PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

SPRAWOZDANIE Z POBYTU W ZAKŁADZIE PATOMORFOLOGII I KLINICE UROLOGII ONKOLOGICZNEJ UNIWERSYTETU FLORYDA
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2000/53/2.

autorzy

Jan Faryna
Zakład Patomorfologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. W. Ołowskiego CMKP w Warszawie
Kierownik Zakładu: dr n. med. K. Bardadin

W okresie od 17 stycznia do 11 lutego 2000 r. przebywałem w Zakła-
dzie Patomorfologii i Klinice Urologii Onkologicznej Uniwersytetu Flo-
rydy. Pobyt ten był nagrodą za pracę dotyczącą cytodiagnostyki osadu
moczu, przedstawioną w Warszawie podczas XXIX Kongresu Polskiego
Towarzystwa Urologicznego [1]. Praca ta, aktualnie opublikowana w
Patologii Polskiej [2], została wyróżniona przez prof. Wajsmana – urolo-
ga, a ponieważ jestem patomorfologiem, pobyt w Klinice prof. Wajsma-
na został zamieniony na staż w Zakładzie Patomorfologii Uniwersytetu
Florydy pod kierunkiem światowej sławy patologa urologicznego prof.
W. Murphiego, autora licznych podręczników m.in. monografii pt. Pato-
logia urologiczna [3]. Profesorowie Wajsman i Murphy ściśle ze sobą współ-
pracują.
Zaproszenie i pokrycie kosztów mieszkania na Florydzie otrzymałem
od prof. Zeva Wajsmana, a koszt przelotu do USA pokryło Polskie To-
warzystwo Urologiczne.
Podczas mojego pobytu większość czasu spędzałem w towarzystwie
prof. W. Murphiego, uczestnicząc w codziennej rutynowej diagnostyce
Patomorfologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem histopatologii i
cytologii urologicznej. Zakład Patomorfologii, w którym pracowałem jest
podzielony na trzy zasadnicze działy: 1) Anatomia Patologiczna z dia-
gnostyką sekcyjną, 2) Patomorfologia i cytologia kliniczna. W dziele tym
pracują specjaliści z dziedziny Patomorfologii, dodatkowo mający rów-
nież podspecjalizację np. prof. Murphy jest histopatologiem urologicz-
nym, prof. E. Wilkinson – światowej sławy patolog – histopatologiem
ginekologicznym 3) Dział zajmujący się badaniami naukowymi (gene-
tyka, cytofotometria, komputerowa analiza obrazu komórkowego). Ca-
łym Zakładem kieruje młody (około 40-letni) prof. Jim M. Crawford.
Wczasie pobytu głównie pracowałem w dziale Patomorfologii i cyto-
logii klinicznej, a w razie potrzeby korzystaliśmy z pomocy działu na-
ukowego w celu wykonania szerszej diagnostyki. Prócz rutynowej pra-
cy uczestniczyłem w zajęciach dydaktycznych, prowadzonych dla osób
specjalizujących się w histopatologii oraz urologii. Były to wykłady, za-
jęcia przy mikroskopach oraz wspólne omawianie przypadków klinicz-
nych.
Mój dzień pracy w szpitalu często rozpoczynał się przed godziną 7.00
(wykładem lub posiedzeniem), a kończył nierzadko po 20.00.
Bardzo ciekawe były cotygodniowe wspólne posiedzenia urologów,
patologów i radiologów, na których omawiano trudniejsze przypadki
z poprzedniego tygodnia i planowano nowe zabiegi. Ze strony patolo-
gów w spotkaniach takich uczestniczył lekarz specjalista z tych dziedzin,
w której leczyli się omawiani pacjenci. A więc w spotkaniach urologicz-
nych najczęściej uczestniczył prof. W. Murphy, znany i wysoko ceniony
