PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

SPRAWOZDANIE Z PODRÓŻY NAUKOWEJ DO CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1985/38/1.

autorzy

Janusz Darewicz

Od 2 listopada do 9 grudnia 1983 roku przebywałem w Chinach, jako gość profesora Ru-Cheng-Xiong Kierownika Kliniki Urologii I Akademii Medycznej w Szanghaju. W czasie mego pobytu zapoznałem się również z Klinikami Urologii w Pekinie, Nankinde, Suczou, Haoczou, Wusi i Tiencinie. Wygłosiłem w czasie pobytu 14 referatów, zwiedziłem wiele oddziałów, klinik i instytutów naukowych. A oto moje spostrzeżenia.

Szanghaj (12 mln mieszkańców) posiada 5 Akademii Medycznych w tym 4 medycyny współczesnej i 1 medycyny tradycyjnej. Ogółem szpitale akademickie posiadają około 10 tys. łóżek na ogólną liczbę 50 tys. jakimi miasto dysponuje. Oddziałów urologii jest 20 i mają one w sumie 600 łóżek, zatrudniając 150 lekarzy urologów. W całych Chinach jest 2400 urologów. Pierwsza Akademia Medyczna, której rektorem jest prof. Shih Mei-Hsin posiada 3 wydziały: medycynę, higienę i farmakologię i ma 6 specjalistycznych szpitali klinicznych, w których pracuje 250 pro­fesorów i 70 docentów. Studiuje 3000 studentów. Studia trwają 6 lat, w tym 1 rok praktyki szpitalnej. W zależności od prowincji nauka trwa 6 lub 5 lat. Po trzecim roku studiów studenci odbywają obowiązkowe prak­tyki w szpitalach. Specjalizacja z urologii trwa 2?3 lata po uprzedniej 4-letniej pracy w Oddziałach chirurgii ogólnej.

Pierwsza Akademia Medyczna współpracuje z wyższymi uczelniami w Japonii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Szwajcarii, Repub­lice Federalnej Niemiec, Jugosławii i ZSRR.

Klinika Urologii mieści się w ogromnym Szpitalu klinicznym. Wyposażenie sali endoskopowej stanowi aparatura firmy Storz oraz la­sery terapeutyczne. Główne problemy naukowe Kliniki to kamica ner­kowa, rak pęcherza, nadciśnienie nerkowe i sztuczna krew. Opracowa­no dwa rodzaje krwi opartej na związkach fluorokarbonowych. Pierwszy służy do perfuzji nerek przechowywanych do przeszczepów, drugiego używa się do przetoczeń. Można podawać od 1500 do 3000 ml bez od­czynu. Sztuczna krew utrzymuje się w organiźmie ludzkim do 60 go­dzin. W leczeniu nadciśnienia pochodzenia nerkowego stosuje się wiele operacji naczyniowych takich jak zabiegi udrażniające, przeszczepy omi­jające, autoprzeszczepy, łaty naczyniowe itp. Miałem możność obserwo­wać po mistrzowsku wykonywane operacje naczyniowe przez prof. Shen Ja-Li przy użyciu znakomitych narzędzi produkowanych w Szanghaju.

Klinika wykonuje znaczną liczbę operacji na nadnerczu, pęcherzu neurogennym, kriochirurgię raka stercza i prostatektomię radykalną. W leczeniu raka pęcherza stosuje się technikę laserową, w raku nerki wykonuje sdę embolizację. Przeprowadza się dużą liczbę operacji z po­wodu filariozy. Do nich należą zespolenia przewodu piersiowego z żyłą główną dolną oraz teleskopowe zespolenia naczyń chłonnych z żyłami nasiennymi. W kamicy nerkowej przeprowadza się wiele operacji ekstra-korporalnych i wiele plastyk kielichowych. Dokonywane są także prze­szczepiania nerek gdyż w Chinach przeszczepiania wykonuje się na od­działach urologii. W leczeniu zachowawczym kamicy nerkowej stosuje się kurację wodą magmetyzowaną. Kamica stanowi 20,0?30,0% chorych urologicznych. Mechanizm działania magnetyzerów polega na redukcji potencjałów i rozerwaniu połączeń fizykochemicznych dzięki czemu struktury wapniowe ulegają uszkodzeniu. Po kuracji wodą magnetyzo-waną 33,0% chorych wydala złogi, a u 25,0% nie tworzą się nowe złogi.

