PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Prof. dr Emil Michałowski - wspomnienie pośmiertne
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1978/31/4.

autorzy

Jan Leńko, Marek Gałka

Profesor zwyczajny, doktor wszech-nauk lekarskich Emil Michałowski zmarł w dniu 26 lutego 1978 r. w Krakowie w wieku 71 lat.

Profesor Emil Michałowski uro­dził się 6 listopada 1906 r. w Tar­nopolu. Ukończył w 1924 r. Gimna­zjum Państwowe w Jaworowie koło Lwowa i w tym samym roku rozpo­czął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. Dyplom lekarza i sto­pień doktora wszechnauk lekarskich otrzymał 21 czerwca 1930 r.

Pracę lekarską rozpoczął w 1928 r. w Klinice Chirurgicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskie­go. W dniu 1 marca 1937 r. został powołany na stanowisko ordynatora oddziału urologicznego (VII) Szpita­la św. Łazarza w Krakowie, które to stanowisko objął po zmarłym doc. dr Tadeuszu Pisarskim. Była to na ówczesne czasy najnowocześniejsza i najpiękniejsza placówka urologiczna w Polsce.

Na tym stanowisku pozostawał do dnia 16 stycznia 1940 r. kiedy to zo­stał aresztowany przez Gestapo i osa­dzony w więzieniu na Montelupich. Po półrocznym pobycie w więzieniu został zwolniony w czerwcu 1940 r. i od tej chwili pracował jako konsul-tant-urolog w Szpitalu OO. Bonifra-tów w Krakowie oraz w placówkach służby zdrowia PCK. W styczniu 1945 r. powraca na stanowisko ordy­natora oddziału urologicznego Szpi­tala św. Łazarza, przemianowanego w 1950 r. na Szpital Kliniczny AM. W dniu 1 października 1962 r. zo­staje powołany przez Ministra Zdro­wia na stanowisko kierownika Kate­dry i Kliniki Urologicznej AM w Kra­kowie, na którym pozostaje do chwi­li przejścia na emeryturę w dniu 31 września 1977 r.

Profesor Michałowski otrzymał sto­pień naukowy docenta urolog i na podstawie pracy „O zespole objawów ogólnych pooperacyjnych i jego przy­czynach", nadany uchwałą Rady Wy­działu Lekarskiego UJK w dniu 16 marca 1939 r. Rada Państwa nadała Mu tytuł profesora nadzwyczajnego uchwałą z dnia 29 stycznia 1955 r. i profesora zwyczajnego uchwałą z dnia 9 listopada 1972 r.

Swe wykształcenie zawodowe zdobywał w czasie pracy w Klinice Chi­rurgicznej we Lwowie pod kierunkiem prof. dr Ostrowskiego i ówczesnego doc. dr Laskownickiego. Oprócz tego wyjeżdżał w 1931 i 1932 r. na krót­kie, wakacyjne pobyty w klinikach urologicznych w Paryżu i Berlinie.

Profesor Michałowski był utalento­wanym wykładowcą i nauczycielem. Jeszcze w czasie pobytu w Klinice Chirurgicznej we Lwowie prowadził ćwiczenia z zakresu propedeutyki chi­rurgii.

W latach 1945—1950 i od 1962 r. wykładał urologię w Krakowskiej AM. Wykształcił szereg specjalistów urologów, z których wielu zajmuje odpowiedzialne, samodzielne stano­wiska w służbie zdrowia. Był promo­torem w 8 przewodach doktorskich.

