PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

SPRAWOZDANIE Z XXVIII KONGRESU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO (PTU), CIESZYN, 18-20 CZERWCA 1998 ROKU
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1998/51/4.

autorzy

Mieczysław Fryczkowski
II Katedra i Klinika Urologii Śląskiej AM w Zabrzu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. M. Fryczkowski

W dniach 18-20 czerwca 1998 r. odbył się w Cieszynie XXVIII Kon-
gres Naukowy PTU. W Kongresie brało udział 1163 uczestników i go-
ści. Kongres rozpoczął się w czwartek (18 czerwca) o godzinie 14.00
otwarciem przez doc. Barbarę Darewicz w asyście prof. Mieczysława
Fryczkowskiego wystawy firm farmaceutycznych i produkujących sprzęt
medyczny. W tym roku w wystawie udział wzięło 58 firm.
O godzinie 15.00 rozpoczęły się w auli Uniwersytetu Śląskiego Warsz-
taty Urologiczne. Uczestniczyło w nich około 180 osób, w tym 47 bez-
pośrednio w konkursie pytań. Pytania nadesłali kierownicy 8 klinik
urologicznych w kraju. Pytania wyświetlane były na ekranie, a uczest-
nicy wybierali w ciągu minuty odpowiedni dystraktor przez naciska-
nie przycisku. Odpowiedzi kodowała maszyna elektroniczna, która po
30 sekundach wyświetlała syntetyczne wyniki na tablicy, sumując jed-
nocześnie punkty poszczególnych uczestników. Odpowiedzi porówny-
wano z opiniami uczestników stołu prezydialnego: profesorów A. Bo-
rówki, A. Borkowskiego, J. Darewicza, J. Lorenza i M. Fryczkowskiego.
Pytania nadesłali poza tym profesorowie: L. Jeromin, Z. Kwias oraz
E. Miękoś. Pierwsze miejsce zajęła dr n. med. Zofia Krauze-Balwiń-
ska, drugie dr Zbigniew Kaletka, a trzecie lek. med. Tadeusz Fedus.
Nagrodę ufundował współorganizator Warsztatów firma Pfizer. O go-
dzinie 18.00 nastąpiło uroczyste otwarcie Kongresu w Teatrze Miej-
skim im. A. Mickiewicza w Cieszynie. Wykład inauguracyjny na te-
mat genetycznych uwarunkowań nowotworowych schorzeń dróg
moczowych wygłosił prof. Rolf Ackermann ? kierownik Kliniki Uro-
logicznej w Dusseldorfie. W części nieoficjalnej wystąpiła orkiestra roz-
rywkowa Filharmonii z Katowic pod batutą A. Havla z udziałem soli-
stów instrumentalistów. Następnie uczestnicy udali się na pobliskie
wzgórze zamkowe, gdzie rozpoczęło się spotkanie towarzyskie na
wolnym powietrzu. Mityngowi towarzyszył pokaz sztucznych ogni
do muzyki M. Jarra z filmu Titanic. Sponsorem imprezy była firma Yama-
nouchi.
W piątek (19 czerwca) o godzinie 8.15 rozpoczęły się obrady nauko-
we w auli Uniwersytetu Śląskiego. W pierwszej sesji udział wzięli go-
ście Kongresu: prof. S. Loening z Berlina, prof. K. F. Klippel z Cele oraz
dr B. Gliniewicz ze Szczecina. Autorzy ci przedstawili swoje własne
duże doświadczenie w radykalnej prostatektomii kroczowej i załonowej.
Pięć sesji naukowych, w większości sponsorowanych przez firmy far-
maceutyczne, dotyczyło zagadnień związanych z ŁRS. Były to sesje po-
święcone epidemiologii, zaburzeniom seksualnym, farmakoterapii oraz
leczeniu alternatywnemu w ŁRS. Lektorami byli zaproszeni goście z Nie-
miec, Kanady, Wielkiej Brytanii i Francji. Wygłoszono 30 referatów oraz
przedstawiono w formie plakatów dalszych 18 prac naukowych.
Jedną sesję poświęcono problematyce diagnostyki i leczenia nowotwo-
rów pęcherza moczowego. Wygłoszono na ten temat 6 referatów oraz
przedstawiono w sesjach plakatowych następnych 27. Z udziałem czo-
łówki chirurgów dziecięcych z kraju oraz nielicznych gości z Niemiec
odbyły się 2 sesje poświęcone urologii dziecięcej, na których wygłoszo-
no 15 referatów. Dwadzieścia osiem doniesień związanych tematycznie
z urologią dziecięcą przedstawiono na sesji plakatowej. Trzy sesje po-
święcono laparoskopii w urologii. Wygłoszono 16 referatów, pokazano
