PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

SPRAWOZDANIE ZE STAŻU NAUKOWEGO W KLINICE UROLOGII UNIWERSYTETU W DUBLINIE
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1995/48/2.

autorzy

Tomasz Demkow
Z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. Andrzej Borkowski

W okresie od 7.11.94 r. do 20.11.94 r. odbyłem staż naukowy w klinice Urologii Uniwersy- tetu w Dublinie. Kierownikiem Kliniki jest Profesor J.M.Fitzparick. W skład okresowo zmie- niającego się zespołu kliniki wchodzą starszy asystent (senior registrar) oraz dwóch młodszych asystentów (house officer). Klinika liczy 30 łóżek.


Dzień pracy składa się z tzw. sesji porannej i popołudniowej, które przedzielone są jedno- godzinną przerwana posiłek. O godz 7.30 i 18 odbywająsię obchody lekarskie.


Profesor oraz senior registrar niezależnie wykonująoperacje w trakcie 3 sesji w tygodniu.


W trakcie operacji asystująim młodszy personel lekarski lub instrumentariuszki. Przerwy po- między operacjami trwąjąnie dłużej niż 10 minut, gdyż chorzy znieczulani sąw pokoju przy- gotowawczym obok sali operacyjnej.


Raz w tygodniu cały zespół kliniki spotyka się z zespołem radiologicznym i anatomopatolo- gicznym celem omówienia wyników leczenia chorych. Również raz w tygodniu odbywaj ą się zebrania naukowe, w trakcie których przedstawiane są ciekawe przypadki kliniczne.


Klinika dysponuje litotrypterem Lithostar firmy Siemens. W ciągu miesiąca przeprowadza się około 20 zabiegów ESWL. Przyczyną takich małej liczby zabiegów jest to, iż na około 4 miliony mieszkańców Irlandii przypada 5 litotrypterów. Kamicę odlewową nerek usuwa się drogą nacięcia miąższu lub miedniczki nerki, a pozostałe po zabiegu złogi kruszy się metodą ESWL. Złogi w moczowodzie kruszy się litotrypterem. Gdy ten sposób leczenia jest niesku- teczny, kruszy sieje faląelektrohydraulicznądrogąURS.


Łagodny rozrost gruczołu krokowego leczy się elektroresekcją przezcewkową. W wybra- nych przypadkach stosuje się nowe formy leczenia: 1. TUNA-Transurethral Needle Ablation.


Ten sposób termoablacji polega na wprowadzeniu przez cewkę aplikatorów igłowych jedno- razowego użytku (cena 600 funtów szterlingów) pod kontrolą wzroku. Aplikatory te posiadają własną optykę, dzięki czemu igły wprowadza się bez trudności do płatów gruczołu krokowego.


W trakcie zabiegu fale elektromagnetyczne wywołują wzrost temperatury w tkance gruczołu do 75°C (temperatura w odbytnicy wynosi 37°C a w cewce sterczowej od 36-5O°C). Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miej scowym. Cena generatora fal elektromagnetycznych wynosi 25.000 funtów szterlingów (1994 r.). 2. H1FU – High Intensity Focused Ultrasond – polega na wytworzeniu przez emiter umieszczony w odbytnicy fali ultradźwiękowej o wysokiej gęstości i zogniskowaniu jej w gruczole krokowym. Temperatura w ognisku wynosi około 100°C. W zależności od wielkości gruczołu krokowego dobierana jest odpowiednich rozmia- rów sonda doodbytniczą (zawierająca emiter). Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu ogól- nym. Cena aparatu Sonablate 200 wynosi 400.000 $ (1994 r.)


