremu wypełnieniu ciał ja­mistych daje dodatkowo wgląd w strukturę ciał jamistych i obrazuje sto­sunki anatomiczne (2). Dostarcza obiektywnych informacji, których nie dają metody nieinwazyjne (3).

Na podstawie dotychczasowych wyników uważamy, że kawernozo­grafia dynamiczna pozwala na dokładną ocenę układu żylnego i dlatego jest badaniem wysoce przydatnym w rozpoznawaniu impotencji na tle niewydolności żylnej.

piśmiennictwo

  1. 1. Belgrane E., Trombetta C, De Rose A. F., Pittaluga P.: Cavernometry and cavornography: our experience. Abstr, Second World Meeting on Impotence. Pra­gue, 1986. ? 2. Delcour C, Vandenbosch G., Wespes E., Schulman C, Struyven J.: Cavernosography ? cavernosometry: experience in 580 patients and 10 healthy volunteers. Proc. Third Biennal World Meeting on Impotence. Boston, 1988, 98. ? 3. Fuselier H. A., Pittman M. N,: Invasive impotence evaluation: Early experience. Proc. Third Biennal World Meeting on Impotence. Boston, 1988, 10. ? 4. Lewis R. W., Puyau F. A,: Dynamic cavernosography: results in 150 studies. Abstr. Se­cond World Meeting on Impotence. Prague, 1986, 93. ? 5. Lewis R. W., Parulkar B. G.: Comparison of diagnosis studies for venogenic impotence. Proc. Third Bien­nal World Meeting on Impotence. Boston, 1988, 100. ? 6. Milutinovic D.: Erection cavernosography in assessment of impotence. Abstr., Second World Meeting on Impotence. Prague, 1986 93. ? 7. Wespes E.: Impuissance organique masculine. Acta urol. belg., 1987, 55, 259.