PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

HIPERKALCEMIA U CHORYCH NA RAKA NERKI
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1985/38/1.

autorzy

Jarowit Stolarczyk, Janusz Dembowski
Z Kliniki Urologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. J. Stolarczyk

streszczenie

U 7 spośród 50 (14,0%) chorych na raka nerki, stwierdzono pod­wyższone stężenie wapnia w surowicy krwi. U dwóch chorych ze znaczną hiperkalcemią spostrzegano silnie wyrażone objawy kliniczne. Omówiono przyczyny hiperkalcemii występującej w przebiegu nowo­tworów oraz sposoby jej leczenia.

Rak nerki może stanowić przyczynę różnego rodzaju zaburzeń ogól­noustrojowych, nie pozostających pozornie w związku z chorobą układu narządów moczowych i opóźniających nierzadko ustalenie właściwego rozpoznania. Jednym z takich objawów obok gorączki zaburzeń czyn­ności przewodu pokarmowego, układu nerwowo-mięśniowego, nadciśnie­nia lub czerwienicy, bywa zwiększenie stężenia wapnia w surowicy krwi. Skinner i wsp. (17) stwierdzili hiperkaliemię u 10 spośród 309 (2,2°/o) cho­rych na raka nerki, Boxer i ws|p. (2) u 4 spośród 33 (12,0%), a Warren i wsp. (20) u 15 spośród 118 (13,0%). U większości badanych hiperkal­cemia przebiegła bezobjawowo i zostaje przypadkowo ujawniona w trak­cie badań rutynowych. Niekiedy jednak objawy wysokiej hiperkalcemii takie, jak brak łaknienia, nudności i wymioty, uczucie krańcowego wy­czerpania, wyniszczenie, wielomocz, odwodnienie, zaburzenia świadomoś­ci do śpiączki włącznie, wysuwają sdę na czoło obrazu klinicznego i sprzy­jają powstawaniu pomyłek rozpoznawczych.

MATERIAŁ I METODA

U 50 chorych na raka nerki oznaczono stężenie wapnia w surowicy krwi. Krew pobierano z żyły łokciowej nie stosując ucisku a stężenie wap­nia oznaczano metodą miareczkową. W stosowanej metodzie za prawid­łowe stężenie wapnia uznaliśmy wartości nie przekraczające 2,74 mmol/L (11 mg°/o). U 7 chorych stwierdzono stężenie wapnia wyższe niż 2,74 mmol/L (11 mg%) co stanowi 14,0% badanych. Stężenia te wynosiły od 2.80 mmol/L (11,2 mg%) do 4,40 mmol/L (17,6 mg%), średnico 3,36 mmol/L 1 3.4 mg°/o). U 2 chorych, przyjętych do Kliniki w ciężkim stanie, stwier-iśmy znacznie podwyższone stężenie wapnia w surowicy krwi. Wy-. siło ono 4,25 mmol/L (17 mg%) oraz 4,40 mmol/L (17,6 mg%). Ponie­waż ciężki stan tych chorych był wynikiem hiperkalcemii towarzyszącej

nowotworowi nerki przedstawiamy krótki opis choroby.

