PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 5 - Infekcje dróg moczowych a kolonizacja bakteryjna cewników podwójnie zagiętych
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Rafał Kliś 1, Ewa Korczak-Kozakiewicz 2, Waldemar Różański 1
1 I i II Klinika Urologii Katedry Urologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2 Zakład Mikrobiologii Lekarskiej i Sanitarnej Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

streszczenie

Wprowadzenie. Wprowadzanie cewników podwójnie zagiętych do światła dróg moczowych jest metodą umożliwiającą swobodny odpływ moczu z górnych dróg moczowych. Długotrwałe utrzymywanie cewnika w drogach moczowych sprzyja kolonizacji bakteryjnej zarówno jego powierzchni, jak i moczu.
Cel pracy. Celem pracy była ocena korelacji między rodzajem bakterii wyhodowanych z różnych odcinków cewnika podwójnie zagiętego usuniętego z dróg moczowych a rodzajem bakterii wyhodowanych z moczu. Ocenie poddana była również zależność między kolonizacją bakteryjną cewnika podwójnie zagiętego a czasem utrzymywania go w drogach moczowych.
Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano grupę czterdziestu dwu pacjentów, u których do moczowodu założono cewnik podwójnie zagięty. U każdego z zakwalifikowanych do badania pacjentów został wykonany posiew moczu przed założeniem oraz przed usunięciem cewnika z dróg moczowych. Ocena mikrobiologiczna cewnika podwójnie zagiętego została przeprowadzona według standardów mikrobiologicznych oddzielnie dla odcinka miedniczkowego, moczowodowego i pęcherzowego cewnika. Otrzymane wyniki zostały poddane analizie z uwzględnieniem: oceny zależności między kolonizacją bakteryjną cewników a zakażeniem moczu, charakterystyki najczęściej izolowanych drobnoustrojów izolowanych z moczu i cewników usuniętych z moczowodu, tendencji do kolonizacji bakteryjnej moczu w zależności od czasu utrzymywania cewnika w drogach moczowych.
Wyniki. Posiew moczu, pobranego przed usunięciem cewnika z dróg moczowych, był dodatni w przypadku dziesięciu próbek. W trzydziestu dwu przypadkach uzyskano jałowy posiew moczu. U wszystkich chorych, u których cewnik w drogach moczowych utrzymywano poniżej 30 dni, próbki moczu były jałowe. W przypadku utrzymywania cewnika przez okres od 30 do 90 dni zakażonych było 25% próbek moczu, natomiast powyżej 90 dni utrzymywania cewnika 45% próbek moczu. Spośród czterdziestu dwu przypadków tylko w odniesieniu do jednego cewnika (3%), nie stwierdzono kolonizacji bakteryjnej. W czterdziestu jeden przypadkach (97%) posiew z cewnika był dodatni a flora bakteryjna kolonizująca cewnik wykazywała dużą różnorodność. Najczęściej występującymi patogenami kolonizującymi cewnik podwójnie zagięty były: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Staphylococcus haemolyticus, zaś bakterie kolonizujące mocz, to: Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus.
Wnioski. 1. Istnieje zależność między okresem utrzymywania cewnika podwójnie zagiętego, a wynikiem posiewu moczu. 2. Utrzymywanie cewnika Double-J w drogach moczowych obarczone jest dużym ryzykiem jego kolonizacji przez drobnoustroje. 3. Mocz oraz poszczególne odcinki cewnika Double-J są kolonizowane przez różny rodzaj flory bakteryjnej.