PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

OCENA KSIĄŻKI P.T.: WYBRANE ZAGADNIENIA Z MIKROCHIRURGII
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1999/52/4.

autorzy

Andrzej Borówka

W ostatnim czasie trafiła do moich rąk książka pt. “Wybrane zagadnie-
nia z mikrochirurgii” wydana w 1998 roku przez bydgoski dom wydaw-
niczy Andromed Ltd. Jej redaktorami są prof. dr hab. med. Zygmunt
Mackiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń Aka-
demii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz dr hab. med.
Grzegorz A. Szymczyński, kierownik Pracowni Andrologii Kliniki prof.
Z. Mackiewicza. “Wybrane zagadnienia z mikrochirurgii” są dziełem zbio-
rowym napisanym przez 13 autorów, specjalistów różnych dziedzin me-
dycyny klinicznej, w których wykorzystuje się techniki mikrochirurgicz-
ne. Książka składa się z dwóch części. Część pierwszą stanowią 3 rozdziały
poświęcone zagadnieniom ogólnym – historii, stanowi obecnemu i per-
spektywom rozwoju mikrochirurgii, podstawowemu warsztatowi do-
świadczalnej mikrochirurgii naczyniowej oraz nauczaniu mikrochirurgii
eksperymentalnej i klinicznej. Część drugą książki wypełnia 10 rozdzia-
łów specjalistycznych poświęconych omówieniu roli mikrochirurgii i
przedstawieniu technik operacji mikrochirurgicznych w laryngologii, oku-
listyce, neurochirurgii, chirurgii naczyniowej, traumatologii, ginekologii
(leczenie niepłodności u kobiet), andrologii oraz w chirurgii plastycznej i
rekonstrukcyjnej. Jeden z rozdziałów tej części dotyczy anestezjologii w
chirurgii jednego dnia.
Lektura całej książki jest interesująca. Poszczególne rozdziały, napisa-
ne przez wybitnych znawców zagadnienia, zawierają bowiem wiele
ważnych informacji na temat najróżniejszych zastosowań technik mikro-
chirurgicznych. Najbardziej wartościowymi dla urologów są moim zda-
niem następujące rozdziały:
-”Podstawowy warsztat naczyniowej mikrochirurgii eksperymental-
nej” (G. A. Szymczyński) – autor przedstawia w nim szczegółowo zasady
operowania mikrochirurgicznego,
-”Mikrochirurgia w andrologii” (G. A. Szymczyński),
-”Podstawowe zasady w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej z
uwzględnieniem płatów wymagających zespoleń technika mikrochirur-
giczną” (K. Szmytkowska, W. Stankiewicz),
?”Anestezjologia w chirurgii jednego dnia” (M. Gacą, S. Stamm, N.
Kokot, H. Kobus, S. Rzymski).
Na szczególną uwagę urologa zasługuje rozdział poświęcony mikro-
chirurgii w andrologii. Autor przedstawia w nim zastosowanie technik
mikrochirurgicznych do leczenia niepłodności lub upośledzenia płodno-
ści męskiej oraz do leczenia niektórych postaci zaburzeń wzwodu prącia.
Operacje dzieli na dwie grupy:
?operacje naczyniowe (np. operacja żylaków powrózka nasiennego,
autotransplantacją jądra niezstąpionego, a także zespolenie tętnicy na-
brzusznej z tętnicą grzbietową prącia jako jedną z metod leczenia dys-
funkcji erekcyjnej związanej z angiopatią cukrzycową, miażdżycową lub
pourazową) oraz
?operacje nienaczyniowe, takie jak np. vasovasostomia (zespolenie droż-
nych odcinków nasieniowodów po wycięciu zwężonego lub niedrożnego
odcinka nasieniowodu), vasoepididymostomia (zespolenie nasieniowodu z
najądrzem) oraz autotransplantacją nasieniowodu w przypadku jedno-
stronnej aplazji lub hypoplazji nasieniowodu.
W rozdziale znajduje się ponadto szczegółowe omówienie interesują-
cej, stosowanej od kilku lat z powodzeniem, metody wszczepienia prote-
zy najądrza będącej sztucznym zbiornikiem na nasienie (artificial sperma-
tocoele), z którego można wielokrotnie pobierać przezskórnie igłą nasienie
wykorzystywane do rozrodu wspomaganego.
Rozdział G. Szymczyńskiego informuje o możliwościach, jakie stwarza
stosowanie technik mikrochirurgicznych w andrologii i przyszłości tej
szczególnej dziedziny chirurgicznej. Szkoda, że Autor nie przedstawił w
nim bardziej szczegółowo technik poszczególnych operacji wraz z odpo-
wiednimi rycinami. Na zakończenie rozdziału znajduje się przydatny
wykaz skrótów określeń stosowanych w terminologii andrologicznej.
“Wybrane zagadnienia w mikrochirurgii” są dziełem wartościowym.
W przystępny sposób umożliwia ono czytelnikowi zaznajomienie się z
podstawami mikrochirurgii i jej zastosowaniem w różnych dyscyplinach
medycyny zabiegowej. Pewien niedosyt budzi brak w książce rozdziału
na temat mikrochirurgicznych sposobów operacyjnego leczenia spodziec-
twa, sposobów mających zastosowanie zwłaszcza u niemowląt. Niemniej,
książka zawiera cenne uzupełnienie skromnego piśmiennictwa polskoję-
zycznego na temat zastosowań mikrochirurgii w urologii. Szersze omó-
wienie mikrochirurgii urologicznej w polskich wydawnictwach książko-
wych zostało bowiem dotychczas przedstawione tylko w jednym rozdziale
(Mikrochirurgia w urologii) trzy tomowego podręcznika “Urologia” zre-
dagowanego przez prof. Jerzego Zielińskiego i prof. Jana Leńkę, wydane-
go przez PZWL w 1993 roku.

WYBRANE ZAGADNIENIA Z MIKROCHIRURGII
Red.: Z. Mackiewicz, G. A. Szymczyński
Andromed Ltd, Bydgoszcz 1998.
ISBN 83-908737-0-2