Przypadek 1. Chora F. U., lat 66 (nr hist. chor. 228/83 i 267/83) znalazła się powodu narastającego krwiomoczu w Klinice Chorób Wewnętrznych, gdzie na podstawie urografii i arteriografii rozpoznano nowotwór prawej nerki. Przy przyjęciu do Kliniki Urologii stwierdzono bardzo ciężki stan ogólny, zaburzenia świadomości, utrudniony kontakt, senność, cechy odwodnienia oraz gorączkę powy-żej 380C. W badaniach laboratoryjnych, oprócz podwyższonego stężenia wapnia 4,40 mmol/L (17,6 mg°/o) ujawniano niedokrwistość oraz kwasicę metaboliczną. W le­czeniu hiperkalcemii zastosowano obfite nawadnianie chorej roztworem soli fizjo­logicznej, wymuszanie diurezy furosemidem oraz metindol. Uzyskano tą drogą zmniejszenie stężenia wapnia do 3,0 mmol/L (12 mg%), a ogólny stan chorej uległ wyraźnej poprawie. Ze względu na zaawansowany proces nowotworowy wykonano embolizację spongostanem prawej tętnicy nerkowej, a po upływie 3 tygodni nefre­ktomię prawostronną. Wynik badania histopatologiaznego usuniętej nerki (Nr 3497--97/83): adenocarcinoma clarocellulare (Pracownia Histopatologiczna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego we Wrocławiu, Kierownik lek. Danuta Rzeszótko-Adamiczka) Stężenia wapnia po embolizacji i nefrektomii nie przekraczały 3,0 mmol/L (12 mg°/o). Po upływie 6 miesięcy od operacji chora czuła się dobrze, przytyła kilka kilogra­mów a stężenie wapnia wynosiło 3,0 mmol/L (12 mg%). W czasie badania kontrol-nego nie stwierdzono objawów przemawiających za obecnością przerzutów.

Przypadek 2. Chorą A. W., lat 60 (nr hist. chor. 370/83) przyjęto do Kliniki z powodu wyczuwalnego, olbrzymiego guza nerki prawej. Stwierdzono ciężki stan ogólny, 'zaburzenia świadomości, stan przedśpiączkowy, gorączkę powyżej 38°C oraz cechy odwodnienia. Wyniki badań laboratoryjnych mieściły się w granicach normy, oprócz znacznej hiperkalcemii wynoszącej 4,25 mmol/l (17 mg%). Na podstawie angiografii rozpoznano nowotwór prawej nerki naciekający wątrobę i przemiesz­czający żyłę główną dolną. Hiperkalcemię zwalczano przy pomocy obfitego na­wadniania roztworem soli fizjologicznej, wymuszania diurezy furosemidem, stoso­wania glukokortykosterydów i metindolu. Uzyskano poprawę stanu ogólnego cho­rej i zmniejszenie stężenia wapnia do poziomu 3,25 mmol/L (13 mg°/o). Ze względu na bardzo zaawansowany proces nowotworowy chorą przekazano do szpitala rejo­nowego celem leczenia objawowego.

OMÓWIENIE

Częstość występowania hiperkalcemii w naszym materiale odpowia­da wartościom spostrzeganym przez innych autorów. U żadnego chorego nie stwierdzaliśmy obecności przerzutów w układzie kostnym. Przetrwa­nie miernie podwyższonych stężeń wapnia u dwóch chorych, u których ujawniono bardzo znaczną hiperkalcemię wynika z faktu, że u jednej no-wotwór nie nadawał się już do leczenia operacyjnego, u drugiej nato-miast stopień zaawansowania świadczył o możliwości istnienia bezobja-wowych przerzutów.

Hiperkalcemia, występująca u chorych z nowotworami, ma różne przyczyny. Można by oczekiwać, że główną stanowić będą przerzuty no­wotworowe w układzie kostnym powodujące miejscową resorpcję wap­nia z tkanki kostnej, który przedostaje się do płynu pozakomórkowego i osocza. W istocie jednak hiperkalcemia występuje najczęściej u cho­rych, u których nie stwierdza się przerzutów. W materiale Ralstona (14) wśród 195 chorych z nowotworami u 87 stwierdzono hiperkalcemię cho­ciaż 40,0% z nich nie miało przerzutów. Natomiast spośród 160 chorych z przerzutami kostnymi hiperkalcemia występowała tylko w 32,0°/o. Nie wykazano również zależności pomiędzy rozległością zmian przerzutowych, a stężeniem wapnia w surowicy krwi. O'Grady i wsp. (12) zebrali 32 ob­serwacje hiperkalcemii w przebiegu różnych nowotworów, wśród któ­rych było 9 raków nerki, bez obecności przerzutów w układzie kostnym.

