PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

OCENA WYNIKÓW LECZENIA NOWOTWORÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO ZA POMOCĄ ELEKTRORESEKCJI PRZEZCEWKOWEJ I LASERA NEODYMOWEGO ND:YAG
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1998/51/2.

autorzy

Krzysztof Bar
I Katedra i Klinika Urologii Śląskiej AM w Katowicach
Kierownik: dr hab. n. med. A. Preisner

słowa kluczowe

pęcherz moczowy nowotwór leczenie laser neodymowy

streszczenie

Cel pracy. Celem pracy była ocena leczenia nowotworów pęcherza moczo-
wego (NPM) za pomocą elektroresekcji przezcewkowej i lasera neodymo-
wego Nd: YAG.
Materiał i metoda. Leczono 142 chorych z powodu nowotworu pęcherza
moczowego, wykonując operacje endoskopowe. Wiek pacjentów wynosił od
17 do 83 lat (średnio 60 ? 12 lat). W analizowanej grupie było 107 męż-
czyzn oraz 35 kobiet. Chorych podzielono na trzy podgrupy: pierwsza liczy-
ła 72 chorych leczonych za pomocą elektroresekcji przezcewkowej (TURT),
druga ? 44 chorych leczonych skojarzoną TURT+ FTL (fotoradiacją lasero-
wa), trzecia ? 26 pacjentów leczonych monoterapią FTL. Czas obserwacji
wynosił od 6 do 80 miesięcy.
Wyniki. Wznowy NPM znamiennie częściej występowały w podgrupie cho-
rych leczonych FTL niż w podgrupie leczonej TURT i TURT+ FTL. Najwyż-
szy współczynnik wznowy frecurrance rate ? rr) NPM był obserwowany
w podgrupie chorych leczonych wyłącznie FTL, najniższy rr w podgrupie
leczonych skojarzoną TURT + FTL. W podgrupie FTL znamiennie częściej
niż w innych podgrupach obserwowano nowotwory wtórne, jak również wzno-
wy NPM.
Wnioski. 1. Najlepsze wyniki leczenia endoskopowego NPM uzyskuje się
po skojarzonym leczeniu przezcewkową elektroresekcją i fotoradiacją la-
serową. 2. Częstość występowania wznów miejscowych (ortotopowych) NPM
nie zależy od sposobu leczenia. 3. Wznowy niemiejscowe (heterotopowe)
NPM spotyka się w najmniejszym odsetku u chorych leczonych skojarzo-
ną przezcewkową elektroresekcją i fotoradiacją laserową; częstość wystę-
powania wznów zależy jednak bardziej od charakteru NPM, zwłaszcza
polichronotopizmu, niż od sposobu leczenia.