Profesor Michałowski był bardzo aktywnym i dociekliwym naukowcem. Jego dorobek naukowy zamyka się liczbą 164 prac, ogłoszonych w języ­ku polskim, rosyjskim, angielskim, francuskim i niemieckim. Zaintereso­wania Profesora koncentrowały się na zagadnieniach urologii ginekolo­gicznej oraz techniki operacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem chirur­gii plastycznej wodonercza wrodzo­nego, spodziectwa i wierzchniactwa. W tych dziedzinach był autorytetem w skali europejskiej. Był autorem 10 podręczników z różnych dziedzin uro­logii, które stanowiły pionierskie op­racowania w urologicznym piśmien­nictwie polskim. W 1934 r. otrzymał I nagrodę na konkursie Polskiego Przeglądu Chirurgicznego za swą pra­cę habilitacyjną. W 1967 r. otrzymał indywidualną, a we wrześniu 1971 r. zespołowa nagrodę I° Ministra Zdro­wia i Opieki Społecznej za prace z dziedziny chirurgii plastycznej ukła­du narządów moczowych.

Profesor Michałowski sprawował szereg funkcji dodatkowych. W dniu 31 grudnia 1953 r. został powołany na rzeczoznawcę Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki, pełniąc tę funkcję przez kilka lat. W 1966 r. został mianowany konsultantem Klinicznego Ośrodka Na-ukowo-Badawczego w Krynicy. W dniu 5 lipca 1969 r. Minister Zdro­wia powołał Go na stanowisko spe­cjalisty krajowego z zakresu urologii dla terenu Polski południowej. Fun­kcję tą pełnił przez 4 lata. Był człon­kiem Komitetu Redakcyjnego czaso­pism urologicznych: International U-rology and Nephrology (Budapest), Zeitschrift fur Urologie und Nephro-logie (Lipsk) i Urologia Internationa-lis (Bazylea).

Był jednym z członków-założycieli Polskiego Towarzystwa Urologiczne­go. W latach 1951/53 i 1962/61 był prezesem Zarządu Głównego Pols­kiego Towarzystwa Urologicznego. W latach 1949 do 1951 był redakto­rem czasopisma Urologia Polska. Był organizatorem III i IX Zjazdu Nau­kowego Polskiego Towarzystwa Uro­logicznego. W 1970 r. Walne Zebra­nie nadało Mu godność członka ho­norowego Towarzystwa. Był człon­kiem Międzynarodowego Towarzys­twa Urologicznego, pełniąc przez sze­reg lat obowiązki delegata narodo­wego. W 1974 r. otrzymał godność członka honorowego Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego. Był czło­nkiem ZBoWiD.

Profesor Michałowski był rozważ­nym i postępowym lekarzem, posia­dającym bardzo duże doświadczenie i głęboką wiedzę. Był bardzo zręcz­nym i odważnym operatorem, po-szukjącym stale nowych i efektyw­niejszych metod operacyjnych. Był niezwykle pracowity o czym może, między innymi, świadczyć Jego im-pomujący dorobek naukowy. Potra­fił stworzyć szeroką współpracę po­między urologami i ginekologami oraz chirurgami dziecięcymi, co pozwoliło poprawić wyniki leczenia operacyj­nego. Biorąc czynny udział w wielu zjazdach urologicznych w Kraju i za­granicą, na których wygłaszał cieka­we i oryginalne referaty, przysłużył się dobrze polskiej nauce.

Za Swe osiągnięcia zawodowe, dy­daktyczne i naukowe był odznaczony „Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945" (1947), Medalem 10-lecia Pol­ski Ludowej (1955), odznaką resor­towa „Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia (1958) i Kawalerskim Krzy­żem Orderu Odrodzenia Polski (1973). W Zmarłym urologia polska straciła jednego ze swych najlepszych przed­stawicieli okresu powojennego. Pamięć Profesora pozostanie zawsze żywa wśród Jego uczniów, przyjaciół, kolegów i szerokiej rzeszy chorych, a Jego postać będzie się łączyć z po­stępem i osiągnięciami urologii pol­skiej. Cześć Jego pamięci.

