PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

RZADKI PRZYPADEK PRZERZUTU NASIENIAKA JĄDRA DO NERKI
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2000/53/1.

autorzy

Marek Wrona, Marek Lipiński, Marek Sosnowski, Leszek Jeromin
Klinika Urologii Akademii Medycznej w Łodzi
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. L. Jeromin

słowa kluczowe

jądro nowotwór przerzuty

streszczenie

Autorzy przedstawiają rzadki przypadek guza przerzutowego w nerce, wywo-
dzącego się z jądra, u 45-letniego mężczyzny operowanego 6 miesięcy wcze-
śniej z powodu mieszanego guza jądra. Rozpoznanie guza przerzutowego
nerki ustalono na podstawie badania histopatologicznego po wykonanej ra-
dykalnej nefrektomii.

Obfite unaczynienie nerki sprzyja powstawaniu w niej przerzutów
oraz nowotworów układu krwiotwórczego [7,8]. Najczęstszym źródłem
przerzutów do nerki są chłoniaki oraz nowotwory płuc, jajników, jelita
grubego i sutka a także nowotwory drugiej nerki, wątroby i mózgu [1-3,
5, 6, 8]. Rzadko spotyka się nacieki nowotworowe wychodzące z żołąd-
ka, okrężnicy lub guzów pozaotrzewnowych a wyjątkowo przerzuty raka
tarczycy, mieszanych guzów ślinianek i nerwiaka zarodkowego [1, 4].
W piśmiennictwie z ostatnich ośmiu lat znaleziono tylko jeden podobny
przypadek przerzutu raka jądra do nerki [2].
OPIS PRZYPADKU
Chory W. J., lat 45, nr hist. choroby 5905/96,13 maja 1996 roku został
przyjęty do Kliniki z objawami długotrwałych zmian zapalnych w jądrze
i najądrzu prawym, leczonych bez powodzenia antybiotykami w poradni
rejonowej. W wykonanym badaniu ultrasonograficznym sugerowano ist-
nienie ?maski zapalnej” procesu nowotworowego. Choremu oznaczono
poziom markerów nowotworowych (B-HCG i AFP) i 14 maja poddano
zabiegowi hemikastracji (w badaniu doraźnym wycinka z guza rozpo-
znano komórki nowotorowe). Badanie histopatologiczne wykazało: Semi-
noma partim spermatocyticum cum necrosi. Ponadto wśród utkania nasienia-
ka stwierdzono bardzo drobne pęcherzykowe ogniska, które były albo
fragmentami carcinoma embryonale, albo pozostałością nacieczonych przez
komórki nowotworu pęcherzyków nasiennych. Osłonki jądra były nacie-
czone przez nowotwór. Poziom określonych znaczników nowotworowych
nie odbiegał od normy. Wykonane badanie tomografii komputerowej (TK)
stwierdziło w śródbrzuszu po stronie prawej na wysokości dolnego bie-
guna nerki prawej widoczny nieregularny obszar o średnicy około 2,5 cm,
prawdopodobnie odpowiadający powiększonym węzłom chłonnym, oraz
prawidłową strukturę wątroby i obu nerek. Wobec nie dającej się wyklu-
czyć w badaniu histopatologicznym domieszki ca. embryonale i powięk-
szonych w badaniu TK węzłach chłonnych wnęki nerki zdecydowano o
konieczności zmodyfikowanej limfadenektomii zaotrzewnowej [4, 5]. W
trakcie zabiegu usunięto węzły chłonne między aortą a żyłą główną dol-
ną. Badanie histopatologiczne wykazało, że węzły chłonne są bez nacieku
nowotworowego. Znaczniki nowotworowe oznaczone w 10 dobie po he-
mikastracji, jak również po limfadenektomii, nie odbiegały od normy. Po-
mimo zalecenia kontroli usg jamy brzusznej po 6 tygodniach, chory nie
zgłosił się do Kliniki przez następnych 18 tygodni (do 4 października). W
przeprowadzonym badaniu usg stwierdzono obecność owalnej, litej zmia-
ny w środkowym polu nerki lewej o średnicy 25 mm. W przestrzeni oko-
łoaortalnej po stronie lewej na wysokości nerki obserwowano zmianę o
wymiarach 110×60 mm (pakiet węzłów chłonnych?). Wobec zaistniałych
wątpliwości, w dniu 24 października wykonano tomografię komputero-
wą, która wykazała masę patologiczną w nerce lewej o wymiarach 110 x
70 mm, i nie można było już wykluczyć naciekania na lewą odnogę prze-
pony i mięsień biodrowo-lędźwiowy. Należy podkreślić dobre samopo-
czucie chorego, bez jakichkolwiek dolegliwości oraz niechęć do dalszego
leczenia. Po 8 tygodniach chory jednak wyraził zgodę na postępowanie
operacyjne i dnia 6 stycznia 1997 usunięto lewą nerkę wraz z guzem. Uzy-
skany wynik histopatologiczny nerki: seminoma metastaticum. W celu dal-
szego leczenia chorego przeniesiono z Regionalnego Ośrodka Onkologicz-
nego do Kliniki Chemioterapii. Po 11 miesiącach chory żyje w stanie
ogólnym dobrym i nie stwierdzono u niego innych zmian przerzutowych.
OMÓWIENIE
Seminoma testis jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem jądra po
40 roku życia [4, 8], Przerzuty następują głównie drogą chłonną do wę-
złów wnęki nerki, a następnie do węzłów paraaortalnych i parakawal-
nych [4, 8]. Rzadko pojawiają się przerzuty odległe, głównie w płu-
cach, wątrobie, węzłach chłonnych śródpiersia i w mózgu, a wyjątkowo
w nerce przeciwnej do pierwotnej zmiany nowotworowej w jądrze [1-
3, 5, 8]. W przedstawianym przypadku zwraca uwagę dość krótki czas
powstawania tej wielkości zmiany w nerce, pomimo nie stwierdzenia w
miąższu nerek struktur patologicznych w badaniu TK wykonanym przed
zabiegiem zmodyfikowanej limfadenektomii zaotrzewnowej. Wydaje się,
że stosowanie kalendarza ultrasonograficznych badań kontrolnych po
operacjach nowotworów jest zasadne i pozwala na odpowiednio wcze-
sne wykrycie ewentualnych zmian przerzutowych.

