PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

ZACIEK Z KIKUTA MOCZOWODU JAKO PRZYCZYNA NAWROTOWEGO ROPNIA POŚLADKA
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1990/43/1.

autorzy

Andrzej Gomuła, Bronisław Stawarz
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii CSK WAM w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. B. Stawarz

streszczenie

Przedstawiono chorego, u którego po operacji usunięcia nerki z po­wodu roponercza powstała przetoka moczowa z kikuta moczowodu do okolicy okołopęcherzowej, w wyniku czego występowały nawrotowe ropnie pośladka.

OPIS PRZYPADKU

Chory F. C, lat 68 zgłosił się do Kliniki z powodu bólu w podbrzuszu po stro­nie lewej. Przed rokiem miał usuniętą nerkę lewą z powodu roponercza kamicze­go. Po operacji utrzymywały się okresowo bóle w podbrzuszu. Trzykrotnie miał nacinany ropień lewego pośladka. W chwili przyjęcia stwierdzano bolesny opór w lewym podbrzuszu i przetokę ropną na lewym pośladku. Badanie usg wykazało zbiornik wypełniony płynem, leżący za pęcherzem moczowym od tyłu po stronie lewej (ryc. 1). W cystografii stwierdzono wydobywanie się środka cieniującego poza pęcherz moczowy z zaciekiem w kierunku pośladka (ryc. 2). Rozpoznano zropiały zaciek moczowy, który wystąpił z kikuta moczowego po usunięciu nerki lewej.

W czasie operacji stwierdzono rozległy naciek zapalny wokół lewej ściany pę­cherza moczowego oraz przetokę z lewego ujścia moczowodowego. Pęcherzowe ujś­cie moczowodu szerokości ok. 1 cm stanowiło początek przetoki, której koniec znaj­dował się na lewym pośladku. Śródoperacyjnie nie można było zidentyfikować co stanowi moczowód, a co kanał przetoki. Wycięto rozetkę ze ściany pęcherza moczo­wego z usunięciem lewego ujścia moczowodowego, wycięto kanał przetoki. Prze­bieg pooperacyjny bez powikłań. W okresie 3 lat po tej operacji chory bez żad­nych dolegliwości. Badanie ogólne i bakteriologiczne moczu b.z.

OMÓWIENIE

Wycięcie moczowodu wraz z rozetką ze ściany pęcherza moczowego stosowane jest podczas usunięcia nerki i moczowodu z powodu raka uro-telialnego nerki lub moczowodu oraz gruźlicy. W innych przypadkach nie jest wymagane doszczętne usunięcie moczowodu (4, 5, 6, 7). Usunię­cie nerki z powodu odpływu pęcherzowo-moczowodowego, należy rozsze­rzyć o usunięcie moczowodu do miejsca, w którym wnika on w obręb ściany pęcherza moczowego, w celu uniknięcia ropniaka kikuta moczo­wodu (1, 2, 3, 4, 6, 8).

U przedstawianego chorego brak informacji o odpływie pęcherzowo­-moczowodowym. Być może, że istniał uprzednio i był powodem zmian w nerce, powodujących powstanie kamicy i roponercza, a następnie spo­wodował powstanie ropniaka moczowodu, zacieku okołopęcherzowego i ropnia pośladka.

piśmiennictwo

  1. 1. Amer A. D.: Refluxing ureteral stump: Reservoir of urinary infection. J. Urol., 1964, 91, 493. ? 2. Bennets F. A., Crane J. F., Crans J. J., Gummes G. H., Miles H. B.; Disease of ureteral stump. J. Urol., 1955, 73, 238. ? 3. Best J. W., Or-mond J.K.: Empyema of the residual ureter. J.Urol, 1949, 61, 904. ? 4. Kuzaka B., Malewski A. W., Golański J.: Ryzyko związane z pozostawieniem kikuta moczo­wodu. Urol. Pol., 1981, 34, 2,135. ? 5. Litwak A.: O niebezpieczeństwie pozostawienia kikuta moczowodu. Urol. Pol., 1961, 11a, 1394.?6. Ljunggren E.: Complication caused by the stump of the uretre after nephrectomy. J. Urol., 1948, 59,179.? 7. Malek R.S., Moghaddam A., Furlow W. L., Greene L. F.: Symptomatic ureteral stumps. J. Urol., 1971, 106, 521. ? 8. Moore T.: Lesion of the ureteric stump after nephrectomy. Brit. J.Urol., 1957, 29, 268.