PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

PRO MEMORIA - PRZYCZYNEK DO HISTORII UROLOGII POLSKIEJ
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1995/48/2.

autorzy

Janusz Tyloch, Ferdynand Tyloch
Z Katedry i Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy
p.o. Kierownik Kliniki: dr n.med. Ferdynand Tyloch

streszczenie

Autorzy przedstawili informację na temat XIV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników
Polskich, który odbył się w 1933 roku w Poznaniu. W zjeździe udział wzięło 35 specja-
listycznych Sekcji. Zagadnienia urologiczne dyskutowane były podczas obrad XXIII
Sekcji Chirurgii i Ortopedii.

W dniach 11-15.09.1933 roku w Poznaniu odbył się XIV Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich połączony z IV Zjazdem Związku Lekarzy Słowiańskich. Honorowy protektorat objął Pan Prezydent Rzeczypospolitej Prof. Dr Ignacy Mościcki. W Zjeździe łącznie wzięło udział 2800 uczestników.


Organizacja Zjazdu, co wynika z dokumentów, stała na bardzo wysokim poziomie. W trak- cie trwania obrad ukazywała się gazeta “Dziennik Zjazdu” zawierająca m.in. bieżące komuni- katy Komitetu Organizacyjnego. Obrady toczyły się w 35 Sekcjach. Zagadnienia urologiczne omawiane były w trakcie obrad XXIII Sekcji chirurgii i ortopedii. Był to jednocześnie X Zjazd


Towarzystwa Chirurgów Polskich. Gospodarzem tej Sekcji i jednocześnie Zjazdu Chirurgów był prof. A.Jurasz. Obrady odbywały się w sali wykładowej Kliniki Chirurgicznej U.P. w Szpi- talu Przemienienia Pańskiego. Jak podaje “Pamiętnik Zjazdu” obrady cieszyły się dużą fre- kwencją. W czasie trwania Zjazdu, codziennie od 8.00 do 10.00 rano, odbywały się pokazowe operacje.


Zjazd Chirurgów obejmował dwa tematy programowe: “Leczenie nowotworów złośliwych”, oraz “Przerost gruczołu krokowego i jego leczenie”.


Referat wprowadzający do pierwszego tematu wygłosił prof. A.Jurasz. Jeden z referatów dyskusyjnych pt.: “Leczenie raka pęcherza” wygłosił doc. S.Laskownicki. Inne referaty wygło- sili : dr B.Bulanda (Kraków): “Nowotwory złośliwe narządu moczo-płciowego (1908-1932), dr F.Bratek-Kozłowski (Francja): “O znaczeniu^pyelografii w rozpoznawaniu nowotworów podżebrza”, dr J.Granatowicz (Poznań): “Nowotwory złośliwe jądra”.


Referat wprowadzający do drugiego tematu programowego, tj. “Przerost gruczołu kroko- wego i jego leczenie” wygłosił doc. B.Szerszyński (Warszawa), a koreferentem był doc. S.Laskownicki.


W programie Sesji udział wzięli m.in.: dr Bratek-Kozłowski F. (Francja): “Leczenie przero- stu gruczołu krokowego”, dr Lindenfeld L. (Kraków): “Postępowanie i wyniki II Kliniki Chi- rurgicznej UJ. w przypadkach przerostu gruczołu krokowego”, dr Dobrzanecki (Lwów): “Radiodiagnostyka męskich dróg moczowych”, dr Szenkier D. (Warszawa): “Elektrochirurgią wewntrzpęcherzowa w przypadkach przerostu gruczołu krokowego”, dr Dziembowski (Byd- goszcz): “Leczenie gruczołu krokowego ze szczególnym uwzględnieniem elektrokoagulacji”, dr Lewinson S. (Warszawa): “O powikłaniach po operacji usunięcia gruczołu krokowego”, dr Jasieński J. (Poznań): “Nowa kombinowana próba barwnikowa czynnościowego badania ne- rek”. Pamiętnik Zjazdu nie podaje niestety streszczeń wystąpień prelegentów.


W trakcie obrad tej sesji odbył się pokaz dwóch filmów zrealizowanych przez doc. Laskow- nickiego S. (Lwów) pt: “Prostatectomia” i “Wszczepienie moczowodu do kiszki grubej sposo- bem Coffeya”.


Zamykając ostatnie posiedzenie Zjazdu przemówienie końcowe wygłosił prof. K.Michejda dziękując prof. Juraszowi i sekretarzowi dr Winterowi, Organizatorom Zjazdu, za staranne przygotowanie obrad.


Dzisiaj, po 60-ciu latach, przeglądając te historyczne dokumenty ze zdziwieniem stwierdza- my, że problematyka wtedy poruszana nie straciła na aktualności. To przecież w 1993, a więc równo 60 lat później odbył się Zjazd Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Szczecinie poświęcony w całości zagadnieniom leczenia łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Także problemy chorób nowotworowych wtedy omawiane, są ciągle aktualne czego dowodem był


Zjazd Naukowy PTU w Krakowie w 1994 r. z wiodącym tematem: “Rak stercza”.