PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

REMINISCENCJE Z 92 ZJAZDU AMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO -NOWY ORLEAN 1997
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1997/50/4.

autorzy

Jarosław Głuchowski
Oddział Urologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Słupsku
Ordynator Oddziału: dr n. med. J. Kordasz

Wydawana w Polsce od października 95 r. seria AUA Update Series wraz z towarzyszącym jej ąuizem stwarza unikalną możliwość wyjazdu na coroczne spotkanie Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego. Tegoroczny zjazd organizowany był w o kresie od 12 do 17 kwietnia 1997 r. w Nowym Orleanie w którym uczestniczyłem jako jeden ze zwy- cięzców konkursu AUA Update Series.


Wyjechaliśmy z Polski 10 kwietnia 1997 r. Lądując po drodze we Frank- furcie i Cincinati po prawie 13 godzinach lotu znaleźliśmy się w Nowym Orleanie. Z lotniska zostaliśmy przetransportowani do hotelu Windsor Court, który stanowił jednocześnie główną siedzibę firmy Pfizer w czasie zjazdu. Hotel ten należy do sieci hoteli Orient-Expressu i jest zaliczany do grupy najlepszych hoteli na świecie. Każdy z nas otrzymał do dyspozycji apartament. Stołowaliśmy się na miejscu w restauracji hotelowej. Nasz rozkład dnia był niezobowiązujący. Zwykle uczestniczyliśmy w obradach od wczesnych godzin rannych do popołudnia, po obiedzie zwiedzaliśmy miasto, wieczorem udawaliśmy się na wspólną kolację. Zjazd odbywał się w przestronnym centrum kongresowym Ernest N. Morial Convention Center. Ponad 100 sal obrad oraz kilka sal przezna- czonych na sesje plenarne stanowiło dogodne warunki do pomieszczenia w tym samym miejscu i czasie tak dużej liczby lekarzy. Od strony naukowej zjazd prezentował się niezwykle bogato. Uczestni- czyło w nim ponad 12 tysięcy osób z całego świata urologów, naukowców specjalizujących się w urologii oraz specjalistów z zakresu pokrewnych gałęzi medycyny. Prezentowanych było ponad 1800 prac naukowych. Wśród prac oryginalnych prezentowanych na zjeździe moją uwagę zwróciły:


- prace dotyczące zastosowania enzymu telomerazy będącego składni- kiem nowotworów złośliwych pęcherza, nerki, prostaty, który w donie- sieniu autorów niemieckich stanowił marker procesu nowotworowego pęcherza moczowego o dużej specyficzności i czułości.


prace autorów amerykańskich dowodzące większego prawdopodo bieństwa biochemicznego nawrotu raka stercza po radykalnej prostatek- tomii u chorych z rakiem występującym rodzinnie niż sporadycznie.


doniesienia dotyczące wykorzystania terapii genowej w leczeniu la boratoryjnego modelu raka stercza poprzez dostarczenie enzymu samo- bójczego kinazy tymidynowej do komórki raka stercza przy pomocy wek- tora wirusowego.


sugestie autorów amerykańskich dotyczące wykonywania ortotopo wego odprowadzenia moczu po cystektomii z powodu raka u kobiet na- wet w przypadku zajęcia szyi pęcherza przez nowotwór pod kontrolą śródoperacyjnego badania histopatologicznego z proxymalnego odcinka cewki.


badania kanadyjskiej grupy PROSPECT dotyczące efektu placebo w terapii BPH, który nie tylko jest w stanie poprawić maksymalny przepływ cewkowy o +1,4 ml/s i zmniejszyć score o 3, ale również wywołać efek- ty uboczne w postaci osłabienia libido i impotencji.


-wieloośrodkowe doniesienia dotyczące efektywności doustnej terapii sildenafilem (inhibitor fosfodiesterazy) w leczeniu zaburzeń wzwodu.


doniesienie japońskich autorów dowodzące pozytywnej korelacji po między pozycją leżącą na brzuchu podczas snu a tworzeniem złogów w drogach moczowych.


Mocnym polskim akcentem była praca prezentowana przez prof. Ma- deja przedstawiająca wyniki 10-letniego doświadczenia w stosowaniu krótkoterminowej opartej na cisplatynie adiuvantowej chemioterapii gu- zów jądra w I stadium zaawansowania. Praca ta była również cytowana w czasie finałowej sesji plenarnej jako ?take home message”. Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne należy do wiodących w opra- cowywaniu wytycznych dotyczących postępowania w przypadku po- szczególnych jednostek chorobowych. Do tej pory wydane zostały wy- tyczne dotyczące leczenia: łagodnego rozrostu stercza, kamicy odlewo- wej, raka stercza ograniczonego do narządu, impotencji.


W czasie zjazdu zostały ogłoszone wytyczne dotyczące leczenia odpły- wu pęcherzowo moczowodowego u dzieci. Rekomenduje się miedzy in nymi:


bardziej agresywne leczenie zachowawcze odpływu u dzieci z za burzeniami oddawania moczu zawierające w sobie: antybiotykoterapię, leki antycholinergiczne, trening pęcherza.


brak uznania przez FDA jakiejkolwiek substancji służącej do endo skopowego leczenia odpływu powoduje że jest to metoda niezalecana.


?cystoskopowa ocena ujść moczowodowych wydaje się nie wnosić dodatkowych informacji jeżeli chodzi o przewidywanie ustąpienia od- pływu.


?obserwacja chorych leczonych zachowawczo powinna się odbywać co najmniej corocznie, w czasie wizyty powinno dokonać się pomiaru wzrostu, wagi, ciśnienia krwi, oceny badania moczu. Jako lekarza nie posiadającego specjalizacji z Urologii szczególnie inte- resowały mnie wykłady odbywające się pod auspicjami Office of Educa- tion. Wykłady te, w większości płatne, stanowią serię lekcji będących pod- stawą do zdobycia punktów ciągłego kształcenia medycznego (CME). Każde uczestnictwo w wykładach Office of Education odnotowywane jest w bazach danych tej organizacji, stanowiąc podstawę do zdobycia akredytacji.


Jak wspomniałem na wstępie staraliśmy się umiejętnie podzielić nasz czas spędzany w Nowym Orleanie między pracę a rozrywkę. Obok bu- dynku N. Morial Convention Center kusiło wielkie amerykańskie miasto, kolebka jazzu. French Quarter dzielnica Nowego Orleanu ze swoimi uli- cami Decatur Str. i Burbon Str., to miejsce gdzie można spędzić niejedną noc wędrując i rozkoszując się dźwiękami nowoorleańskiego jazzu. Każ- de nasze popołudniowe spotkanie, wspólne kolacje, Cardura Evening upływało nam przy dźwiękach głównego nurtu jazzu tradycyjnego. Nie sposób opisać wszystkich wrażeń związanych z wyjazdem do Nowego Orleanu. Wyjazd na coroczny zjazd Amerykańskiego Towarzy- stwa Urologicznego stanowi wspaniałą nagrodę w konkursie AUA Update Series.


Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować firmie Pfizer, Funda- torowi nagrody.