Główną przyczyną hiperkalcemii jest czynność humoralna komórki nowotworowej. Najczęściej ma to miejsce w nowotworach nerki, sutka, płuca oraz w szpiczakach i chłoniakach. Odpowiedzialnymi za hiperkal-cemię mogą być wytwarzane przez nowotwór polipeptydy o działaniu analogicznym do parathormonu, witamina D lub związki sterolowe ob-darzone jej właściwościami, czynnik aktywujący procesy osteoklasyczne (OAF) oraz prostaglandyny (4, 7, 11, 16, 18). Uważa się, że te ostatnie odgrywają istotną rolę w powstawaniu hiperkalcemii. Wielu autorów wykazało wytwarzanie przez komórki nowotworów przebiegających z hi­perkalcemią prostaglandyny E2, o której wiadomo, że wywołuje zmiany resorpcyjne w tkance kostnej. Stwierdzono ponadto, że podawanie takim chorym indomeltacyny lub aspiryny, a więc znanych inhibitorów syntezy prostaglandyn, powoduje nie tylko zmniejszenie stężenia prostaglandyn oraz wydzielania ich metabolitów, lecz także obniżanie podwyższonego poziomu wapnia w osoczu (5, 9, 10, 18, 19). U chorych na raka nerki wy­kazano zwiększone stężenie prostaglandyn w tkance guza pierwotnego, w jego przerzutach oraz w krwi pobranej z żyły nerkowej (3, 4, 7, 15).

Przyczyną hiperkalcemii może być również niezależne współistnienie nowotworu i pierwotnej nadczynności przytarczyc (1, 6). Dotyczy to także raka nerki (13). Rozpoznaniu takich stanów sprzyja informacja o istnie­niu hiperkalcemii przed wystąpieniem nowotworu, uwzględnienie rodzaju nowotworu, wpływ jego leczenia na poziom wapnia oraz radioimmunolo-giczne oznaczenie stężenia parathormonu.

W przypadkach znacznej hiperkalcemii, wywołującej objawy klinicz-ne, niezbędne jest leczenie zmierzające do obniżenia stężenia wapnia w osoczu. Oczywiście najbardziej skuteczne jest leczenie przyczynowe po­legające na usunięciu nowotworowo zmienionej nerki przy czym ponow­ne pojawienie się hiperkalcemii w okresie pooperacyjnym może świad­czyć o wznowie procesu nowotworowego (12). Istnieje ponadto szereg spo­sobów objawowego leczenia hiperkalcemii (8, 10). Rozpoczynamy je zwyk­le od dożylnego podawania fizjologicznego roztworu soli kuchennej oraz furosemidu. Wymuszona diureza sodowa zwiększa równocześnie wyda­lanie wapnia. Należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu chorych, ujawniających często objawy odwodnienia, oraz kontrolowaniu stężeń potasu i magnezu. Konieczne jest ograniczenie podaży wapnia w diecie, wyłączenie witaminy D i unikanie unieruchomienia. Doustne podawanie fosforanów nieorganicznych zmniejsza wchłanianie wapnia w przewodzie pokarmowym oraz resorpcję z układu kostnego. Dożylne podawanie tych związków należy stasować tylko w wyjątkowych wypadkach z uwagi na niebezpieczeństwo wystąpienia poważnych powikłań. Indometacyna (me­tindol) w dawce dziennej od 75 do 150 mg (z uwzględnieniem przeciw­wskazań) hamując syntezę prostaglandyn przyczynia sdę do zmniejszenia hiperkalcemii. Podobnie działa aspiryna. Wśród innych leków mogących znaleźć zastosowanie w nie dającej się opanować hiperkalcemii należy wymienić, obdarzone działaniem hipokalcemicznym, antybiotyki cytosta­tyczne takie, jak aktynomycyna-D i mitramycyna, glikokortykosterydy i kalcytoninę. W krańcowych sytuacjach wchodzi w rachubę dializa pozaustrojową.

