PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA WYNICOWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO ODPROWADZENIEM MOCZU DO ESICY I CZĘŚCIOWO WYŁĄCZONEGO ODCINKA PROSTNICY
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1984/37/3.

autorzy

Zbigniew Piasecki, Maciej Augustyn
Z Katedry i Kliniki Urologii AM w Krakowie Kierownik: prof. zw. dr med. J. Leńko

streszczenie

Porównano wyniki badań kontrolnych 3 chorych z wrodzonym wynicowaniem pęcherza moczowego. Dwóch z nich leczono odprowa­dzeniem moczu do esicy, a jednego do częściowo wyłączonego odcinka prostnicy. Badania wykonano w kilkadziesiąt lat po operacji. U jed­nego chorego uzyskano po 5 dobach leczenia regularyzację wskaźników gospodarki kwasowo-zasadowej.

Wszczepienie moczowodów do jelita grubego jest od dawna znaną metodą leczenia wynicowania pęcherza moczowego (3, 4, 11, 12). Mimo stosowania różnych sposobów połączenia moczowodu z jelitem nie udało się dotychczas uniknąć powikłań wynikających z obecności moczu w je­licie (2, 6, 7, 9, 10). Zdaniem Boeminghausa zakażenie rozwija się u 60,0? ?70,0% chorych i stanowi najczęstszą przyczynę śmierci we wczesnym i późnym okresie pooperacyjnym (1).

Przyczyna zakażenia jest najczęściej zwężenie moczowodów w miej­scu wszczepienia oraz wsteczny odpływ moczu z jelita do nerki. Wielo­krotnie po wszczepieniu moczowodów do esicy stwierdzono zmiany nowo­tworowe w śluzówce jelita, mające być następstwem długotrwałego draż­nienia moczem (2). Zwężenia prowadzące do wodonercza wymagają nie­kiedy korekty operacyjnej (7).

Whisenand i Moore obserwowali wydzielanie gazów i kału z prze­toki nerkowej wytworzonej po zespoleniu moczowodowe-jelitowym (13V

Zmiany w równowadze elektrolitowej mogą wystąpić wcześnie, zwy­kle jednak narastają powoli i ujawniają się po pewnym czasie. Najwcześ­niej występuje hiperchloremia, a w ślad za nią kwasica. Towarzyszą temu często hipokaliemia oraz hiperazotemia (12, 14). Główną przyczyna tych zmian jest zwrotne wchłanianie moczu w jelicie. Ponieważ wskutek zastoju i zakażenia wstępującego dochodzi także do uszkodzenia nerek, to czynniki te są pośrednio odpowiedzialne za wystąpienie zaburzeń hu-moralnych (9, 12, 14).

Dużą rolę w powstawaniu odpływu wstecznego i zakażenia wstępują­cego gra różnica ciśnień w moczowodzie i jelicie. Ciśnienie w moczo­wodzie wynosi 14?15 cm słupa wody, a w jelicie może osiągać podczas skurczu jelita 180 i więcej cm słupa wody (9). Wysokie ciśnienie w świe­tle jelita oraz zakażenie niszczą, w miarę upływu czasu wytworzony mechanizm zastawkowy, doprowadzając do odpływu wstecznego lub zwężenia i wodonercza. Aby temu zapobiec stosowano odprowadzenie moczu do całkowicie lub częściowo wyłączonych odcinków jelita (5, 8).

Z obserwacji klinicznych wynika, że odprowadzenie moczu do wyłą­czonej całkowicie prostnicy pozwala osiągnąć lepsze rezultaty niż po zespoleniu moczowodowo-esiczym. Może to być wynikiem nie tylko oddzie­lenia dróg moczowych od bezpośredniego kontaktu z kałem, lecz także zmniejszenia ciśnienia śródjelitowego (5, 9). Wyłączona prostnicą służy jako zastępczy pęcherz, a ciśnienie w niej, wskutek przecięcia jelita i za­trzymania fali perystaltyczne], osiąga niższe wartości (5, 9). Warunki te ma także spełniać operacja polegająca na odprowadzeniu moczu do czę­ściowo wyłączonej prostnicy (ryc. 1).

