PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

OCENA STOSOWANYCH METOD ZNIECZULENIA U CHORYCH OPEROWANYCH W KLINICE UROLOGII INSTYTUTU CHIRURGII WAM W ŁODZI
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1990/43/4.

autorzy

Anna Bednarek, Marek Pisarski, Czesław Pawlak
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Eeugeniusz Miękoś Z Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojskowej Akademii Medycznej
w Łodzi Szef Katedry: prof. dr hab. med. Wojciech Gaszyński

streszczenie

Poddano analizie przydatność stosowanych w Klinice Urologii In­stytutu Chirurgii WAM w Łodzi metod znieczulenia 826 chorych opero­wanych ze wskazań urologicznych. U wszystkich chorych sposób znie­czulenia wynikał z charakteru schorzenia, metody operacji i oceny sprawności układu krążenia, układu oddechowego, wydolności nerek oraz zmian anatomicznych w obrębie układu kostno-stawowego. Oce­niano, że miało to istotny wpływ na sprawny przebieg operacji i nie-powikłany okres leczenia pooperacyjnego.

Rozszerzenie wskazań do leczenia operacyjnego chorych pionu uro-logicznego wynika z kwalifikowania chorych o zwiększonym ryzyku do takiego leczenia, a także z rozwoju endourologii, która umożliwiła wy­konywanie zabiegów, u mężczyzn dotychczas z różnych powodów dys­kwalifikowanych (1, 5, 7, 9).

Występująca zmniejszona tolerancja na anestetyki, przedłużone dzia­łanie środków zwiotczających, częsta hiperkaliemia i niedokrwistość to najczęstsze problemy lecznicze u chorych urologicznych. Dodatkowo ob­ciążającym jest fakt, że wielu z operowanych jest w podeszłym wieku ze znacznie zaawansowanymi zmianami w układzie krążendowo-odde-chowym i niewydolnością nerek (1, 4, 10).

MATERIAŁ I METODY

Analizie poddano stosowane w Klinice Urologii ICh WAM w latach 1986?1988 rodzaje znieczulenia pod kątem ich przydatności w codzien­nej działalności operacyjnej, z uwzględnieniem występujących powikłań.

Chorych ze względu na rodzaj operacji podzielono na trzy grupy (tab. I).: operacje nerek i moczowodów, operacje pęcherza moczowego, gruczołu krokowego, cewki moczo­ wej, operacje prącia, jąder i powrózków nasiennych.

W analizowanym okresie wykonano 55 nefrektomii, w tym z powodu nowotworu 37. Z powodu kamicy moczowej oraz zwężenia przejścia miedniczkowo-moczowodowego operowano 134 chorych, natomiast 74 ope­racje wykonano z powodu kamicy oraz zwężeń moczowodu.

Sposób znieczulenia ogólnego dotchawiczego zastosowano u 259 cho­rych (99,0%) tej grupy. Wszystkich chorych po zakwalifikowaniu do leczenia operacyjnego konsultował w przeddzień operacji anestezjolog. W 45 min. przed rozpoczęciem znieczulenia podawano premedykację drogą domięśniową.

Dla chorych do 60 roku życia stosowano dolargan 1 mg/kg ciężaru ciała, relanium ? 10 mg oraz atropiną ? 0,5 mg.

Powyżej 60 roku chorzy otrzymywali premedykację złożoną z 10 mg relanium oraz 0,5 mg atropiny. Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego uzyskiwano stosując dożylnie 1,0% metoheksal (brietal ? Lilly) w daw­ce 0,5?1,0 mg/kg ciężaru ciała.

W trakcie znieczulenia stosowano dehydrobenzperidol oraz fentanyl w sposób frakcjonowany oraz mieszaninę podtlenku azotu z tlenem 2 : 1 przy przepływie 6l/min.

Zwiotczenie mięśni szkieletowych uzyskiwano stosując chlorek d-tu-bokuraryny w dawce początkowej 0,3?0,4 mg/kg, a następnie w dawkach frakcjonowanych po 5 mg w miarę ustępowania zwiotczenia co 30 min. Przez cały czas znieczulenia prowadzono oddech kontrolowany mecha­niczny zachowując stałe parametry oddechowe: objętość oddechowa 12 ml/kg, częstość oddechów 14/min.