piśmiennictwo

 1. [1] Aizawa, T., Ito, T., Tsujino, S., Tochimoto, M., Matsumoto, T., Miki,
 2. M.: A case of testicular tumor with \iver metastases maintaining complete remis-
 3. sion for a long period. Hinyokika-Kiyo 1993, 39, 663-667.
 4. [2] Effert, P. J., Wendt, G., Handt, S., Wolff, J. M., Keulers, R., Jaksse, G.:
 5. Direct invasion of the renal vein by metastatic testicular cancer. Eur. Urol, 1997,
 6. 31,119-121.
 7. [3] Guenot, M., Wager, M., Bataille, B., Irani, ],, Lapierre, F.: Cerebral meta-
 8. stases of testicular neoplasms. A propos of 2 cases and review of the literature. Neu-
 9. rochirurgie 1994, 40,135-137.
 10. [4] Oliver, R., T.: Testicular cancer. Curr. Opin. Oncol. 1996, 8, 252-258.
 11. [5] Schnorrer, M., Ondrus, D., Carsky, S., Hornak, M., Belan, V., Kausitz,
 12. }., Matoska, }.: Management of germ cell testicular cancer with pulmonary meta-
 13. stases. Neoplasma 1996, 43, 47-50.
 14. [6] Świerz, J.: Rzadkie umiejscoiuienie ogniska przerzutowego z raka jądra. Wiad.
 15. Lek. 1990,15, 43, 613-615.
 16. [7] Taumatani, K., Oxono, S., Momose, H., Hivao, Y., Okajima, E., Kane-
 17. ko, Y., Watanabe, S., Samma, S., Yamada, K.: Clinical study of testicular
 18. cancer. Hinyokika-Kiyo 1996, 452, 943-950.
 19. [8] Zieliński, J.: Nowotwory jądra. Urologia Kliniczna, tom II. J. Zieliński, J. Leń-
 20. ko (red.) PZWL, Warszawa 1993, 471-486.