PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

OCENA PORÓWNAWCZA OFLOKSACYNY I PEFLOKSACYNY W LECZENIU STANÓW ZAPALNYCH DRÓG MOCZOWYCH CHORYCH LECZONYCH OPERACYJNIE*
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1995/48/1.

autorzy

Czesław Pawlak, Eugeniusz Miękoś
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. E. Miękoś

streszczenie

Autorzy zaprezentowali wyniki własnych badań oceny wrażliwości na ofloksacy-
ną i pefloksacynę bakterii wyhodowanych z 250 próbek moczu chorych leczonych
operacyjnie. Przedstawiono wysoką skuteczność kliniczną leczenia tymi chinolonami.
Określano na własnym materiale klinicznym charakter działań niepożądanych po
zastosowaniu obu leków.

Leczenie ostrych lub przewlekłych zakażeń dróg moczowych powstałych pierwo- tnie w wyniku chorób urologicznych lub wtórnie po inwazyjnych zabiegach diagnos- tycznych bądź operacyjnych, wiąże się ściśle z narastaniem oporności bakterii na dotychczas stosowane leki przeciwbakteryjne. Utrudnia to w sposób zasadniczy skuteczne leczenie, a rozwijające się zakażenie staje się przyczyną powikłań.


Lekiem budzącym nadzieję na skuteczne leczenie zakażeń w narządach układu moczowego i męskich narządów płciowych wprowadzanym do lecznictwa otwartego i zamkniętego jest ofloksacyną.


Jest lekiem o szerokim zakresie działania bakteriobójczego, należącym do drugiej generacji pochodnych chinolonu. Wysoką skuteczność wykazuje w stosunku do szczepów bakteryjnych wywołujących zakażenia szpitalne, przy czym bakterie Gram (-) są bardziej wrażliwe niż Gram ( + ) Ze względu na mechanizm działania (inhibitor gyrazy) na ofloksacynę powinny być wrażliwe również bakterie oporne na inne antybiotyki, w tym leki chinolonowe wcześniejszej generacji nie będące inhibitorami gyrazy. Większość połączeń ofloksacyny z innymi antybiotykami wykazuje efekt addycyjny w stosunku do bakterii testowych. Rzadziej obserwowany jest efekt synergistyczny lub częściowo synergistyczny (1, 6).


W Klinice Urologii WAM w Łodzi przeprowadziliśmy badania wrażliwości bakterii na ofloksacynę oraz kliniczną ocenę wyników jej stosowania u chorych na zakażenie dróg moczowych leczonych operacyjnie.


Przeprowadzono również kliniczną ocenę porównawczą skuteczności leczenia ofloksacyny z pefloksacyna, innym syntetycznym chemioterapeutykiem z grupy chinolonów o działaniu bakteriobójczym.


MATERIAŁ I METODA


Badaniami in vitro objęto blisko 250 próbek moczu pochodzących od chorych Kliniki Urologii WAM w Łodzi poddanych zabiegom operacyjnym. W grupie tej uzyskano 63 próbki moczu ze znamienną bakteriurią rzędu 10* kolonii/ml bądź więcej. Szczepy bakteryjne izolowano i identyfikowano z użyciem standardowych podłoży.


W ocenie wrażliwości bakterii na ofloksacynę posłużono się podłożem agarowym Mueller-Hintona z dodatkiem 5% krwi baraniej. Użyto krążków wyprodukowanych przez firmę. Przyjęto 3 stopniową skalę standartu oceny wrażliwości.


Skuteczność kliniczną ofloksacyny i pefloksacyny oceniono w grupie 40 chorych (17 na ofloksacynę i 23 na pefloksacynę) leczonych operacyjnie (tab. I). Chorzy ci byli uprzednio leczeni wieloma chemioterapeutykami w tym doksycykliną, cefradyną, kwasem nalidyksowym, norfloksacyna, nitrofurantoina. Ofloksacynę stosowano 2x dziennie po 200 mg dożylnie bądź doustnie średnio przez 7-10 dni, a pefloksacynę w dawce 2×400 mg dożylnie lub doustnie średnio przez 7-10 dni.