W celu odkuraryzowania podawano prostygminę (polstygminę ?? Pol­fa) w dawce 1 mg/10 mg podanej d-tubokuraryny.

W drugiej grupie analizowanych chorych wykonano 65 adenomek­tomii metodą otwartej operacji m. Juvara bądź Millina, a wiek opero­wanych wahał się w granicach 54?81 lat.

Przezcewkową elektroresekcję gruczolaka stercza wykonano u 100 chorych w wieku 50?86 lat, a elektroresekcję przezcewkową guzów pę­cherza moczowego u 76 chorych w wieku 33?85 lat.

Inne operacje w pęcherzu moczowym (kruszenie kamieni moczowych) u 38, natomiast rozcięcie zwężonej cewki moczowej wykonano u 19 cho­rych.

Na ogólną liczbę 318 operacji w tej grupie operowanych wykonano u 278 (78,7%) znieczulenie podpajęczynówkowe, u 21 chorych znieczule­nie ogólne dotchawicze, a u pozostałych chorych zastosowano znieczule­nie ogólne dożylne i miejscowe. Znieczulenie podpajęczynówkowe jest bardziej korzystne u chorych o wyższym stopniu ryzyka. Zastosowanie środków o długim i silnym działaniu umożliwia przeprowadzenie każdej operacji niezależnie od czasu jej trwania. Jest ono bezpieczne, nie po­woduje depresji oddechowej i krążeniowej, zmniejsza krwawienie, za­pewnia dobre zwiotczenie w miejscu operowanym, utrzymany jest stały kontakt z chorym i zapewnia dobrą analgezję pooperacyjną.

Identyfikację przestrzeni wykonywano przeważnie w pozycji siedzą­cej jeżeli stan ogólny chorego pozwalał na to, bądź w pozycji leżącej na lewym lub prawym boku z podkurczonymi kończynami w stawach biodrowych i kolanowych. Po odkażeniu i znieczuleniu skóry wprowa­dzano igłę do przestrzeni L3?L4. Chorym do adenomektomii stosowano 0,5 marcainę w dawce od 4?7 ml w zależności od masy ciała i wieku chorego. Chorym, u których elektroresekcja przezcewkowa miała na celu wycięcie guza pęcherza moczowego lub guza stercza stosowano 5,0% xylocainę w dawce 2?3 ml.

W trzeciej grupie operowanych chorych poddanych analizie wykona­no łącznie 212 operacji, tj. 38 orchidektomii, 37 operacji plastycznych wodniaka jądra, 25 operacji plastycznych żylaków powrózka nasiennego m. Palomo-Robba, 63 operacji plastycznych stulejki, 22 biopsje przez-kroczowe stercza oraz inne mniejsze operacje urologiczne.

Po zakwalifikowaniu do leczenia operacyjnego operowano w znieczu­leniu miejscowym l,0°/o xylocainą 7 (3,5°/o) chorych, w znieczuleniu pod­pajęczynówkówym i pozostałych 61 (30,0°/o) w krótkotrwałym dożylnym znieczuleniu ogólnym. Wytrzebienie podtorebkowe z powodu guza ster­cza wykonywano w krótkotrwałym znieczuleniu dożylnym. Rodzaj znie­czulenia dobierano w zależności od stanu ogólnego i psychicznego cho­rych oraz przewidywanego czasu trwania operacji.

OMÓWIENIE

U chorych, których operowano w znieczuleniu ogólnym nie wystąpiły powikłania zagrażające życiu oraz inne opisywane najczęściej, tj. uszko­dzenia nerwów obwodowych, stawów, tarcz międzykręgowych związa­nych głównie z przedłużonym, niefizjologicznym ułożeniem chorych uro­logicznych (4, 6).

Oddzielną grupę stanowiły średnie operacje nerki jak wytworzenie przezskórnej przetoki moczowej pod kontrolą ultrasonografii oraz nakłu­cie przezskórne torbieli nerek.

