PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

ANALIZA CHORYCH ZMARŁYCH PO PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI STERCZA
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1984/37/3.

autorzy

Adam Szkodny
Z Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Katowicach
Ordynator Oddziału: prof. dr hab. n. med. A. Szkodny
Dyrektor Szpitala: lek. med. W. Pakuła

streszczenie

Stwierdzono, że po usunięciu gruczolaka stercza drogą elektroresekcji przezcewkowej u 5400 chorych zmarło 42, co stanowi 0,77%. Najwięcej chorych zmarło na niewydolność krążenia i odoskrzelowe zapalenie płuc.

Dokonano analizy chorych zmarłych po przezcewkowej elektrore­sekcji gruczolaka stercza. Zabieg ten wykonujemy od 1970 r. i do stycz­nia 1984 r. zastosowano go u 5400 chorych. Po zabiegu zmarło 42 chorych, co stanowi 0,77%. Wiek zmarłych wahał się pomiędzy 47, a 89 rokiem. Średnia wieku wynosiła 70, lat. Przedziały wiekowe przedstawiono w ta­beli I.

Jak wynika z przedstawionego materiału śmiertelność pooperacyjna jest mała w porównaniu z doniesieniami innych autorów, a szczególnie po operacjach metodami tradycyjnymi (2, 3, 5, 7). Ale są również i takie doniesienia z których wynika, że po adenomektomii nie stwierdzono w ogóle śmiertelności (1, 6) lufo tylko nieznaczną, pokrywającą się z na­szymi wynikami (4). Najwięcej naszych chorych zmarło z powodu nie­wydolności krążenia. Byli to jednak chorzy, których w większości zdy­skwalifikowano od operacji i przekazano do naszego oddziału celem usu­nięcia gruczolaka stercza drogą przezcewkowej elektroresekcji. Być może lepsze i dłuższe ich przygotowanie przed operacją zmniejszyłoby odsetek śmiertelności. Wszystkich tych chorych konsultował i leczył kardiolog, który zezwolił na operację. Dwóch chorych, u których badania histo­patologiczne gruczolaka stercza wykazało stan zapalny, zginęło z powodu ciężkiego zakażenia dróg moczowych. Byli to chorzy z zatrzymaniem moczu, z cewnikiem pozostawionym na stałe w pęcherzu i ropomoczem. Wydaje się, że lepsze przygotowanie tych chorych przed operacją, wyko­nanie antybiogramu i podanie odpowiedniego antybiotyku przed i po operacji pozwoliło by ich uratować. Mimo, że na drugi dzień po operacji wszystkich chorych uruchamiamy i zalecamy gimnastykę narządu odde­chowego ? 7 chorych zginęło na odoskrzelowe zapalenie płuc. Są to jed­nak ludzie w podeszłym wieku, mało sprawni fizyczne i nie zawsze sto­sują się do naszych poleceń. Jeden chory zginął na zapalenie otrzewnej z powodu uszkodzenia pęcherza. Operowano go na drugi dzień, a nie bezpośrednio po elektroresekcji co było przyczyną jego zgonu.

Wydaje nam się jednak, że elektroresekcja gruczolaka stercza jest mniej obciążającym zabiegiem w porównaniu z adenomektomią i stanowi dalszy postęp w leczeniu tej choroby.

piśmiennictwo

  1. 1. Cieśliński S., Leńko J.: Przygotowanie chorych do wyłuszczenia gruczolaka stercza sposobem Millina. Urol. Pol., 1954, 6, 18. ? 2. Fox M.: Prostatectomy in patients of 70 and over. Eur. Urol., 1981, 2, 27. ? 3. Jackaman T. R., Chisholm E. D.: Urinary infection and prostatectomy. Brit. J. Urol., 1975, 47, 545. ? 4. Leńko J., Cieśliński S.: Millin rectropublic prostatectomy: Report of 233 cases. Brit. J. Urol., 1965, 37, 450. ? 5. Singh M., Tresidder E. C, Blady J. P.: The evaluation of trans­urethral resection for benign enlargement of the prostatae. Brit. J. Urol., 1973, 45, 93. ? 6. Szenkier-Mazurek T.: Wyłuszczenie gruczolaka stercza sposobem Millina na podstawie 100 własnych przypadków. Urol. Pol., 1954, 6, 18. ? 7. Tscholl R.: Elek-troresection of the prostate in patient treated with heparin. J. Urol., 1980, 2, 221.