Przyjęto 4-stopniową kliniczną ocenę skuteczności leczenia: za bardzo dobry kliniczny wynik uznano ustąpienie objawów chorobowych w badaniu fizykalnym i badaniach laboratoryjnych (gorączka lub stany podgorączkowe, dyzuria, bakteriuria, leukocyturia i krwiomocz w badaniu ogólnym moczu i próbie Addisa), za wynik dobry ? zmniejszenie tych objawów. Za wynik niezadawalający uznawano brak poprawy w badaniu fizykalnym i badaniach laboratoryjnych, a pogorszenie ? naras- tanie klinicznych objawów zakażenia i pogorszenie wyników badań dodatkowych.


Każdorazowo określano stężenie mocznika i kreatyniny w surowicy krwi przed i po zakończeniu leczenia. Wykonywano badania morfologiczne krwi, ogólne badania moczu, jonogram, badania ultrasonograficzne narządów układu moczowego a także w zależności od potrzeby inne radiologiczne badania kontrastowe. Zwrócono uwagę na występowanie objawów niepożądanych w czasie zastosowanego leczenia ofloksacy- ną i pefloksacyna.


WYNIKI


Znamienną bakteriurię wykazano w 63 spośród 250 próbek moczu (tab. II). W moczu chorych występowała pałeczka okrężnicy (E. coli), którą wyhodowano w 12 próbkach (19,0%), gronkowce (Staphylococcus ? 32,6%), pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa ? 14,3%), otoczkowa (Klebsiella ? 6,3%), pałeczka odmieńca ? 4,7%, pałeczki jelitowe (Enterobacter ? 4,8%). Wrażliwość wyhodowanych bakterii na ofloksacynę zestawiono w tabeli III i na pefloksacynę w tabeli IV. Stwierdzono, że 75% szczepów E. coli, 72% szczepów Staphylococcus oraz 77,2% szczepów Pseudomonas aeruginosa odznaczało się wraż- liwością na ofloksacynę. Nie stwierdzono wrażliwości szczepów Klebsiella, Proteus mirabilis, Enterococcus. Natomiast 83,3% szczepów E. coli, 60% szczepów Stap- hylococcus, 55,6% szczepów Pseudomonas aeruginosa i 66,6% szczepów Morganella morganii odznaczało się wrażliwością na pefloksacynę. Wrażliwości na pefloksacynę nie wykazywały szczepy Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis.


W badaniach klinicznych po zastosowaniu ofloksacyny u 9 (52,95%) chorych uzyskano bardzo dobry efekt kliniczny i dobry w dalszych 5 (29,40%), łącznie u 14 chorych (82,35%) chorych (tab. V). Po zastosowaniu pefloksacyny w badaniach klinicznych uzyskano bardzo dobry efekt w 10 (43,50%), efekt dobry u 7 (30,4%) łącznie u 17 (73,95%) chorych (tab. V). Objawy niepożądane stwierdzono u 4 (23,60%) chorych leczonych ofloksacyną. Miały one charakter zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty) u 2 (11,80%) zaburzeń ze strony układu nerwowego pod postacią trudności w zasypianiu u 1 (5,90%) oraz reakcje alergiczne skórne i efekt fototoksyczny u 1 (5,90%) chorego (tab. V).


Spowodowało to odstawienie leków i przerwanie kuracji ofloksacyną u 2 (11,8%) chorych. Nieco tylko częstsze efekty niepożądane występowały w grupie chorych leczonych pefloksacyna u 9 (39,05%). Częściej występowały zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego u 5 (21,70%) oraz reakcje uczuleniowe u 3 (13,00%) (tab. VI).


Nie stwierdzono istotnych statystycznych różnic w stężeniu kreatyniny i mocz- nika w surowicy krwi przed i po leczeniu w obu grupach leczonych chorych. Ule- gły natomiast zmniejszeniu wszystkie laboratoryjne wykładniki stanu zapalnego w ustroju.


OMÓWIENIE


Ofloksacyna jest nowym fluorochinolonowym lekiem charakteryzującym się wysoką skutecznością w stosunku do większości szczepów bakteryjnych wywołują- cych zakażenia szpitalne (2, 6, 7, 8). Na podstawie doniesień z piśmiennictwa należy sądzić, że gatunki bakteryjne Gram (-) są bardziej wrażliwe niż Gram (+) (2, 7). Ze względu na mechanizm działania na ofloksacynę są wrażliwe również bakterie oporne na inne antybiotyki np. Chlamydia, Legionella, Mycoplasma. Bakteriobójcze działania ofloksacyny występują przy najmniejszym stężeniu, zwykle MICs-/0,5 ? 1 ug/ml podczas, gdy w przypadku norfloxacyny wynoszą one 1,0-2,5 ug/ml (1, 6). Ofloksacyna jest absorbowana w 95% i swoje największe stężenie w surowicy krwi 5-11 ug/ml osiąga po 30-120 min. przy okresie półtrwania 6-7 godzin. Metabolizuje się tylko w 5-10% a w 90-95% występuje w różnych aktywnych formach moczu, w którym jest wydalana (3, 4, 5).