W analizowanym okresie wykonano 34 operacji tego typu u chorych w wieku 17?76 lat. Operowano zawsze w miejscowym znieczuleniu wszystkich warstw powłok okolicy nerkowej 1,0% xylocainą w miejscu planowanego nakłucia nerki. Znieczulenie to dawało całkowite zniesienie uczucia bólu i było dobrze tolerowane przez chorych. U nikogo nie obser­wowano miejscowych i ogólnych powikłań związanych z nadwrażliwością na zastosowany lek.

Nie obserwowano także powikłań w drugiej grupie chorych, których operowano w znieczuleniu podpajęczynówkówym, poprzedzonym preme-dykacją. Powikłania nie wystąpiły w czasie operacji i w bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Chorzy tolerowali znieczulenie dobrze. Występu­jące podczas znieczulenia spadki ciśnienia tętniczego krwi wyrównywa­no dożylnym przetaczaniem płynów oraz podawaniem leków obkurczają-cych naczynia krwionośne głównie efedryny w dawce 10?15 mg dożyl­nie. Objawy bradykardii usuwano atropiną o dawce 0,3?0,5 mg dożyl­nie. Nie obserwowano u chorych zapaści, niedotlenienia ważnych dla życia ośrodków lub zaburzeń czynności układu oddechowego.

Opisywane przez wielu autorów popunkcyjne bóle głowy występo­wały w niewielkim odsetku (8,0%) chorych, trwały około 3?5 dni po operacji i ustępowały po zastosowaniu wlewów dożylnych płynu wielo-elektrolitowego w objętości 500 ml/dobę.

Dolegliwości te nie wpływały na ewentualne wydłużenie procesu gojenia. U żadnego chorego nie obserwowano powikłania pod postacią czasami opisywanego zapalenia korzeni nerwowych, bądź objawów kli­nicznych ich mechanicznego uszkodzenia, zapalenia rdzenia kręgowego bądź objawów uszkodzenia ogona końskiego (2, 3, 6, 8).

Nie rozpoznaliśmy powikłań stanowiących zagrożenia dla życia cho­rego lub powikłań przybierających charakter schorzenia trwałego. Nikt z operowanych nie wymagał pobytu w oddziale intensywnej opieki ze względów anestezjologicznych.

WNIOSKI

1. Stała współpraca z anestezjologiem w okresie przed i okołoopera­cyjnym oraz wybór właściwego dla chorego sposobu znieczulenia wpły­wają zasadniczo na brak powikłań oraz uzyskiwanie pozytywnych wy­ników leczenia operacyjnego.

piśmiennictwo

  1. 1. Blażewicz-Stefańska B.: Znieczulenie chorych operowanych po 60-tym roku życia, Aktualne zagadnienia anestezjologiczne. PZWL, Warszawa, l964, 25. ? 2. Brodzka M., Witkowski K.: Ocena przydatności 0,75% bupiwakainy z adrenaliną W analgezja podpajączynówkowej do wybranych operacji urologicznych, Anest. In-ten. Terapia, 1987, 1, 12. ? 3. Bromage P. R..- Physiology and pharmacology of epi-dural analgesia. Anaesthesiology, 1967, 288, 592. ? 4. Chung F.: General anaesthe­sia or subarachnoid analgesia in eldery patients? Anaesthesiology, 1987, 67, 1. ? 5. Couderc E., Mange F.: A comparative study of general anaesthesia and peri-dural anesthesia for hip surgery in the old patient. Anaesth. Analg. Reanim., 1977, 34, 987. ? 6. Dudziak A.: Znieczulenie chorych do operacji chirurgicznych w pe­diatrii. Anest. Reanim., 1972, 3, 379. ? 7. Jackiewicz E.: Leczenie operacyjne cho­rych po 60 roku życia. Pol. Tyg. Lek., 1966. ? 8. Miller J. M.: Subarachnoid anal­gesia in transurthral prostatectomy. Brit. J. Anaesth., 1986, 7, 8. ? 9. Sharrock N. E.: Epidural anasthetic dose response in patients 20 to 80 years old. Anasthesiology, 1978, 49, 425. ? 10. Tadolla W.: Przydatność znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego u chorych po 60-tym roku życia, Praca doktorska, Śl. AM, Katowice, 1979.