PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 7.3 - Przedoperacyjna wartość antygenu sterczowego PSA oraz badanie przez odbytnicę w ocenie występowania niekorzystnych rokowniczo zmian patologicznych, stwierdzonych w preparacie po radykalnej prostatektomii
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Krzysztof Bar, Robert Klijer, Radosław Starownik, Lech Wronecki, Marek Urban, Waldemar Białek
Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej AM w Lublinie

streszczenie

Wprowadzenie. Przedoperacyjne oznaczanie stężenia PSA oraz badanie przez odbytnicę należą do standardowych badań wykonywanych u pacjentów z rakiem stercza w celu oceny stopnia zaawansowania klinicznego.
Cel pracy. Celem pracy jest ocena przydatności oznaczania wartości stężenia PSA oraz badania przez odbytnicę przy przewidywaniu występowania niekorzystnych rokowniczych zmian patomorfologicznych w preparacie po radykalnej prostatektomii.
Materiał i metody. Analizie poddano 96 pacjentów operowanych w latach 2000-2005. Porównywano stężenie PSA w surowicy krwi oraz badanie przez odbytnicę w okresie przedoperacyjnym, z występowaniem zmian określonych jako niekorzystne rokowniczo w preparacie histopatologicznym.
Wyniki. Najczęściej stwierdzaną w badaniu patomorfologicznym zmianą niekorzystnie rokowniczą był niski stopień zróżnicowania komórek stwierdzony u 41,6% pacjentów. W grupie pacjentów ze zmianami stwierdzonymi w badaniu przez odbytnicę statystycznie częściej występowało naciekanie pęcherzyków nasiennych.
Wnioski. Stwierdzono statystycznie istotną różnicę w występowaniu niekorzystnych rokowniczo zmian: Gleason 7 u pacjentów ze stężeniem PSA powyżej 4 ng/ml, dodatnich marginesów chirurgicznych w przedziale PSA powyżej 8 ng/ml oraz naciekanie pęcherzyków nasiennych u chorych z przedziałem PSA przekraczającym 12 ng/ml.