PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

ZASTOSOWANIE PÓŁSZTYWNYCH PROTEZ PRĄCIOWYCH W LECZENIU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PEYRONIE - OPIS PRZYPADKU
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1995/48/3.

autorzy

Tadeusz Werel, Janusz Darewicz, Lech Gałek
Z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Białymstoku
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. J. Darewicz

streszczenie

Przedstawiono pecjenta z zaawansowaną chorobą Peyronie leczonego przy uży-
ciu półsztywnych protez prąciowych. Uzyskano dobry wynik leczenia z przywróceniem
prawidłowych funkcji płciowych.

Choroba Peyronie jest schorzeniem o wciąż nie ustalonej etiologii (3). Charakteryzuje się dużą różnorodnością objawów, poczynając od postaci najlżejszych z wyczuwalnym jedynie pal- pacyjnie bliznowatym stwardnieniem w obrębie osłonki białawej do przypadków określanych jako ciężkie, ze znacznąbolesnościąw czasie wzwodu oraz obecnościąrozległej zmiany włók- nistej połączonej z dużego stopnia skrzywieniem prącia (1,2). Powoduje to często zaburzenia erekcji i całkowicie uniemożliwia odbywanie stosunków płciowych. Dotychczas nie ustalono w pełni skutecznego sposobu leczenia. Wśród licznych metod nie- kwestionowane miejsce zajmuje leczenie operacyjne, którego wymaga około 10% pacjentów (1,2). W najcięższych przypadkach połączonych z objawami impotencji stosuje się wszczepie- nie protez prąciowych (5, 9).


OPIS PRZYPADKU


Pacjent C.W., lat 60, nr hist. chor. 118/92 został przyjęty do Kliniki Urologii AMB z powo- du braku wzwodów z towarzyszącym znacznego stopnia skrzywieniem prącia i obecnością w jego obrębie rozległego stwardnienia. Dolegliwości pojawiły się przed 4 laty. Dotychczas był leczony witaminąE bez poprawy. Od 14 lat leczył się z powodu cukrzycy typu II. W badaniu przedmiotowym stwierdzono w grzbietowej części prącia rozległą włóknistą zmianę o wymiarach 5,5 na 3 cm obejmującąw głąb znacznączęść obu ciał jamistych. Wyniki badań laboratoryjnych prawidłowe. Dobowy profil glikemii we krwi w normie.


W związku ze skargami na brak wzwodów przeprowadzono diagnostykę w celu ustalenia ich tła. Pomiar nocnych wzwodów prącia za pomocąerekcjometru wykazał ich brak. Test papa- werynowy był ujemny. Badanie przepływu krwi w tętnicach prąciowych techniką Dopplera wykazało znaczne zmniejszenie tętna na obu tętnicach grzbietowych prącia. Kawernozografia dynamiczna uwidoczniła wynoszące 60° skrzywienie prącia w stronę grzbietową oraz rozległą zmianę w grzbietowej części prącia obejmującą przyległą część tkanki ciał jamistych. Patolo- gicznych odpływów żylnych nie obserwowano.


Na podstawie całości obrazu klinicznego rozpoznano chorobę Peyronie z towarzyszącąim- potencjąna tle niewydolności naczyń tętniczych. Chorego zakwalifikowano do implantacji pro- tez prąciowych. Półsztywne, silikonowe protezy typu ?Small – Carrion” wszczepiono do obu ciał jamistych uzyskując po ich wprowadzeniu całkowitą korekcję skrzywienia prącia. Powi- kłań nie obserwowano. W 9 dobie po zabiegu pacjenta w stanie dobrym wypisano do domu. Po upływie miesiąca od operacji chory podjął udane próby współżycia. wskazaniem do operacyjnego leczenia choroby Peyronie jest niemożność odby- wania prawidłowych stosunków płciowych i brak poprawy pomimo prowadzonego leczenia zachowawczego (1,5, 8). Przy zachowanych prawidłowych wzwodach stosuje się chirurgiczną korekcję skrzywienia prącia – samą lub w połączeniu z wycięciem zmiany chorobowej i zastą- pieniem powstałego ubytku odpowiednim przeszczepem tkankowym lub materiałem syntetycz- nym (8). Naturalny mechanizm wzwodu pozostaje tu nienaruszony. Zaburzenia erekcji o podłożu organicznym będące następstwem zaawansowanej choroby lub z niąwspółistniejące są główną przyczyną niepowodzeń przy wymienionych wyżej meto- dach (1). Dlatego wskazane jest tu, podobnie jak w innych przypadkach z potwierdzoną impo- tencjąpochodzenia organicznego, leczenie z użyciem protez prąciowych pozwalające na przy- wrócenie prawidłowych funkcji płciowych (4,5,7,9). Skuteczność tego rodzaju postępowania jest oceniana na 90% (6).


Uzyskany przez nas dobry wynik leczenia polegający na całkowitej korekcji skrzywienia prącia i przywróceniu zdolności do życia płciowego zdaje się potwierdzać, że wszczepienie protez prąciowych jest w zaawansowanej chorobie Peyronie postępowaniem z wyboru.

piśmiennictwo

 1. 1. Bailey M.J., Yande S., Walmsley B., Pryor J.P.: Surgery for Peyronie's disease. Br. J. Urol.,
 2. 1985, 57, 6, 746. ? 2. Carson CC, Hoge G.B., Anderson E.E.: Penile prosthesis in Peyronie's
 3. disease. Br. J. Urol., 1983, 55, 5, 417. ?3. Chilton CR, Castle W.M., Westwood CA., Pryor J.P.:
 4. Factors associated in the aetiology of Peyronie's disease. Br. J. Urol. , 1982, 54, 6, 748. ? 4. Dare-
 5. wicz J., Gałek L.: Zastosowanie protez Jonasa w leczeniu impotencj: Urol. Pol., 1988, 41, 3, 225. ?
 6. 5. Donnell P.D.: Results of surgical management of Peyronie's disease. J.Urol., 1992, 148, 6, 1184.
 7. ? 6. EignerE.B., Kobalin J.N., Kessler R.: Penile implants in the treatment of Peyronie's disease. J.
 8. Urol., 1991, 145, 1, 69. ? 7. Gałek L, Darewicz J.: Zastosowanie protez ?Small- Carrion" w lecze-
 9. niu impotencji. Urol. Pol., 1988, 41, 2, 129. ? 8. GingellJ.C, Desai K.M.: Peyronie's disease. Br.
 10. J. Urol., 1989, 63, 3, 223. ? 9. Palomar J.M., Halikiopoulos H., Thomas R.\ Evaluation of the
 11. surgical management of Peyronie's disease. J. Urol., 1980, 123, 4, 680.