Kał zbiera się w esicy powyżej zespolenia z prostnicą, i ulega wy­parciu dopiero przy defekacji, co w założeniu ma zapobiec mieszaniu sdę z moczem. Ograniczenie kontaktu moczu z kałem ma zmniejszyć niebez­pieczeństwo zakażenia wstępującego. Niższe ciśnienie w prostnicy i zmniejszenie powierzchni wchłaniania winno opóźnić wystąpienie za­burzeń humoralnych (7, 9).

OBSERWACJE WŁASNE

Wyniki badań biochemicznych u obserwowanych chorych przedsta­wiono w tab. I.

Chory J. G., 1. 56, (nr hist. chor. 90/80), przyjęty z objawami posocznicy mo­czowej. W 15 roku życia przebył operację obustronnego wszczepienia moczowodów do esicy z powodu wynicowania pęcherza moczowego, a w 6 lat później prawo­stronną nefrektomię w następstwie roponercza kamiczego. Nie zgłaszał się do badań kontrolnych.

Badania laboratoryjne wykazały nieznacznie podwyższony poziom mocznika i kreatyniny, znaczną kwasicę oraz znaczną hiperchloremię Urografia: zdjęcie prze­ glądowe układu narządów moczowych nie wykazało cierni uwapnionych złogów.

Lewa nerka wydzieliła środek cieniujący do 7 min. Układ kielichowo-miedniczkowy prawidłowy. '

Chory J. H., 1. 55, (nr hist. chor. 605/82), przyjęty z objawami zatrucia moczo­wego. W 2 roku życia wykonano obustronne wszczepienie moczowodów do esicy. Od zabiegu nie zgłaszał się do badań kontrolnych.

Przeprowadzane badania wykazały przewlekłą niedomogę nerek, przebiegającą z kwasicą hiperchloremiczną i podwyższonym poziomem potasu w surowicy krwi. Rektoskopia: na wysokości 11 cm znajduje się zbiornik wypełniony dużą ilością moczu i płynnego stolca. Ujścia wszczepionych moczowodów niewidoczne. Nie wy­dzielił się wstrzyknięty dożylnie barwnik. Śluzówka odbytnicy i esicy nieznacznie zmieniona zanikowo. Badanie radiologiczne po wykonaniu wlewu doodbytniczego wykazało w połowie długości bańki odbytnicy przewężenie i spłaszczenie w kształ­cie litery Y, odpowiadające prawdopodobnie miejscu wszczepienia moczowodów. Esica przemieszczona do worka lewostronnej przepukliny pachwinowej. Nie za­obserwowano odpływu wstecznego do moczowodów (ryc. 2).

Chory M. S., 1. 27 (nr hist. chor. 622/82). Operowany w 3 roku życia. Wykonano obustronne wszczepienie moczowodów do częściowo wyłączonego odcinka prostnicy. Ponadto przebył obustronną osteotomię udową z powodu wrodzonego zwichnięcia stawów biodrowych. Okresowo zgłaszał się do badań kontrolnych. Mocz utrzymuje w dzień dobrze, niekiedy pojawia się nietrzymanie moczu w nocy.

Badania wykazały kwasicę hiperchloremiczną oraz hiperazotemię. Urografia: zdjęcie przeglądowe układu narządów moczowych nie wykazuje cieni złogów mi­neralnych. Wydzielanie środka cieniującego obustronnie opóźnione. Rektoskopia: na wysokości 10 cm wytworzony zbiornik, w którym znajduje się duża ilość mo­czu. Ujść moczowodowych nie zidentyfikowano. Błona śluzowa niezmieniona. Ba­danie radiologiczne odbytnicy wykazało poszerzenie bańki w wymiarze poprzecz­nym oraz jej uciśnięcie od dołu i z tyłu przez zniekształconą miednicę (ryc. 3). Na pograniczu esicy i odbytnicy uwidoczniło się delikatne przewężenie, mogące odpowiadać miejscu wszczepienia moczowodów. Wyraźnie uwidocznił się obu­stronny, wsteczny odpływ do poszerzonych układów kielichowo-miedniczkowych (ryc. 4).