Ogółem w 70% następuje wyleczenie. Do ważkich problemów należy rak pęcherza, który jest częstą chorobą w Chinach. Oprócz operacji przy po­mocy lasera wykonuje się wiele cystektomii z wszczepianiem moczowodów do jelita sposobem Brickera. Profesor Jie- Ting-Miao po wykonaniu 2260 cystektomii uważa, że nie ma żadnej różnicy w wynikach po cystektomii prostej, a radykalnej połączonej z usunięciem węzłów chłonnych. Prob­lem gruczolaka stercza jest drugoplanowy, ponieważ występuje on rzadko (10,0% leczonych). W leczeniu, obok tradycyjnej adenomektomii, wyko­nuje się elektroresekcje przezcewkowe (TUR).

Celem zapobiegania ciąży wyprodukowano preparat stosowany u mężczyzn, którego działanie sprawdzono na 10 tys. mężczyzn. Skutecz­ność preparatu jest stuprocentowa niestety powoduje on poważne za­burzenia elektrolitowe m. in. znaczną hipopotasemię. Zwiedzając Akade­mię Medyczną podziwiałam wspaniałą bibliotekę naukową, gdzie znaj­dują się chyba w komplecie światowe czasopisma urologiczne.

Tiencin (4 mln mieszkańców). Niezależnie od klinik urologii znaj­duje się wydzielony Instytut Urologii, którego kierownikiem jest prof. Ma Teng-Xiang. Jest to imponująca placówka naukowo-badawcza, której głównym kierunkiem działania jest problematyka nowotworów układu narządów moczowych. W Instytucie pracuje 40 wybitnych uczonych nie licząc znacznej liczby personelu pomocniczego. Ogromna ilość supernowo­czesnej aparatury produkcji japońskiej, amerykańskiej i szwedzkiej, po­zwala na prowadzenie praktycznie nieograniczonego zakresu badań. Własny ośrodek telewizyjny umożliwia wizualne śledzenie wielu pro­cesów i ich rejestrację. Wyniki uzyskane w poszczególnych pracowniach opracowywane są w ośrodku komputerowymi Instytutu.

Duże wrażenie wywołuje pracownia hodowli tkankowych, gdzie oglą­dałem izolowanie komórek raka pęcherza, które są implantowane my-szom, poddawanym następnie wielu eksperymentom. Istnieje również pracownia urologii doświadczalnej, gdzie przeprowadza się badania na zwierzętach (psy, szczury, małpy). Tu dominuje onkologia doświadczal­na i przeszczepianie narządów. Instytut posiada ponadto pracownie: bio­chemii, immunologii, ultrasonografii, mikroskopia elektronowej i wiele innych. W księdze pamiątkowej Instytutu, wśród wielu wybitnych naz­wisk urologów z całego świata wpisali się laureaci nagrody Nobla.

Klinika Urologii Akademii Medycznej jest również dobrze wyposa­żona. Na uwagę zasługuje duży ośrodek dializ, przygotowujący chorych do przeszczepiania nerek. Uwagę moją zwróciły operacje raka stercza wykonywane z dostępu uzyskanego przez częściowe wycięcie spojenia łonowego. Stwarza to znakomity dostęp do gruczołu. Podobnie operuje się ciężkie zwężenia cewki tylnej. Biblioteka Akademii Medycznej wypo­sażona jest w ogromną ilość czasopism.

