PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

RZADKI PRZYPADEK WŁÓKNIAKO-MIĘSNIAKA GŁADKOKOMÓRKOWEGO PĘCHERZA MOCZOWEGO
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1990/43/3.

autorzy

Ferdynand Tyloch, Janusz Tyloch
Z Katedry i Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy Kierownik Katedry i Kliniki: doc. dr hab. med. S. Wróbel

streszczenie

Przedstawiono rzadki przypadek wlókniako-mięśniaka gładkokomór­kowego pęcherza moczowego leczonego operacyjnie z wynikiem dobrym. Ostateczne rozpoznanie ustalono na podstawie badania histopatologicz­nego.

Guzy łagodne pęcherza moczowego występują bardzo rzadko. Są to twory pochodzenia mezenchymalnego. Do najczęstszych postaci guzów łagodnych pęcherza moczowego należą włókniaki, mięśniaki i naczy­niaki (1,2, 3). Guzy łagodne pęcherza moczowego rosną wolno, często wy­krywa się je dopiero w czasie operacji, potwierdzone badaniem histopato­logicznym. Guzy łagodne pęcherza moczowego mogą znajdować się pod­śluzówkowo, śródściennie lub podsurowiczówkowo. Postać śródścienna uważana jest za wyjściową (4, 6). Umiejscowienie mięśniaka gładkoko­mórkowego w pęcherzu moczowym jest najczęściej w okolicy trójkąta i może osiągnąć różne rozmiary od wielkości orzecha do guzów o wadze kilku kilogramów.

Histologicznie mięśniak gładkokomórkowy cechuje się wielką obfi­tością włókien mięśniowych, układających się w dość regularne pęczki splatające się ze sobą. Tkanka łączna tworzy jedynie podścielisko. Una­czynienie guza jest na ogół bogate, stąd dość częsta jest możliwość krwa­wienia.

Postawienie prawidłowego rozpoznania nie jest łatwe, ponieważ nie ma charakterystycznych objawów dla guzów łagodnych pęcherza mo­czowego (1, 2, 4, 5, 6).

OPIS PRZYPADKU

Chora J. M., lat 23 (nr hist. choroby 334/8:626/88) przyjęta została do Kliniki Urologii z powodu podejrzenia o guz nowotworowy pęcherza moczowego.

Badanie USG wykazało wewnątrz pęcherza twór o litej echogeniczności, okrągły równym brzegu i wymiarach 7,4X6,0X5,8 (ryc. 1).

Badaniem dwuręcznym przez pochwę stwierdzono miękki opór wyczuwalny w pęcherzu, wielkości kurzego jaja. Badanie urograficzne wykazało ubytek wypeł-liania pęcherza moczowego wielkości dużego jabłka. Po wykonaniu koniecznych badań dodatkowych chorą zakwalifikowano do operacji.

Cięciem Pfannenstiela otworzono pęcherz moczowy, w którym stwierdzono już wielkości mandarynki uszypułowany w okolicy ujścia wewnętrznego cewki mo-czowej. Nacięto błonę śluzową pokrywającą guz i Wyłuszczono go w całości. Lożę po wyłuszczeniu guza zeszyto pojedynczymi szwami katgutowymi. Do pęcherza oprowadzono dwa cewniki: jeden Foleya przez cewkę moczową, drugi Pezzera przez powłoki. Następnie zeszyto pęcherz i powłoki. Wykonano zdjęcie fotogra­ficzne (ryc. 2).

Przebieg pooperacyjny dobry, bez powikłań. Wynik badania histopatologicz­nego ? dr med. L. Trybuś, Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej AM w Bydgoszczy. Fibroleiomyoma guza wielkości 8X7X5 cm ograniczony (ryc. 3). Chora 21 dni po operacji w stanie dobrym, została wypisana do domu.

OMÓWIENIE

W Klinice Urologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy na 4201 le­czonych chorych od 1985 do 1989 roku stwierdzono tylko jeden mięśniak gładkokomórkowy pęcherza moczowego. Rzadkość występowania tego typu nowotworu niezłośliwego pęcherza moczowego skłoniła nas do opi­su tej obserwacji. Ostateczne rozpoznanie ustalono dopiero po badaniu histopatologicznym. Wszyscy autorzy wyrażają zgodną opinię, że wynik badania histopatologicznego decyduje o podstawieniu prawidłowego roz­poznania w guzach łagodnych pęcherza moczowego.

piśmiennictwo

  1. 1, Fryczkowski A., Panicz W., Dolebiński B.: Mięśniak gładkokamórkowy pę­cherza moczowego. Wiad. Lek., 1973, 10, 971. ? 2. Kasztelan Z.: Leiomyoma pę­cherza moczowego. Urol. Pol., 1978, 31, 3, 259. ? 3. Krzeski T., Starzyński S.: Mięśniak gładkokokomórkowy pęcherza moczowego. Pol. Tyg. Lek., 1961, 16, 1663. ? 4. Jerzy B., Milewski.: Przypadek wókniako-nerwiaika pęcherza moczowego. Urol. Pol, 1978, 31, 1, 111. ? 5. Musierowicz A., Chilimoniuk M., Matejczuk A., Czer­niawski J.: Przypadek zezlośliwiałego mięśniaka gładkokomórkowego pęcherza mo­czowego. Urol. Pol., 1978, 31, 3, 233. ? 6. Wojewski A.: Mięśniak gładkokomórkowy pęcherza moczowego. Pol. Tyg. Lek., 1960, 15, 22. ? 7. Zieliński J.: Onkologia Urologiczna. PZWL, Warszawa 1986, 186.