piśmiennictwo

 1. Przypadek askariazy woreczka żółciowego. Pol. Gaz. Lek., 1919, 8, 16, 295—297.
 2. O pojedynczych torbielach kostnych. Chir. Narz. Ruchu, 1931, IV, 2, 217—231.
 3. W sprawie narkozy awertyną. Pol. Gaz. Lek., 1931, 10, 29/30, 581—583.
 4. (Dobrzaniecki W.) Influenze de la superession de l'excretion de la parotide sur la glucoregulation. Lyon Surg., 1931, XXVIII, 5, 571—679.
 5. O wynikach tzw. sympatektomii okołotętniczej na podstawie materiału Klin. Chir. UJK. od r. 1920 do r. 1930. Pol. Gaz. Lek., 1932, 11, 24, 453—455.
 6. Ein experimenteller Beitrag zur Technik der Stomacho-Oesophagoplastik. Zblt. Chir., 1932, 28, 1682—1684.
 7. W sprawie przemieszczenia podskórnego płatów ze ścian przewodu pokarmowego. Pol. Przeg. Chir., 1932, XI, 6, 662—669.
 8. (Hilarowicz H.) Badania nad wpływem ukrwienia na utkanie i czynność tarczycy z zastosowamien w jednym przypadku klinicznym. Pol. Gaz. Lek., 1932, 11, 32, 585—587.
 9. (Hilarowicz H.) Zur chirurgischen Behandlung der hypothyreotischen Zustande. Zblt. Chir., 1932, 28, 41, 2457—2459.
 10. Thrombangitis obliterans (M. Buergeri) i jej leczenie w świetle nowych poglądów. Pol. Gaz. Lek., 1933, 12, 12, 217—220.
 11. O urografii dożylnej w doświadczalnym wodonerczu. Pol. Gaz. Lek., 1933, 12, 14, 262—263.
 12. O częściowej resekcji trzonu żołądka i jej zastosowaniu w leczeniu wrzodu trawiennego. Pol. Gaz. Lek., 1933, 12, 22, 422—423.
 13. Przyczynek do tzw. melorheostosis (Leri). Pol. Przeg. Chir., 1933, XII, 4, 539—546.
 14. (Wilczek T.) Zestawienie
 15. operowanych przypadków raka sutka na pod­
 16. stawie materiału Klin. Chir. UJK. Pol. Przeg.
 17. Chir., 1933, XII, 5/6, 559—607.
 18. O sztucznym zamykaniu światła oskrzeli w chirurgii płuc. Pol. Gaz. Lek., 1933, 12, 48, 931—933.
 19. (Hilarowicz H.) Badania doświadczalne nad wpływem myostriatolu na regenerację. Pol. Gaz. Lek., 1934, 13, 5, 83—84, 6, 98—101.
 20. Osteoarthrosis neuropathica tabiformis. Chir. Narz. Ruchu. 1934, VII, 3/4, 237—244.
 21. O zespole objawów ogólnych pooperacyjnych i jego przyczynach. Pol. Przeg. Chir., 1934, XIII, 5, 572—596.
 22. (Bieliński Z.) O wpływie sztucznego obniżenia ciśnienia w miedniczce nerkowej na ilość wydzielanego moczu. Pol. Gaz. Lek., 1934, 13, 967—969.
 23. (Bieliński Z.) L'influence d'une pression negative dans le bassinet sur la quantite de 1'urine excretee. Comptes Randus des seances de la Soc. Biol. de Lwów, 1934, CXVIII, 101—104.
 24. Przecięcie moczowodu i jego następstwa dla czynności nerek. Pol. Przeg. Chir., 1935, XIV, 2, 172—184.
 25. (Bieliński Z.) O efe­ktach fizjologicznych dożylnego wlewania wody destylowanej. Pol. Gaz. Lek., 1935, 14, 39, 700—703.
 26. Z badań nad chorobą poope­racyjną. Pol. Przeg. Chir., 1935, XIV, 4/5, 504—509.