(Badania rektoskopowe wykonano w I Klinice Chirurgii AM w Krakowie, Kierownik: prof. dr hab. med. T. Popielą, natomiast badania radiologiczne prze­wodu pokarmowego w Pracowni Radiologicznej II Kliniki Chirurgii AM, Kierow-nik Pracowni: dr med. H. Naturska-Targosz, Kierownik Kliniki: prof. dr med. J. Ószacki). Wezwano do ponownego badania wszystkich chorych celem sprawdzenia, czy uda się odpowiednim postępowaniem regulować gospodarkę elektrolitową oraz kwasowo-zasadową i poprawić czynność nerek. Zgłosił się jedynie chory J. H. (nr hist. chor. 183/84). W tabeli II zebrano uzyskane wyniki badań chemicznych. Badania wyjściowe wykazują znaczne obniżenie stężenia wodorowęglanów oraz miernego stopnia obniżenie ciśnienia parcjalnego CO2 i efektem tych zmian jest znaczny spadek pH. Obserwuje się znacznego stopnia niedobór zasad. Jest to więc obraz kwasicy metabolicznej wyrównywanej częściowo mechanizmem oddechowym. Stężenie potasu i sodu w osoczu jest w granicach normy. Równocześnie istnieje wyraźna hiperchloremia, znaczne podwyższenie stężenia mocznika i kreatyniny oraz wyraźny spadek hematokrytu.

Kontrolne badania wykonano w odstępach 2 dni, podając choremu codziennie wlewy dożylne, w skład których wchodził również roztwór NaHCC>3.

Uzyskane wyniki wykazały wyraźną tendencję zwyżkową stężenia wodorowę­glanów oraz pCO2. Efektem tego był wzrost pH i zmniejszenie się niedoboru zasad. Wyniki badań po 5 dobach leczenia wykazują już tylko nieznaczne obniżenie stę­żenia wodorowęglanów i pCC>2, a wartość pH bliską dolnej granicy normy. Wystą-piło równocześnie wyraźne zmniejszenie się niedoboru zasad w porównaniu z war­tością wyjściową.

OMÓWIENIE

U wszystkich chorych stwierdzono kwasicę hiperchloremiczną oraz podwyższony poziom mocznika. U chorego J. G., najniższy poziomi mocz­nika, mimo jedynej nerki można tłumaczyć dobrze działającym zespole­niem, zapobiegającym odpływowi wstecznemu.

Urogram wykazuje sprawne wydzielanie środka cieniującego przez jedyną nerkę i brak zastoju w miedniczce i w moczowodzie. Wszystko to potwierdza fakt, że za stopień zaburzeń humoralnych odpowiedzialne są także czynniki nerkowe, a nie tylko zwrotne wchłanianie z jelita (9, 12). Uzyskane w 41 lat po operacji wyniki świadczą o braku uszko­dzenia jedynej nerki, co może dowodzić decydującej roli sprawnie dzia­łającego mechanizmu zastawkowego.

Chory J. H. wykazuje w 53 lata po operacji najwyższy poziom mocz­nika oraz największy niedobór zasad, przy względnej hiperchloremii. Mamy więc do czynienia z postępującym uszkodzeniem miąższu nerko­wego w następstwie niedomogi mechanizmu zastawkowego.

Chory M. S., któremu przed 24 laty odprowadzono mocz do częściowo wyłączonej prostnicy, ma kwasicę hiperchloremiczną, znaczny niedobór zasad, hiperazotemią i hipokaliemię.

W obrazie badania kontrastowego jelita grubego nie widać wytworzo­nego z części prostnicy zbiornika lecz tylko poszerzoną poprzecznie bańkę odbytnicy. W miarę upływu czasu wyłączony częściowo odcinek prost­nicy zostaje tak przemieszczony, że stanowi tylko przedłużenie esicy. Delikatne przewężenie na pograniczu esiczo-prostniczym stanowi jedyną pozostałość bocznego zespolenia esicy z częściowo wyłączoną prostnicą. Wytworzony tym sposobem zbiornik, mający zapobiegać działaniu wyso­kiego ciśnienia w jelicie i mieszaniu się kału z moczem, wydaje się nie spełniać swojego zadania. Świadczy o tym odpływ wsteczny i znaczne poszerzenie górnych dróg moczowych. Częściowe wyłączenie prostnicy nie zapobiega więc powikłaniom wynikającym z kontaktu moczu z błoną śluzową jelita.