11 filmów oraz przedstawiono dodatkowo 7 plakatów na temat laparo-
skopii. W czasie sesji poświęconej andrologii przedstawiono 17 refera-
tów, zaś 12 prac przedstawiono i omówiono na sesjach plakatowych.
Jedną sesję poświęcono postępom w technikach operacyjnych w urolo-
gii (sesja video) ? przedstawiono 7 prac oraz 9 plakatów.
W czasie Kongresu odbyły się 22 sesje naukowe, w tym 3 sesje video,
16 sesji ustnych i 3 plakatowe. Ogółem przedstawiono w formie referatu,
plakatu lub filmu 204 prace. Prowadzący poszczególne sesje złożyli spra-
wozdania z ich przebiegu oraz podali wyróżniające się prezentacje.
W drugim dniu obrad (sobota, 20 czerwca) o godzinie 12.00 odbyła się
Konferencja Okrągłego Stołu na temat: Wodonercze wrodzone u dzieci – diagnostyka i leczenie. Udział w niej wzięli: profesorowie A. Borówka,
M. Fryczkowski, dr R. Hanecki oraz profesorowie A. Jankowski, Cz. Szym-
kiewicz i W. Urbanowicz.
W dniu 18 czerwca o godzinie 15.00, w pierwszym dniu obrad, od-
było się Walne Zebranie PTU. Wysłuchano na nim sprawozdania człon-
ków Zarządu Głównego: przewodniczącego prof. A. Borkowskiego,
skarbnika doc. M. Czaplickiego i sekretarza dr. J. Judyckiego. Odbyły
się tajne wybory przewodniczącego elekta PTU, którym został prof.
A. Borówka.
Na Walnym Zebraniu ustalono podwyższenie rocznej opłaty człon-
kowskiej do 60 zł. Ustalono również miejsca kolejnych zjazdów PTU:
w roku 2001 ? Bydgoszcz i w 2002 ? Wrocław.
W dniu 20 czerwca o godzinie 14.00 odbyła się uroczystość zakoń-
czenia Kongresu, podczas której wręczono nagrody:
1.Nagrodę Zarządu Głównego PTU ? za najlepszą pracę Kon-
gresu ? dr. n. med. Andrzejowi Gomule za pracę: Laser neodymowy w chi-
rurgicznym leczeniu kamicy odlewowej nerki;
2.Nagrodę Zarządu Głównego PTU ? za najlepszą pracę w en-
dourologii ? dr. n. med. Ryszardowi Haneckiemu za pracę: Endoskopowe
leczenie odpływu wstecznego u dzieci, ocena metody po 10 latach jej stosowania;
3.Nagrodę Zarządu Głównego PTU ? za najlepszą pracę pol-
skiego autora w zakresie leczenia impotencji ? dr. n. med. S. Zieniuko-
wi za pracę: Doświadczenia własne w wieloprofilowej diagnostyce zaburzeń
erekcji;
4.Nagrodę Zarządu Głównego PTU ? za najlepszą pracę doty-
czącą farmakologicznego leczenia ŁRS ? dr. n. med. Piotrowi Chłoście
za pracę: Ocena zależności pomiędzy objętością stercza a objętością gruczolaka
stercza u chorych na zaawansowany łagodny rozrost gruczołu krokowego;
5.Nagrodę Fundacji im. Emila Michalowskiego ? prof. Andrze-
jowi Borówce za całokształt prac dotyczących ŁRS;
6.Nagrodę im. prof. Tadeusza Lorenza ? zespołowi autorów: A. Ko-
chańskiej-Dziurowicz, M. Mielniczkowi, J. Kaletce, H. Klimkowi, L. Te-
necie za pracę: Kliniczne zastosowanie procentowego stosunku wolnego i cał-
kowitego specyficznego antygenu sterczowego (PSA) oraz gęstości PSA w różni-
cowaniu łagodnego rozrostu oraz raka stercza;
7.Nagrodę-stypendium im. prof. Zeva Wajsmana ? dr. Andrze-
jowi Wronczewski za pracę: Metodologia dokładnej oceny morfologicznej wy-
ciętego pęcherza moczowego z powodu raka;
8.Nagrodę im. prof. Tadeusz Krzeskiego ? za najlepszą pracę
doktorską z zakresu urologii obronioną w 1997 r. ? dr. n. med. An-
drzejowi Potyce za pracę: Ocena czynników ryzyka w operacjach organoosz-
czędzających u chorych z nowotworem nerki;
9.Nagrodę Komitetu Organizacyjnego 28. Kongresu PTU ? za
najlepszy plakat ? dr. n. med. Piotrowi Jarzemskiemu za pracę: Retro-
peritoneoskopia ? zastosowanie w urologii, na podstawie własnych doświad-
czeń;
10. Wyróżnienie Specjalne Zarządu Głównego PTU prof. Edmun-
dowi Miękosiowi za jego udział w tworzeniu i rozwoju laparoskopii
urologicznej w Polsce.
Zjazd zakończył bal w salach hotelu Stok w Wiśle, który trwał do
rana dnia następnego.