Przeciwwskazaniem do leczenia łagodnego przerostu gruczołu krokowego zogniskowaną faląultradźwiękowąo wysokiej gęstości są: obecność trzeciego płata, kamica gruczołu kroko- wego (złogi w miąższu gruczołu utrudniają przenikanie fali ultradźwiękowej w jego głąb), nowotwory esicy lub odbytnicy, oraz zbyt małe wymiary gruczołu krokowego AP<25mm i poprzeczny < 27 mm. W chwili obecnej prócz badania fizykalnego przed zabiegiem oznacza się poziom PSA w surowicy krwi, wykonuje się badania ultrasonograficzne jamy brzusznej oraz gruczołu krokowego przezodbytnicze.


Zaawansowany rak gruczołu krokowego leczy się usuwając jądra lub stosując preparaty LHRH. W przypadkach, gdy nowotwór ograniczony jest do narządu i nie stwierdza się prze- rzutów w okolicznych węzłach chłonnych wykonuje się radykalna prostatektomię. Nowotwory miąższu nerek operuje się radykalnie z dostępu lędziowego lub przez jamę otrzewną (bez rozległej limfadenektomii). W przypadkach małych guzów miąższu nerki < 4 cm nie wykonuje się zabiegów oszczędzających narząd. Trzy razy w tygodniu cały zespół kliniki (łącznie z profesorem) udziela porad w ambulato- rium przyklinicznym.


Pracę w szpitalu uniwersyteckim, liczącym 460 łóżek, ułatwia system sieci komputerowej, dzięki któremu w każdej chwili można uzyskać wszystkie dane dotyczące chorych: ich dane personalne, wyniki badań laboratoryjnych, radiologicznych. System ten również pozwala wy- stawiać skierowania na badania i przesyłać je do poszczególnych pracowni. W dniach 9 i 10.11.1994 r. w siedzibie Królewskiego Towarzystwa Chirurgów w Dublinie miałem możliwość obserwować egzamin z chirurgii (F.R.S.C.I.). Do egzaminu przystąpiło 450 kandydatów z różnych krajów świata. Trzyczęściowy egzamin rozpoczął test wielokrotnego wy- boru (część A). Po jego zaliczeniu kandydaci odpowiadali przez 40 min. na pytania z zakresu anatomii, fizjologii, patologii (część B). W trakcie ostatniej części egzaminu (część C), kandyda- ci odpowiadająna pytania z zakresu chirurgii. W tym roku tylko 15% kandydatów zadowoliło komisję egzaminacyjną.


W dniu 11.11.1994 r. w siedzibie Royal College of Surgeons po raz 17 spotkali się chirur- dzy na tzw. Millin Meeting. Sympozjum to odbywa się corocznie od 1978 r. W trakcie spotka- nia zaproszeni goście z różnych krajów świata przedstawiają aktualne osiągnięcia w różnych specjalnościach chirurgii tzw. Surgical Update. Profesor Fitzpatrick przedstawił nowoczesne metody leczenia łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Przed sympozjum odbywają się kur- sy szkoleniowe tzw. workshop. W tym roku ich tematem były: choroby naczyń, choroby odbytu i odbytnicy, rak stercza, pęcherza i jądra. Posiedzenie Millin Meeting zawsze kończy wykład, którego wygłoszenie jest uważane za najwyższe wyróżnienie, przyznawane przez grono profe- sorów chirurgii za szczególne osiągnięcia w dziedzinie chirurgii. Temat wykładu, imię i nazwi- sko wykładowcy wpisywane są złotą farbą na dużą dębową tablicę, znajdująca się przed wej- ściem do 200-letniej auli (Albert Theatre) Królewskiego Towarzystwa Chirurgów.


W chwili obecnej w Irlandii pracuje 16 urologów. Czas oczekiwania na przyjęcie na oddział urologiczny wynosi 7-8 miesięcy (z wyjątkiem przypadków nagłych).


Studenci medycyny szkoleni są w 6 uniwersytetach. Każdy ze studentów za kształcenie co- rocznie płaci sumę 2300 funtów (nauka trwa 6 lat). Bardzo dziękuję Zarządowi European Board of Urology i Zarządowi Polskiego Towarzy- stwa Urologicznego za możliwość odbycia bardzo interesującego stażu naukowego.