Pekin (8 mln mieszkańców). Znajdują się tu 4 wyższe uczelnie me­dyczne, a mianowicie I Pekińska Wyższa Szkoła Medyczna, II Pekińs­ka Wyższa Szkoła Medyczna, Chińska Tradycyjna Szkoła Medyczna i specjalna uczelnia ?Capital Medical College in China" nie wchodząca w skład uczelni uniwersyteckich, a podległa wyłącznie Ministrowi Zdrowia, łącznie z Głównym Szpitalem w Pekinie. Główna Szkoła Medyczna po- . siada kilka cech szczególnych, a mianowicie nauka trwa w niej 8 lat i po 3 latach ogólnych studenci muszą zdać egzamin aby móc studiować da­lej. W całej szkole studiuje 160 (!) studentów i jednym studentem opie­kuje się jeden profesor (!) Główny Szpital posiadający 550 łóżek zatrudnia 300 profesorów i docentów. Do Głównej Szkoły Medycznej należy, podobny jak w Tiencinie, Instytut Urologii nie posiadający łóżek, a zaj­mujący się wyłącznie pracą naukową. Instytut jest doskonale wyposażo­ny w aparaturę badawczą. Dyrektorem jego jest prof. Gu Fang-Liu. Wio­dącym problemem naukowym są guzy nadnercza i guzy pęcherza mo­czowego, immunologia nowotworów, cytologia i biochemia złogów ner­kowych. W Chinach północnych, gdzie leży Pekin, kamica zajmuje jed­no z czołowych miejsc w patologii urologicznej podobnie jak guzy pę­cherza, nerki, a ostatnio miedniczki nerkowej. Do rzadkich należą guzy stercza. Klinika Urologii, należąca jak już wspomniałem do Akademii Medycznej, jest wyposażona w aparaturę endoskqpową firmy Storz. Wy­konuje się tu wszystkie operacje z przeszczepianiem nerek włącznie. Jako ciekawostkę chciałbym przytoczyć, że po wycięciu dużych guzów nad­nercza wraz z częścią żyły głównej dolnej, przeszczepia się nerkę do dołu pachwinowego.

Miałem możność zapoznać się w Pekinie po raz pierwszy z Uczelnią Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Zadaniem tej uczelni jest badanie działania starych leków ludowych przy pomocy najnowocześniejszych metod. Jest tu również oddział urologii. Na oddziale leczy się głównie chorych na kamicę moczową. Oglądałem dokumentację chorych ze zło­gami różnej wielkości w drogach moczowych, które po kilkumiesięcznym leczeniu ulegały całkowitemu rozpuszczeniu (1).

Według statystyk prowadzonych przez klinikę, po stosowaniu. leków przeciwkamiczych 60,0% kamieni odchodzi samoistnie, rozpuszcza się lub rozsypuje. Nawroty obserwuje się tylko u 2,7% chorych.

Przedstawione przeze mnie wrażenia dotyczą jedynie trzech dużych ośrodków akademickich. Me sposób omówić całokształtu problemów urologicznych tego ogromnego kraju. Jedno nie budzi wątpliwości, że na­sze ogólne wyobrażenie, lub raczej jego brak robi wrażenie w konfron­tacji z urologią chińską. Znakomicie wyposażone placówka naukowe, kli­niki i ośrodki akademickie świadczą o wielkim i szybkim postępie. Bez trudu nawiązuje się kontakty naukowe dzięki niezwykłej wprost ser­deczności Chińczyków w połączeniu z ich niezwykłą pracowitością i ude­rzającą skromnością. Językiem powszechnie używanym i nauczanym jest angielski, którym można porozumieć się wszędzie. Obserwując lawinę gości z zagranicy, naukowców, biznesmenów i turystów (w tym rów­nież i z Polski), można odnieść wrażenie, że słynny Wielki Mur Chiński pozostał jedynie symbolem. Przekonałem się zresztą o tym osobiście zwiedzając bardzo wiele wspaniałych zabytków, pałaców, świątyń, ogrodów itp. z Wielkim Murem włącznie. Ten bogaty program mego pobytu został znakomicie zorganizowany przez Biuro Organizacyjne Służby Zdrowia przydzielając mi do dyspozycji tłumaczy, samochody, organizując imprezy, załatwiając hotele, wyżywienie itp. Osobisty Wdzięk Chińczyków, niezwykła serdeczność i gościnność połączona z uro­kiem tego pięknego kraju pozostawiły na mnie, obok wyniesionych war­tości naukowych, niezapomniane wrażenie. Jednocześnie zgodnie z proś­bą Przewodniczącego Chińskiej Akademii Nauk Medycznych prof. Chieng -Ping Wu przekazuję Jego najlepsze życzenia dla wszystkich polskich urologów.