Ureterosigmoidostomda jest prostsza w wykonaniu i w mniejszym stopniu zagraża powikłaniami pooperacyjnymi. Pozwala także uzyskać dobre długotrwałe rezultaty. Potwierdza się zasada, że najważniejszym czynnikiem warunkującym długotrwałe powodzenie jest sprawne czyn­nościowo połączenie moczowodów z jelitem, a więc bez zwężenia i zapo­biegające odpływowi wstecznemu.

Kontrolne badanie chorego J. H. pozwala wnioskować, że nawet znacz­ne zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej można wyrównać odpo­wiednim leczeniem. Chorzy po zespoleniu moczowodowo-jelitowym winni pozostawać pod stałą opieką kliniczną.

Składamy serdeczne podziękowanie Kierownikowi i Pracownikom Katedry Diag­nostyki Biochemicznej AM w Krakowie za wykonanie wszystkich badań bioche­micznych i cenną pomoc przy ich interpretacji

piśmiennictwo

  1. 1. Boeminghaus H.: Harnableitung in den Darm. Ureterosigmoidostomie und Darm-Ersatzblasenbildung. Thieme, Stuttgart, 1976. ? 2. Ecke M., Muller G. W.: Zur Entwicklung von Sigmakarzinomen mach Ureterosigmoidostomie. Z. Urol., 1977, 70, 391. ? 3. Kryński L.: O leczeniu wynicowania pęcherza moczowego (ectopia vesicae). Przeg. Lek., 1895, XXXIV, 46, 649. ? 4. Laskownicki S.: 5 przypadków wszczepienia moczowodów do kiszki grubej. Pol. Przeg. Chir., 1931, X, 4, 452. ? 5. Lowsley O. S., Johnson T. H.: A new operation for creation of an artificial blad­der with voluntary Control of urinae and feces. J. Urol., 1955, 73, 83. ? 6. Micha­łowski E., Modelski W.: Die transeolonische Ureter-Darmanastomose. Urol. Int 1957, 4, 9. ? 7. Michałowski E., Modelski W.: Die Hydronephrose nach Ureterosigmoidostomie und ihre operative Behandlung. Urol. Int., 1961, 11, 96. ? 8. Model­
  2. ski W.: The transplantation of the ureter into the partially excluded rectum. J.
  3. Urol., 1962, 87, 122. ? 9. Modelski W.: Odprowadzenie moczu do całkowicie i czę­
  4. ściowo wyłączonych odcinków jelita w warunkach doświadczalnych i klinicznych.
  5. Folia Med. Crac, 1961, III, 1. ? 10. Rummelhardt., S Donner G.: Langzeitbeotoachtun-
  6. gen nach Harnableitung in den mchtausgeschalteten Dickdarm. Z. Urol. Nephrol.,
  7. 1983, 76, 561.
  8. 11. Rutkowski J.: Przypadek wynicowania pęcherza moczowego operowany odmianą sposobu Coffeya. Pol. Przeg. Chir., 1937, XVI, 5, 1075. ? 12. Sztaba R.: Odległe wyniki zespolenia moczowodowo-esiczego w wynicowaniu pęcherza u dzieci. Pam. VII. Konf. Nauk Sekcji Chir. Dziec. Pol. Tow. Chir., Poznań, 1963, 233. ? 13. Whisenand J. M., Moore W.: Hydrodynamics of upper urinary tract after mu-cosal ureterosigmoidostomy, case report. J. Urol., 1951, 65, 564. ? 14. Wojewski A.: Zaburzenia gospodarki elektrolitów krwi po wszczepieniu moczowodów do esicy. Pol. Tyg. Lek., 1961, 16, 1801.