PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

ZMIANY MORFOLOGICZNE I CZYNNOŚCIOWE W NAJĄDRZU SZCZURA TRAKTOWANEGO W 1 DNIU ŻYCIA JEDNORAZOWO STILBESTROLEM
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1996/49/1.

autorzy

Andrzej Limanowski, Bogdan Miskowiak, Bolesław Otulakowski
Z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii
Kierownik Zakładu Prof. dr hab. med. A. Łukaszyk.
Z Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Kierownik Zakładu Prof. dr hab. med. W. Woźniak.

słowa kluczowe

najądrze szczura ? estrogeny ? zmiany morfologiczne.

streszczenie

Badano wpływ jednorazowego wprowadzenia w 1 dniu życia stilbestrolu
na morfologię i czynność najądrza szczura. Doświadczenie przeprowadzo-
no na szczurach samcach, rasy Wistar, którym w 1 dniu życia wprowadzono
jednorazowo s.c. 1 mg stilbestrolu POLFA. Po uzyskaniu przez zwierzęta
wieku 20, 28, 35, 45, 59, 67, 74 i 84 dni pobierano do badań surowicę krwi
oraz najądrza, które po zważeniu utrwalano w płynie Bouin'a. Oznaczano
poziomy gonadotropiny LH i testosteronu w krwi, które wraz z ciężarem cia-
ła i względnym ciężarem najądrzy poddawano analizie statystycznej. Skraw-
ki najądrzy oceniano histologicznie. Uzyskane wyniki wykazały, że jednora-
zowa estrogenizacja w 1 dniu życia prowadzi do daleko idących zmian w
profilu hormonalnym w zakresie LH i testosteronu, czemu towarzyszą zmia-
ny morfologiczno-czynnościowe w najądrzach polegające na rozplemie tkanki
łącznej i mięśniowej gładkiej podścieliska i atrofii nabłonka gruczołowego.
Powyższe zmiany są bardziej nasilone w kanalikach wyprowadzających (gło-
wa najądrza), niż w kanale najądrza (trzon i ogon najądrza).