piśmiennictwo

 1. [1] Abel, RD.: Follow-up of patients with ?superficial" transitional cell carcinoma of
 2. the bladder: the case for a change in policy. Br. J. Urol. 1993, 72,135-142.
 3. [2] Abel, T.-D., Hall, R. R., Williams, G.: Should pT^ transitional cell cancers of the
 4. bladder still be classified as superficial? Br. J. Urol. 1988, 62, 235-239.
 5. [3] Bar, K., Preisner, A., Kawecki, J.: Laseru) leczeniu niektórych guzów pęcherza
 6. moczowego (doniesienie wstępne). Urol. Pol. 1990,43,170-173.
 7. [4] Beer, M., Jocham, D., Beer, A., Staehler, G.: Adjuvant laser treatment of
 8. bladder cancer: 8 years' experience with the Nd:YAG laser 1064 nm. Br. J. Urol. 1989,
 9. 63, 476-478.
 10. [5] Beisland, H. O., Sander, S.: Neodymium-YAG laser irradiation of stage T2 muscle-
 11. -invasive bladder cancer. Long-term results. Br. J. Urol. 1990,65,24-26.
 12. [6] Beisland, H. O., Seland, R: A prospectine randomized study on neodymium-
 13. -YAG laser irradiation versus TUR in the treatment of urinary bladder cancer. Scand.
 14. J. Urol. Nephrol. 1985, 20, 209-212.
 15. [7] Bishop, M.C: Diagnostic procedures, [w:] Bladder cancer, red. E. J. Zingg, D. M. A.
 16. Wallace. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 1985,87-115.
 17. [8] Borkowski, A.: Leczenie powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego, [w:]
 18. Urologia' 89. Oddział Warszawski PTU, Warszawa 1990.
 19. [9] Chisholm, G. D., Hindmarsh, J. R., Howatson, A. G., Webb, J. N., Busut-
 20. til A., Hargreave, T. B., Newsam, J. E.: TNM (1978) in bladder cancer: use and
 21. abuse. Br. J. Urol. 1980, 52,500-505.
 22. [10] Cummings, K. B.: Diagnosis, staging, and classification of bladder tumors.
 23. Semin. Urol. 1983,1, 7-14.
 24. [11] Fitzpatrick, J. M., West, A. B., Butler, M. R., Lane, V., OTlynn, J. D.:
 25. Superficial bladder tumors (stage pT,,, grades 1 and 2): the importance of recurrence
 26. pattern following initial resection. J. Urol. 1986,135, 920-922.
 27. [12] Flamm, J., Steiner, R.: Stellenwert der differenzierten transurethralen Resection
 28. beim primdren oberflachlichen Hamblasenkarzinom. Urologe A 1990,30,111-113.
 29. [13] Gilbert, H. A., Logan, J. L., Kagan, A. R., Friedman, H. A., Cove, J. K.,
 30. Fox, M., Muldoon, T. M., Lonni, Y. W., Rowe, J. H., Cooper, J. F., Nuss-
 31. baum, H., Chan, R, Rao, A., Starr, A.: The natural history of papillary transi-
 32. tional cell carcinoma of the bladder and its treatment in an unselected population on
 33. the basis of histologic grading. J. Urol. 1978,119, 488-492.
 34. [14] Hargreave, T. B.: Carcinoma in situ. [w:] Bladder cancer, red. E. J. Zingg, D. M. A.
 35. Wallace. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 1985,141-159.
 36. [15] Heney, N. M., Ahmed, S., Flanagan, M. ]., Frabble, W., Corder, M. R,
 37. Hafermann, M. D., Hawkins, I. R.: Superficial bladder cancer: progression and
 38. recurrence. J. Urol. 1983,130,1083-1086.
 39. [16] Hofstetter, A., Frank B.: Neodymium:YAG laser in urology. Med. Focus 1984,3,
 40. 2-6.
 41. [17] Hofstetter, A., Schmeller, N.: DieAnwendung der Neodym-YAG-Lasers in der
 42. Urologie. Laser, 1986, 2, 98-100.
 43. [18] Hofstetter, A.: Treatment of urological tumors byNeodymium-YAG-laser. Eur. Urol.
 44. 1986,12 (supL-l), 21-24.
 45. [19] Jacobi, G. H., Engelmann, U., Hohenfellner, R.: Classification of bladder
 46. tumours, [w:] Bladder cancer, red. E. J. Zingg, D. M. A. Wallace. Springer Verlag,
 47. Berlin, Heidelberg 1985,117-139.
 48. [20] Klan, R., Loy, V., Huland, H.: Residual tumor discovered in routine second
 49. transurethral resection in patients with stage T1 transitional cell carcinoma of the
 50. bladder. J. Urol. 1991,146, 316-318.
 51. [21] Kolozsy, Z.: Histopathological ?self control" in transurethral resection of bladder
 52. tumours. Br. J. Urol. 1991,67,162-164.
 53. [22] Soloway, M. S.: Surgery and intravesical chemotherapy in the mangement of super-
 54. ficial bladder cancer. Semin. Urol. 1983,1, 23-33.
 55. [23] Williams, J. L., Hammonds, J. C, Saunders, N.: T1 bladder tumours. Br. J. Urol.
 56. 1977, 49, 663-668.
 57. [24] Zingg, E. ]., Wallace, D. M. A.: The treatment of superficial bladder tumours.
 58. [w:] Bladder cancer, red. E. J. Zingg, D. M. A. Wallace. Springer Verlag, Berlin,
 59. Heidelberg 1985,161-187.