PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOMENTARZ DO PRACY: WYNIKI ZAOTRZEWNOWEGO LAPAROSKOPOWEGO WYCIĘCIA MARSKIEJ NERKI U DZIECI
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2000/53/3.

autorzy

Wojciech Perdzyński
Klinika Chirurgii Dziecięcej Centralnego Szpitala Klinicznego WAM
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. W. Perdzyński

Z dużym zainteresowaniem przeczytałem pracę autorów M. Fryczkow-
skiego, A. Potyki, J. Huka i Z. Kaletki, pt. Wyniki zaotrzewnowego, laparo-
skopowego wycięcia marskiej nerki u dzieci, która ukazała się w Urologii Pol-
skiej 1999, 52, 375-381. Uzyskane przez autorów bardzo dobre wyniki
laparoskopowego usuwania marskich nerek u dzieci są godne uznania.
Oczywista też jest argumentacja Autorów, że długość cięcia przy opera-
cjach otwartych jest większa (chociaż operujący chirurg może je u ma-
łych dzieci bez specjalnych utrudnień zmniejszyć do 5-6 cm) niż przy
operacjach laparoskopowych czy retroperitoneoskopowych. Inne argu-
menty mające przekonywać do stosowania operacji retroperitoneoskopo-
wych, takie jak większa utrata bo aż 200-250 ml krwi przy operacjach
otwartych (Autorzy odnotowali bardzo duże krwawienia; w naszym do-
świadczeniu przy stosowaniu elektrokoagulacji, oraz dokładnym wy se-
parowaniu i podwiązaniu naczyń nerkowych utrata krwi podczas ope-
racji otwartych jest niewielka), okres pobytu w szpitalu (wg Autorów
wynosił 11,7-13,5 dnia, a w naszym doświadczeniu 7 dni), dłuższy czas
dożylnego odżywiania (w naszym ośrodku następnego dnia po operacji
dzieci już piją i dostają lekkie posiłki) czy 6-7-krotnie (?) większa podaż
antybiotyków po operacjach otwartych są mocno ?naciągane” i w moim
przekonaniu niepotrzebne. Laparoskopowe operacje będą coraz szerzej
wprowadzane w urologii (również dziecięcej) i aby uzasadnić ich celo-
wość nie ma potrzeby tak przesadnie atakować operacji otwartych. Deli-
katnie i precyzyjnie wykonywane operacje otwarte u dzieci są nadal po-
trzebne, natomiast niektóre z nich, a w przyszłości nawet większość, będą
stopniowo zastępowane przez operacje laparoskopowe.