PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

ODPOWIEDŹ NA KOMENTARZ PROF. CZ. SZYMKIEWICZA DO PRACY: NIEOPERACYJNE LECZENIE NABYTYCH WODNIAKÓW JĄDER U CHŁOPCÓW METODĄ SKLEROTYZACJI ASPIRACYJNEJ PRZY UŻYCIU TETRACYKLINY
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2000/53/2.

autorzy

Jerzy Niedzielski, Dariusz Paduch, Mieczysław Miodek

Autorzy uprzejmie dziękują za wyrażoną opinię i komentarz do arty-
kułu. Spośród 30 pacjentów z wodniakami powstałymi po leczeniu ope-
racyjnym żylaków powrózka nasiennego, 24 operowanych było przez
autorów, a 6 leczonych było wcześniej w innych ośrodkach dlatego nie
było możliwe podanie częstości tego powikłania w grupie pacjentów z
żylakami powrózka. W materiale autorów wynosiła ona 9,63% (24/249)
i była zbliżona do częstości przedstawianej w piśmiennictwie.
Wybierając sklerotyzację aspiracyjną, jako metodę leczenia alternatyw-
ną do operacji wodniaka autorzy kierowali się przeświadczeniem, że
interwencja chirurgiczna, poza ryzykiem związanym z narkozą oraz moż-
liwością powikłań i nawrotów wodniaka (różnie częstych w zależności
od metody operacyjnej), wywołuje w każdym bez wyjątku przypadku
także miejscowy stan zapalny” a zatem jej (interwencji) konsekwencje – w przyszłości są również (tak jak w przypadku sklerotyzacji) trudne do
przewidzenia.
Słuszne wydają się być uwagi dotyczące samej tetracykliny, jako środ-
ka sklerotyzującego, szczególnie w aspekcie dolegliwości bólowych zwią-
zanych z jej stosowaniem. U chorych z przedstawionej grupy były one
jednak zdecydowanie mniejsze przy kolejnych aspiracjach (drugiej, trze-
ciej) w porównaniu z pierwszym zabiegiem.
Będąc w pełni świadomi wszystkich zagrożeń związanych z zabiega-
mi przeprowadzanymi na rozwijającej się gonadzie, autorzy wykonują
obecnie równocześnie z operacją żylaków powrózków fenestrację oto-
czek jądra, co pozwoli być może zmniejszyć częstość lub wyeliminować
całkowicie występowanie wodniaków jąder, jako powikłania operacyj-
nego leczenia żylaków powrózka nasiennego [Tsikopoulos, G. K., Rous-
sis, X. S. et al. Br. J. Urol., 1998, 81(4), 612-3].