piśmiennictwo

 1. 1. Ackerman N. B., Winer N.: The differentiation of primary hyperparathyreoi-
 2. dism from hypercalcaemia of malignancy. Ann. Surg., 1975, 181, 226. ? 2. Boxer
 3. R. J., Waisman J., Lieber M. M., Mampaso F. M., Skinner D. C: Renal carcinoma:
 4. Computer analysis of 96 patients treated by nephrectomy. J. Urol., 1979, 122, 598. ?
 5. 3. Brereton H. D., Halushka P. V., Alexander R. W., Mason D. M., Keiser H. R.,
 6. De Vita V. T.: Indomethacin-responsive hypercalcaemia in a patient with rena!
 7. -cell adenocarcinoma. New. Engl. J. Med., 1974, 291, 83. ? 4. Cummings K. B., Ro­
 8. bertson R. P.: Prostaglandin: increased production by renal-cell carcinoma. J. Urol.,
 9. 1977, 118, 720. ? 5. Droller U. J.: Prostaglandins and neoplasia. J. Urol., 1981, 125,
 10. 757. ? 6. Farr H. W., Fahey T. J., Nash A. G., Farr C. M.: Primary hyperpara-
 11. thyreoidism and cancer. Am. J. Surg., 1973, 126, 539. ? 7. Greaves M., Ibbotson
 12. K. J., Atkins D., Martin T. J.: Prostaglandins as mediators of bone resorption in
 13. renal and breast tumours. Clin. Sci., 1980, 58, 201. ? 8. Lubensky J. D., Gangai
 14. M. P,; The hypercalcaemia of genitourinary malignancy. J. Urol., 1979, 121, 259. ?
 15. 9. Mckay H. A., Gavrell G. J., Meehan W. L., Kaplan R. A., Le Blanc G. A.: Pros-
 16. taglandins-mediated hypercalcaemia in transitional cell carcinoma of the bladder.
 17. J. Urol., 1978, 119, 689. ? 10. Metcalfe J. B., Carey T. C, Barry J. M.: Genitouri-
 18. nary malignancy and pseudohyperparathyroidism. J. Urol., 1978, 119, 702.
 19. 11. Mundy G. R., Luben R. A., Raisz L. G., Oppenheim J., Buell D.: Bone re-
 20. sorbing activity in supernatans from lyrnphoid cell lines. New Engl. J. Med., 1974,
 21. 290, 867. ? 12. O'Grady A. S., Morse L. J., Lee J. B.: Parathyroid hormone-secreting
 22. renal carcinoma associated with hypercalcemia and metabolic alkalosis Ann. Intern.
 23. Med., 1965, 63, 858. ? 13. Purnell D. C, Scholz D. A., Heerden J. A.: Primary hy-
 24. perparathyreoidism associated with hypernephroma. Mayo Clin. Proc, 1982, 57, 694.
 25. ? 14. Ralston S., Gardner M. D., Fogelman I., Boyle I. T.: Hypercalcaemia and
 26. metastatic bone disease. Is there a causal link. Lancet, 1982, 8304, 903. ? 15. Ro­
 27. bertson R. P., Baylink D. J., Marini J. J., Adkison H. W.: Elevated Prostaglandins
 28. and suppressed parathyroid hormone associated with hypercalcaemia and renal-cell
 29. carcinoma. J. Clin. Endocr. Metab., 1975, 41, 164. ? 16. Seyberth H. W., Segre G. V.,
 30. Sweetman B. J., Potts J. T., Oates J. A.: Prostaglandins as mediators of hypercal­
 31. cemia associated with certain types of cancer. New Engl. J. Med., 1975, 293, 1278. ?
 32. 17. Skinner D. G., Colvin R. B., Vermillion C. D., Pfister R. C, Leadbetter W. F.:
 33. Diagnosis and management of renal cell carcinoma: a clinical and pathologic study
 34. of 309 cases. Cancer, 1971, 28, 1165. ? 18. Tashijan A. H.: Tumor tumoris and the
 35. hypercalcemias of cancer. New Engl. J. Med., 1974, 290, 905. ? 19. Tashijan A. H.:
 36. Role of prostaglandins in the production of hypercalciamia by tumors. Cancer Res.,
 37. 1978, 38, 4138. ? 20. Warren M. M., Utz D. C, Kelalis P. P.: Concurrence of hy-
 38. pernephrioma and hypercalcemia. Ann. Surg., 1971, 174, 863.