przez urologów nie tylko ze Stanów Zjednoczonych.
W czasie pobytu uczestniczyłem w posiedzeniach kliniki urologii, pod-
czas których lekarze rezydenci zdobywający specjalizację w uroligii
przedstawiali trudniejsze do oceny przypadki kliniczne swoim nauczy-
cielom (prof. Wajsmanowi, prof. Naumanowi i prof. Coenowi).
Miałem okazję wysłuchać ciekawego wykładu, dotyczącego inżynierii
tkankowej, wygłoszonego przez prof. Toniego Atalę z Uniwersytetu Ha-
rvarda. Praca ta przedstawia możliwość “produkcji” narządów z biopta-
tów tkankowych pobranych od chorego ze zdrowej części amputowane-
go narządu. Pobrane komórki są separowane zależnie od ich pochodzenia
(osobno nabłonkowe, mięśniowe, naczyniowe itd.), a następnie namna-
żane z użyciem czynnika wzrostu i zastosowaniem inżynierii genetycz-
nej. Można w ten sposób wyprodukować np. sztuczny pęcherz moczowy.
Jak twierdzi prof. Atala, doświadczenia tego typu prowadzone są dotych-
czas na zwierzętach a jedynie w uzasadnionych przypadkach stosowane
u ludzi: wtedy, gdy inne sposoby leczenia nie wchodzą w grę. Prof. Atala
nie publikował dotychczas swoich wyników, a badania te nadal są inten-
sywnie prowadzone. Planowane jest wdrożenie wspomnianej ?produk-
cji” na szeroką skalę za około trzy lata. prof. Wajsman w drodze powrot-
nej z wykładu powiedział, iż według niego prof. Atala jest przyszłym
Noblistą. Mam wrażenie, że wprowadzanie produkcji tego typu narzą-
dów zastępczych zrewolucjonizuje chirurgię onkologiczną i ogólną.
Prof. Wajsman zaproponował mi udział w programie badawczym do-
tyczącym oceny klinicznej i Patomorfologicznej raków pęcherza moczo-
wego w stadium Tr
Podczas weekendów zwiedzałem Florydę w towarzystwie bardzo
sympatycznych właścicieli domu, w którym mieszkałem. Dodatkowo
odbyłem ciekawą podróż do stanu Tennessi na zaproszenie moich przy-
jaciół, doktora A. Woronowicza i jego żony, na stałe przebywających
w Stanach Zjednoczonych. Dzięki ich uprzejmości wzbogaciłem moją
wyprawę do USA nowymi doświadczeniami. Zwiedziłem regionalny
szpital w Tulachomie. Mogłem ocenić, iż wyposażanie tego szpitala nie-
wiele różni się od uniwersyteckich ośrodków.
Zdobyte na Florydzie doświadczenia postaram się przekazać kolegom
w czasie codziennej pracy oraz podczas spotkań Warszawskiego Od-
działu Polskiego Towarzystwa Urologicznego, którego jestem członkiem.
Pragnę serdecznie podziękować kolegom, współautorom pracy, dzię-
ki której mogłem pojechać na staż na Uniwersytet Florydy.

piśmiennictwo

  1. [1] Faryna, J., Ostrowska, ]., Pypno, W., Husiatyński, W., Pastewka, K.,
  2. Bużański, T.: Ocena przydatności badania cytologicznego osadu moczu wykony-
  3. wanego techniką milliporową w rutynowej diagnostyce na podstawie 125 przypad-
  4. ków. Urol. Pol. 1999. Suplement 52/2a, 19.
  5. [2] Faryna, }., Ostrowska, ]., Pypno, W., Husiatyński, W.: Usefulness of cy-
  6. tologic examination of urinary sediment with millipore method in urine diagnosis
  7. based on 125 cases. Pol. J. of Pathol. 1999, 50, 31-37.
  8. [3] Murphy, M. W.: Urological Pathology. Second edition. W. B. Saunders Com-
  9. pany 1997,1-603.