Bardzo dobry efekt farmakokinetyczny występuje jednakowo po doustnym i dożyl- nym podaniu leku (3, 9). Ponieważ stężenie terapeutyczne ofloksacyny utrzymuje się przez 24 godziny, można w leczeniu stosować jednorazową dawkę 400 mg (3, 4, 5). Rola ofloksacyny w zwalczaniu zakażeń układu moczowego została udowodniona przez wielu badaczy. Z dużym powodzeniem lek ten zastosowano w zwalczaniu ostrych i przewlekłych zakażeń bakteryjnych, w bakteryjnym zapaleniu powstałym u chorych po przeszczepach nerek (2, 6, 7, 10). Również w przedstawionym materiale wykazali- śmy bardzo dobry efekt bakteriobójczy in vitro w stosunku do takich bakterii jak:


Escherichia coli, Staphylococcus spp., Pseudomonas aeruginosa. Efekt kliniczny okazał się również bardzo pomyślny, dając wysoki procent poprawy stanu klinicznego i jest on porównywalny z efektami klinicznymi innych chinolonów (np. pefloksacyny).


Powikłania w trakcie leczenia ofloksacyną ze strony przewodu pokarmowego, układu nerwowego, miejscowe i ogólne reakcje nadwrażliwości i występowanie zjawiska fototoksycznego należą do rzadko występujących i tylko u około 3,0% chorych stają się przyczyną przerwania jego stosowania (2, 6, 7, 10).


WNIOSKI


1.Wyhodowane z moczu chorych bakterie wykazują wysoką i zbliżoną wrażliwość na ofloksacynę i pefloksacynę.


2.Dobrą skuteczność kliniczną w prezentowanym materiale wykazywały oba zastosowane leki. 3.Powikłania występują rzadziej w grupie chorych leczonych ofloksacyną i spowo- dowały skrócenie czasu jego stosowania u 11,80% chorych.

piśmiennictwo

 1. 1. Borner K.} Hofflen G., Lode H.: Pharmacokinetics of ciprofloxacin in healthy volunteers
 2. after oral and intravenous administration, Europ. J. Clin. Microbiol., 1985, 5, 179. ? 2. Cox
 3. E.C.: Ofloxacin in the management of complicated urinary tract infections, including Prostatitis,
 4. Am. J. Med., 1989, 87 (Suppl. 6C), 61. ? 3. Lode H.: Phermacokinetics of ofloxacin after
 5. parenteral and oral administration, Antimicrob. Ag. Chemother, 1987, 31, 1338. ?4. Maesen
 6. F.P.Y., Teengs J.P., Baw C, Daries B.J.: Quinolones and raised plasma concentrations of
 7. theophylline, Lancet, 1984, 2, 530. ? 5. Neumann M.: Comparative pharmacokinetic
 8. parameters of new systemic fluoroąuinolones, A review, Chemotherapia, 1987, 6, 105. ? 6.
 9. Rugendorff E.W.: Open randomised Comparison of ofloxacin and norfloxacin in the treatment of
 10. complicated urinary tract infections, Drugs, 1987, 34, (Suppl. 1), 91. ? 7. Rugendorff E.W.:
 11. Treatment of acute bacterial and "nonbacterial" Prostatitis with ofloxacin, Excerpta Medica,
 12. 1990, 10. ? 8. Suzuki H., Tatnei H., Naidey G.: Laboratory and clinical atudy of ofloxacin in
 13. treatment of bacterial Prostatitis, Acta Urol. Japon., 1984, 30. ?9. Tack K.J., Smith J.A.: The
 14. safety profile of ofkwacin, Am. J. Med., 1989,87 (Suppl. 6C), 798. ?10 Vogt P., Sharn T., Frei U.:
 15. Ofloxacin in the treatment of urinary tract infection in renal transplant patients, Infection, 1988,
 16. 16, 175.