PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM UROLOGICZNEGO NA TEMAT ?KONTROWERSJE W DIAGNOZIE I LECZENIU IMPOTENCJI". LEIDEN (HOLANDIA) 30.11-1. 12. 1984 r.
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1985/38/3.

autorzy

Janusz Darewicz, Lech Gałek
Z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Białymstoku Kierownik: doc. dr hab. J. Darewicz

Organizatorem i przewodniczącym obrad był prof. Udo Jonas, Kierownik Kli­niki Urologii Uniwersytetu w Leiden.

W Sympozjum udział wzięło 100 osób; oprócz urologów byli specjaliści z za­kresu psychiatrii, psychologii, endokrynologii, fizjologii, neurologii i chirurgii na­czyniowej. W obradach uczestniczyli między innymi tak znani specjaliści w dziedzinie leczenia impotencji, jak: prof. O. Alfthan (Helsinki), prof. R. I. Krane (Boston), prof. F. Debruyne (Nijmegen), dr J. Goldstein (Boston), dr T. Lue (San Francisco), dr R. Virag (Paryż). Jedynymi przedstawicielami z Polski byli autorzy.

Program Sympozjum podzielono na dwie części. W pierwszym dniu obrad przedstawiono prace z zakresu fizjologii i patologii erekcji.

Z badań wielu autorów wynika, że ciała jamiste są nie tylko rezerwuarem krwi w czasie erekcji lecz same poprzez liczne połączenia tętniczo-tętnicze i tęt­niczo-żylne mogą regulować szybkość i czas trwania wzwodu. Znanych jest obec­nie około 30 neurotransmiterów z zakończeń nerwowych w ciałach jamistych, jednak hamowanie lub stymulacja ich syntezy przy użyciu leków lub środków chemicznych nie wpływa w sposób widoczny na mechanizm wzwodu. PNS (pel-vic nerve stimulation) w sposób widoczny zwiększa przepływ krwi w tętnicy biodrowej wewnętrznej i tętnicy głębokiej prącia wywołując wzwód. W pracach wielu autorów powtarzały się doniesienia o istotnym spadku poziomu testoste­ronu i kortyzolu u impotentów. W skrajnych przypadkach spadek ten sięgał 5O,O°/o normy. Na podstawie badań przedstawionych przez uczestników Sympozjum us­talono najważniejsze czynniki ryzyka występowania impotencji. Są to między innymi: palenie tytoniu, nadciśnienie, cukrzyca, picie alkoholu i impotencja psy­chiczna.

Impotencja występuje wg różnych danych u 25,0?100,0% osób po operacjach w miednicy mniejszej. Dla przykładu po adenomektomii tradycyjnej w 10,0?20,0%, po TUR w 0?4,0%.

Ustalono i zaproponowano do powszechnego stosowania zestaw badań diag­nostycznych u chorych z impotencją. Za najważniejszy i różnicujący uznano test papawerynowy.

Drugi dzień obrad poświęcono leczeniu impotencji. Metody terapeutyczne moż­na podzielić na dwie grupy:

1.Leczenie zachowawcze obejmuje seksoterapię, psychoterapię, terapię le­ kami doustnymi i poprawienie perfuzji ciał jamistych poprzez injekcje papa- weryny.

2.Leczenie chirurgiczne preferuje operacje naczyniowe w obrębie miednicy mniejszej poprawiające ukrwienie, dalej operacje mikrochirurgiczne poprawiające perfuzję ciał jamistych i wreszcie protezowanie.

Większość referentów ma negatywne zdanie na temat leczenia impotencji le­kami doustnymi. Podobna opinia panuje co do injekcji do ciał jamistych róż­nego rodzaju leków z grupy układu sympatycznego i parasympatycznego. Dr Vi-rag z Paryża stosował injekcje papaweryny do ciał jamistych uzyskując pozy­tywne wyniki u 40,0% wśród 1600 leczonych.

Rekonstrukcyjne zabiegi naczyniowe polecane są u chorych z impotencją ja­trogenną i pourazową, gdzie liczba dobrych wyników sięga 25,0?40,0%. Inne operacje mikrochirurgiczne polegają na poprawieniu ukrwienia ciał jamistych po­przez zespolenie ciał jamistych z tętnicą nadbrzuszną, połączenia pomiędzy tęt­nicami prącia, arterializację żyły grzbietowej prącia i połączenie żyły odpiszcze­lowej z żyłą grzbietową prącia.

Powyższych operacji nie stosuje się u chorych powyżej 55 roku życia. Na­leży liczyć się z następującymi powikłaniami pooperacyjnymi: zakrzepicą, nad­miernym przekrwieniem i zakażeniem. W zapobieganiu zakrzepicy stosuje się w pierwszym okresie heparynę, potem aspirynę i persantynę.

Ciekawe doświadczenie, prowadzone na małpach, prezentowali Amerykanie stosując stymulację nerwów miednicznych. Zasada tego pomysłu zwanego ?erec-tion pacemaker" polega na wszczepieniu stymulatorów w okolicy nerwów mied­nicznych. Następnie za pomocą nadajnika fal radiowych stosuje się stymulację tych nerwów uzyskując teatralne wzwody, co uczestnicy Sympozjum mogli obej­rzeć na prezentowanych filmach.

W końcowej fazie obrad omawiano wyniki leczenia impotencji przy użyciu róż­nego rodzaju protez.

Większa część uczestników Sympozjum krytycznie ustosunkowała się do pro­tez Small-Carriona i wypełnianych hydraulicznie typu Scotta. Wskazywano, że przy wszczepianiu protez Scotta operacje są skomplikowane, wymagają wielu cięć, często zawodzi system przewodów doprowadzających ciecz, ponadto w wyniku częstego używania uszkodzeniu ulega rezerwuar płynu. Oczywiście wszystkie ele­menty konstrukcji są wymienialne, jednak wiąże się to z kolejnymi operacjami. Ponadto cena takich protez jest wysoka i wynosi od 4000?6000 dolarów. Nato­miast operacje wszczepienia protez typu Jonasa są zabiegiem prostym, praktycz­nie bez powikłań. Protezy nie dają ucisku na cewkę i nie powodują zaburzeń w oddawaniu moczu. Ze względu na obecność sprężyny, która usztywnia protezę, istnieje możliwość modelowania kształtu prącia zależnie od potrzeb. Przeprowa­dzone badania wytrzymałościowe protezy Jonasa nie wykazały żadnych zmian po wykonaniu 10.000 zgięć. Cena pary protez wynosi 1500 DM.

W tej części Sympozjum przedstawiono doświadczenia Kliniki Urologii AM w Białymstoku w leczeniu impotencji przy użyciu profilowanych płytek z poly-propylenu. Metoda ta, stosowana u młodych mężczyzn z psychogenną impotencją, wywołała żywe zainteresowanie, gdyż istnieje możliwość usunięcia protez w przy­padku powrotu prawidłowych funkcji seksualnych. Pogląd ten doskonale kores­pondował z opiniami wielu uczestników Sympozjum, iż zarówno przed jak i po operacji wskazana jest w szerokim zakresie psychoterapia.

Następnie odbyło się krótkie podsumowanie obrad. Należy podkreślić, iż ze względu na uczestnictwo w obradach światowej czołówki w dziedzinie leczenia impotencji i roboczy charakter Sympozjum (obrady trwały z krótką przerwą od rana do późnego wieczora) spotkanie to stanowiło przegląd najnowszych osiągnięć w diagnostyce i leczeniu impotencji.