piśmiennictwo

 1. ? 1. Cooke P.S., Eroschenko V.R: Inhibitory effects of technical grade methoxychlor on
 2. development of neonatal male mouse reproductive organs. Biol. Reprod., 1990,42,3, 585.
 3. ? 2. Cooke P.S., Young R, Hess R.A., Cunhe G.R. Estrogen receptor expression in deve-
 4. loping epididymis efferent ductules and other male reproductive organs. Endocrinology,
 5. 1991, 128, 6, 2874;
 6. ? 3. Corbier R: Sexual differentiation of positive feedback: effect of hour of castration at
 7. birth on estradiol induced luteinizing hormone secretion in immature male rats. Endocri-
 8. nology., 1985, 116, 142;
 9. ? 4. Dalterio S., Bartke A., Steger R., Mayfield D. Neonatal exposure to DES in BALB-
 10. c male mice: effect on pituitary-gonadal function. Biochem. Behav., 1985, 22, 1019;
 11. ? 5. Gctyton E, Aceitero /., Bellido C, Pinilla L, Aguilar R., Aguilar E:. Are eosinophil
 12. leucocytes involved in the oestrogenic response of the postnatal rat epididymis. Int. J.
 13. Androl., 1990, 13, 6, 500;
 14. ? 6. Greco T.L., Furlow J.D., Duello T.M., Górski J.: Immunodetection of estrogen re-
 15. ceptors in fetal and neonatal male mouse reproductive tracts. Endocrinology., 1992, 130,
 16. 1,421;
 17. ? 7. Gupta G., Srivastava A., Setty B.S.: Androgen-estrogen synergy in th regulation of
 18. energy metabolism in epididymis and vas deferens of rhesus monkey. Endocr. Res., 1991,
 19. 17, 3-4, 385;
 20. ? 8. Handa R., Corbier R, Shryne J., Schomnaker J., Górski R.: Differential effects of
 21. perinatal steroid environmenton three dimorphic parameters 011 the rat brain. Biol. Re-
 22. prod., 1985, 32, 855;
 23. ? 9. Hatier R., Malaprade D., Roux M., Nguyen B.L., Grignon G., Pasąualini J.R. Auto-
 24. radiographic localization of 3H oestradiol in epididymis, seminal vesicles and prostate of
 25. the fetal guinea pig. Int. J. Androl. 1990, 13, 2, 147;
 26. ? 10. Jansson J.D., Ekberg S., Isaksson O.G. Sexual dimorphism in the control of growth
 27. hormone secretion. Endocrin. Rev., 1985, 6, 128;
 28. ? 11. Limanowski A.: Age-dependent effects of hormonal stimulation of gonad of male
 29. rat estrogenized on the first day of life. Pol. Endocrinol., 1978, 29, 257;
 30. ? 12. Limanowski A., Miskowiak B., Filipiak B. Perinatal effects of sex hormones on the
 31. reproductive system in male and female rats. Endokrynologia Polska., 1990, 41, 1, 49;
 32. ? 13. Limanowski A., MiśkowiakB., Otulakowski B.: Effect of estrogenization in the first
 33. day of life on the reproductive system in male rats. Histol. Histopath., 1994, 9, 59;
 34. ? 14. Limanowski A., Otulakowski B., Miskowiak B., Filipiak B.: Wpływ jednorazowego
 35. wprowadzenia stilbestrolu w 1 dniu życia na morfologię i czynność gruczołu krokowego
 36. szczura. Urol. pol., 1994, 47, 3, 131;
 37. ? 15. Normand T., Jean-Faucher C, Jean C: Neonatal exposure to estrogens alters the
 38. protein profiles and gene expression in the genital tract of adult male mice. J. Steroid
 39. Biochem., 1990, 36, 5, 415;
 40. ? 16. Pilgrim C, Reisert 1. Differences between male and female brains - developmental
 41. mechanisms and implications. Hormon Metab. Res., 1992, 24, 353;
 42. ? 17. Pinilla L., Cocconi M., Zopi S., Martini L: Effect of neonatal estrogenization on
 43. testosterone metabolism in the prostate and in the epididymis of the rat. J. Steroid. Bio-
 44. chem., 1989, 32, 3, 459.;
 45. ? 18. Prins G: Neonatal estrogen exposure induces lobe-specific alterations in adult rat
 46. prostate androgen expression. Endocrinology., 1992, 130, 6, 3703. ? 19. Reisert J., Pil-
 47. grim C: Sexual differentiation of monoaminergic neurons-genetic or epigenetic. Trends
 48. in Neurosci., 1991, 14,468;
 49. ? 20. Stern J.E., Gardner S., QuinkD., Wira CR.: Secretory immune system of the male
 50. reproductive tract: effects of dihydrotestosterone and estradiol on Ig A and secretory com-
 51. ponent levels. J. Reprod. Immunol., 1992, 22,1, 77;
 52. ? 21. Tekpetey RR., Amann R.P.: Effects of exogenous melatonin prior to the breeding
 53. season on testis weight and epididymal androgen receptors in resus. Domest. Anim. En-
 54. docrinol., 1988, 5, 3, 257;
 55. ? 22. Toney T.W., Danzo B.J.: Estrogen and androgen regulation of protein synthesis by
 56. the immature rabbit epididymis. Endocrinology, 1989, 125,1, 231;
 57. ? 23. West N.B., Brenner R.M.: Estrogen receptor in the ductuli efferentes, epididymis
 58. and testis of rhesus and cynomolgus macaques. Biol. Reprod., 1990, 42, 3, 533;
 59. ? 24. Zhao G., Holterhus P, Dammshauser I., Hoffbauer G, Aumuller G. Estrogen-
 60. induced morphological and immunohistochemical changes in stroma and epithelium of
 61. rat ventral prostate. Prostate., 1992, 21, 3, 183.