PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

SPRAWOZDANIE Z II KONGRESU EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA SEKSUOLOGICZNEGO KOPENHAGA 2-5 VI 1994 r.
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1995/48/2.

autorzy

Lech Gałek, Janusz Darewicz, Barbara Darewicz
Z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Białymstoku
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. J.Darewicz

streszczenie

W dniach od 2 do 5 czerwca 1994 r. odbył się w Kopenhadze 11 kongres Europejskiego
Towarzystwa Seksuologicznego pod protektoratem Ministerstwa Zdrowia Danii i władz Uni-
wersytetu w Kopenhadze. Wzięło w nim udział około 200 uczestników, głównie seksuologów,
psychologów i fizjologów.
Obrady odbywały się w reprezentacyjnym Instytucie Panum, gdzie przedstawiono ponad
100 prac w wersjach referatowych, plakatowych i na filmach "video". W referacie wprowa-
dzającym przedstawiono program ALFA stworzony przez agendy Rady Europy z funduszem 2
mln ECU, w ramach którego będą prowadzone prace mające na celu współdziałanie krajów
całego świata w rozwiązywaniu problemów edukacji seksualnej i współżycia między ludźmi w
szerokim tego słowa znaczeniu. Ponadto organizatorzy podkreślali wolę współpracy z krajami
Europy Wschodniej, gdzie problemy seksualizmu dotychczas nie były odpowiednio wyjaśnia-
ne i doceniane.
Na początku zjazdu zaproszeni goście przedstawiali problemy edukacji seksualnej w róż-
nych krajach świata. Okazuje się, że np. w USA jedynie 5% młodzieży otrzymuje pełne infor-
macje związane ze sferą intymną życia człowieka, a w większości szkół nie mówi się o mastur-
bacji, homoseksualizmie, aborcji. Dla 3/4 młodzieży jedynym programem edukacyjnym jest
sam seks. Nauczyciele przestrzegają przed kontaktami płciowymi z uwagi na zagrożenie AIDS
i przedstawiąjąjedynie negatywne strony tej sfery życia. Nawet seks z użyciem prezerwatywy
przyrównywanyjest do rosyjskiej ruletki, od której można zginąć.
W Hiszpanii nie ma rządowego program u wychowania seksualnego. Porady w tej dziedzi-
nie sąbezpłatne, natomiast leczenie nie jest objęte powszechną opieka medyczną. Wszyscy są
jednak zgodni, że istnieje potrzeba takiego programu, ponieważ wzrasta ilość patologicznych
zjawisk takichjak: gwałty, aborcja, prostytucja dzieci, transseksualizm, zoofilia, ciąża u dzieci.
Ponadto, o ile 20 lat temu zwracano uwagę jedynie na antykoncepcję, to obecnie problemem
jest AIDS, homoseksualizm, zachowania seksualne ludzi kalekich i ciężko chorych. Wzrasta
również liczba młodych ludzi, którzy rozpoczynajążycie płciowe przed 18 r.ż.
Uczestnicy kongresu zgodzili się, że najlepiej oświata seksualna funkcjonuje w Skandyna-
wii, ale i tam istnieje wiele grup formalnego i nieformalnego nacisku (np. Stowarzyszenie
Homoseksualistów), które wpływająna kształt modelu wychowawczego wśród młodzieży.
W sprawozdaniach Światowej Organizacji Zdrowia zwraca się uwagę na trudności w wy-
chowaniu młodzieży, jakie pojawiły się w państwach Europy Wschodniej w związku z trans-
formacjąustrojową. Ponadto istniejątakie państwajak Polska i Irlandia, gdzie silne organiza-
cje kościelne wywierają nacisk na agendy rządowe w celu ograniczenia oświaty seksualnej w
szkołach.
Autorzy podkreślali dużą rolę rodziców w wykształceniu prawidłowych zachowań swoich
dzieci, które zależą od tego jak rodzice traktują dziecko, jak je dotykają, pieszczą, czy uczą
akceptacji swojego ciała.
W bloku tematycznym dotyczącym zaburzeń funkcji płciowych koncentrowano się z racji
profesji uczestników zjazdu na aspektach psychologicznych impotencji. Leczeniem z wyboru
jest w tych przypadkach iniekcyjną terapia dojamista. Obecnie stosowane są głównie takie leki
jak: papaweryna w połączeniu z fentolaminą i prostaglandyna E1. W sferze zainteresowań są
VIP i tlenek azotu.
W tej części obrad autorzy przedstawili w formie referatu własne doświadczenia w stoso-
waniu PGEI i w diagnostyce i leczeniu impotencji. W związku z rozpowszechnieniem się
terapii iniekcyjnej pojawiło się wiele strzykawek automatycznych np. w postaci długopisów i
wiecznych piór, które ułatwiająpacjentom wykonywanie autoiniekcji.
Uczestnicy zjazdu podkreślali znaczenie kojarzenia leczenia farmakologicznego z nowo-
czesnąpsychoterapia, która jest integralna częściącałej kuracji.
Omawiano również problemy związane z edukacją specjalistów w seksuologii. Niestety
pomimo zaleceń WHO z 1974 r. nie wszędzie jest ona ujęta w odpowiednie ramy organizacyj-
ne i nie ma poparcia ze strony uniwersytetów i agend rządowych. Wyrażano jednak nadzieję, że
ogólnoświatowy periodyk "Sexuology Today" spełni rolę profesjonalnego poradnika w dosko-
naleniu własnych umiejętności.
Odrębną grupę zagadnień stanowiły różne patologie w sferze emocjonalnej takie jak mole-
stowanie i napastowanie seksualne dzieci, gwałty małżeńskie, tortury seksualne, gwałty mło-
doci anych. Z danych prezentowanych przez uczestników wynika znaczny wzrost tego typu pa-
tologicznych zachowań.
Średnią statystyczna podnoszą zwłaszcza dane z krajów Europy Środkowej, gdzie dotych-
czas wiele takich faktów nie publikowano. Warto podkreślić duży udział polskich autorów w
tej części doniesień i dyskusji. W oparciu o te dane stworzono specjalne programy edukacyjne
dla sprawców tych przestępstw.
Na koniec zwrócono również uwagę na potrzeby seksualne ludzi cieipiących na przewlekłe
choroby takie jak: stwardnienie rozsiane, choroby układu krążenia, nowotwory, w których maja
oni określone oczekiwania i potrzeby seksualne.