PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

SPRAWOZDANIE Z POBYTU SZKOLENIOWEGO W KLINICE UROLOGII MEIR GENERAL HOSPITAL W IZRAELU
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1997/50/1.

autorzy

Barbara Darewicz
Klinika Urologii Akademii Medycznej w Białymstoku
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. J. Darewicz

W okresie od 1 do 30.10.1996 r. przebywałam w Klinice Urologii Meir General Hospital w Kfar-Saba, filii Uniwersytetu w Tel-Avivie. Dzięki uprzej- mości Kierownika Kliniki prof. I. Nissenkorna mogłam uczestniczyć w pra- cy oddziałowej, zabiegach operacyjnych oraz posiedzeniach naukowych. Kli- nika Urologii liczy 35 łóżek. Dzień pracy zaczyna się o godzinie 7.30 od obchodu lekarskiego. Dwa razy w tygodniu odbywa się wizyta profesora.


Lekarz dyżurny (dyżurują lekarze młodzi bez specjalizacji, starsi mają nad- zór pełnopłatny pod telefonem) referuje każdego nowego chorego, pozosta- łych ? lekarze prowadzący. Wspólnie ustalane są badania diagnostyczne i leczenie, na które każdy pacjent musi wyrazić zgodę. Pacjentowi tłumaczy się dokładnie na co jest chory, jakiego rodzaju zabieg ma być wykonany i dlaczego. Raz w tygodniu w obchodzie uczestniczy lekarz onkolog. Następ- nego dnia odbywa się spotkanie z szefem onkologii i lekarzem onkologiem oddelegowanym do Kliniki. Omawia się chorych i wspólnie ustala leczenie.


Pacjenci ze schorzeniami nowotworowymi leczeni są w Klinice Urologii pod kontrolą onkologa. We wtorki odbywa się spotkanie z radiologiem. Oma- wiane są badania radiologiczne i ustalane rozpoznanie. Raz w tygodniu, w czwartki, odbywa się spotkanie kliniczne ?Journal Club”, poświęcone prze- glądowi piśmiennictwa.


Klinika profesora Nissenkorna zajmuje się głównie zastosowaniem sten- dów w leczeniu zwężeń cewki i BPH, mechanizmem neurotransmisji w cia- łach jamistych, onkologią urologiczną oraz specjalizuje się w wykonywaniu częściowych nefrektomii w raku nerki.


W ambulatorium urologicznym codziennie rano przyjmuje jednocześnie kil- ku lekarzy. W poradni znajduje się sala endoskopowa, pokój z aparaturą badań urodynamicznych oraz gabinet ultrasonografii, gdzie wykonuje się badania transrektalne gruczołu krokowego i biopsje. Pracują tu dwie pielę- gniarki, które pobierają analizy, wymieniają cewniki i nefrostomię, podają dopęcherzowo wlewki z BCG, przygotowują cystoskopie.


Każdy pacjent ma jedną kartę ambulatoryjną i tylko kolor obwódki mówi czy jest to karta neurologiczna, kardiologiczna czy urologiczna. Od razu znana jest cała historia choroby i leki podawane przez lekarzy innych spe- cjalności.


Pacjent w ambulatorium jest diagnozowany i przygotowywany do lecze- nia zabiegowego. Na oddział trafia w przeddzień operacji rano, gdzie wyko- nuje się Ekg oraz podstawowe badania dodatkowe. Po południu kwalifiko- wany jest przez lekarza anestezjologa. Zabiegi operacyjne odbywają się dwa razy w tygodniu na jednej lub dwóch salach operacyjnych i trzy razy w ty- godniu na sali endoskopowej. Sala endoskopowa znajduje się na bloku ope- racyjnym, wyposażona jest w sprzęt firmy Storz i Wolf, posiada endokame- ry. Pełny zakres operacji endoskopowych przeprowadza dwóch lekarzy, po- zostali tylko TUR-B. Dni ?endoskopowe” są zarezerwowane dla zabiegów typu TUR-P, TUR-B, URS, cystoskopii i pobierania wycinków. Chorzy po elektroresekcjach prostaty czy guzów pęcherza przez dwie, trzy godziny prze- bywają na oddziale intensywnej opieki medycznej pod opieką anestezjolo- ga, następnie wracają na oddział.


PCNL należy do rutynowych działań w Zakładzie Radiologii. Radiolog wy- twarza przetokę nerkową, a urolog usuwa kamienie. Do zewnątrzustrojowej litotrypsji stosowany jest przenośny aparat produkcji izraelskiej, który użyt- kowany jest przez kilka ośrodków. W ciągu jednego dnia robi się około 18 zabiegów. Pacjenci, którzy byli poddani zabiegom do południa, wracają wie- czorem do domu, pozostali są hospitalizowani do następnego dnia.


W Klinice przeprowadza się pełny zakres zabiegów operacyjnych. Guzy nerek operuje się z dostępu przezotrzewnowego, jak również z lędźwiowego.


W mniejszych guzach operacja sprowadza się do częściowej nefrektomii.


W łagodnym przeroście stercza do 50 cm’ stosuje się TUR-P. Podczas ope- racji otwartych bardzo dokładnie obszywa się lożę, a w czwartej dobie usuwa się cewnik Foleya. Przez pierwszą dobę utrzymuje się płukanie pęcherza roz- tworem soli fizjologicznej. Antybiotyk pacjent dostaje do momentu wyjęcia cewnika. Leczenie raka stercza jest oparte na aktualnym stanie wiedzy.


W stadium A, B wykonuje się radykalną prostatektomię. W pozostałych przypadkach duże znaczenie w monitorowaniu tych chorych mająwyniki PSA.


W leczeniu podaje się analogi LH-RH i niesterydowe antyandrogeny. Po ra- dykalnej cystoprostatektomii z reguły wytwarza się zastępczy pęcherz jelito- wy. Chorych z powierzchownymi guzami pęcherza moczowego kwalifikuje się do przezcewkowej elektroresekcji. Chorych z guzami w stopniu zaawan- sowania CIS, TA, T 1-G3 oraz T l-G(l-2) przy mnogich zmianach i nawro- tach leczy się wlewkami BCG.


Pacjentom z zaburzeniami erekcji podaje się w ambulatorium iniekcje dojamiste papaweryny z dodatkiem regityny lub prostaglandynę. Na życzenie pacjenta wsz- czepia się półsztywne lub hydrauliczne protezy. Koszty protez pokrywa pacjent.


Na zakończenie pragnę wyrazić wdzięczność za ciepłą i serdeczną atmos- ferę oraz ogromną życzliwość, z jaką spotkałam się w czasie mego pobytu w Klinice Urologii Meir General Hospital w Hajfie.