PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

ODPOWIEDŹ AUTORÓW NA KOMENTARZ
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2000/53/3.

autorzy

Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski

ODPOWIEDŹ AUTORÓW NA KOMENTARZ
Jako autorzy pracy pt. ?Formalna zgoda chorego na zabieg” pragnie-
my ustosunkować się do uwag Pani prof. dr hab. Barbary Świątek.
W punkcie 4 Pani Profesor zauważa, że w nieuzasadniony sposób sta-
wiamy zarzut o powszechnym stosowaniu w Polsce niedostatecznej for-
muły zgody na zabieg. Wniosek ten wysuwamy na podstawie własnych
doświadczeń. Jeśli są szpitale, gdzie sytuacja jest pod tym względem za-
dowalająca, to wypada się cieszyć, że waga problemu została wcześniej
dostrzeżona.
W punkcie 5 Pani Profesor postuluje aby proponowane przez nas formu-
larze zostały rozszerzone o możliwość wskazania przez pacjenta osób,
które upoważnia do uzyskania informacji o stanic jego zdrowia lub za-
strzeżenie o nieudzielaniu informacji. W pełni zgadzamy się z tą propo-
zycją. Formularze dostępne dla wszystkich lekarzy w podanym przez
nas adresie internetowym zostaną w ten sposób uzupełnione.
Dziękując Pani Profesor za uważną analizę naszej pracy i wniesione
uwagi uważamy, że nie wymuszają one naszym zdaniem zmiany tekstu
pracy.