 27. (Bieliński Z.) Wpływ hyperto-nicznych roztworów soli kuchennej na wydzie­lanie barwników przez nerki. Pol. Przeg. Chir., 1935, XIV, 6, 848—852.
 28. Ein Beitrag zur Melorheostose (Leri). Zblt. Chir., 1935, 62, 23, 1344—1347.
 29. (Bieliński Z.) L'influence des solutions hypertoniąues de chlorure de so-dium sur 1'elimination des substances coloran-tes par le rein. Comptes randus des seances de la Soc, Biol. de Lwów, 1935, CXIX, 1216— 1219.
 30. Zur toxischen Pathogenese der postoperativen Storungen. Zblt. Chir., 1935, 62, 47, 2787—2789.
 31. (Vogelfanger I.) Ein experimenteller Beitrag zur Klarung des Mechanismus des postoperativen Hypochlora-mie. Zschr, ges exper. Med., 1936, 100, 1, 78—80.
 32. (Hilarowicz H.) Oesophago-plasties prethoraciques dans deux cas de stenose cicatricielle de 1'oesophage. Presse Med., 1936, 34, 705—706.
 33. W sprawie operacyjnego leczenia wnętrostwa. Lek. Wojsk., 1936, 17, 12, 850—858.
 34. Consideration sur 1'origine de 1'hyper-chloremie postoperatoire. Lyon Surg., 1937, XXXIV, 1, 53—57.
 35. (Vogelfanger I) Hyperazotemte et hyperchloremie postopera­toire. Lyon Surg., 1937, XXXIV, 2, 161—167.
 36. (Vogelfanger I.) O zmianach w chemiźmie krwi w przetokach jelitowych. Pol. Przeg. Chir. 1937, XVI, 1, 20—28.
 37. Zabieg operacyjny jako leczenie bodźcowe. Pol. Przeg. Chir., 1937, XVI, 1, 29—41.
 38. Zur Behandlung der Hamangiome mittels Elektrokoagulation. Munch. med. Wschr., 1937, 3, 101—103.
 39. Contribution sur la techniąue de rhinoplas-tie. Rev. Chir. Struct., 1937, 3, 3—12.
 40. (Vogelfanger I.) Uber die Stórungen des Blu-tchemisums bei Darmfisteln. Arch. klin. Med., 1937, 188, 1, 167—170.
 41. (Ostrowski T.) Technika wycięcia przytarczek. Pol, Przeg. Chir., 1937, XVI, 3, 583—586.
 42. Untersuchungen iiber die Eir.flass der operartiven Eingrifs auf Reaktionslage der Haut. Arch. klin. Chir., 1937, 188, 3, 528—537.
 43. Uber die postoperativen Hauttemperaturschwankungen. Zbit. Chir., 1937, 19, 1107—1109.
 44. Odczyny biologiczne przy nowotworach jądra. Lek. Wojsk., 1937, 18, 8, 485—489.
 45. Uwagi w sprawie zapobiegania i leczenia cho­roby pooperacyjnej. Pol. Przeg. Chir., 1937, XVI, 4, 757—760.
 46. Aktualne poglądy na sprawę tzw. choroby pooperacyjnej. Wiedza Lek., 1938, 121, 5, 129—133.
 47. O wziernikowaniu pęcherza w przetokach pęcherzo-wo-pochwowych. Gin. Pol., 1938, XVII, 5/6, 387—389.
 48. Kombinierte Harnblasenschei-den und Harnleiterscheidenfisteln. Zschr. Urol., 1938,XXXII, 10, 680—682.
 49. O zdolnościach odrodczych nerki po czasowym zastoju w górnych drogach moczowych. Pol. Przeg. Chir., 1939, XVIII, 2/3, 115—121.
 50. O częściowej resekcji pęcherza w przypadkach nowotworów złośliwych. Pol. Przeg. Chir., 1939,XVIII, 2/3, 122—130.
 51. Urologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy, Koło Medyków UJ., Kraków, 1949, str. 44, ryc. 119, tabel 73.
 52. Współczesne metody leczenia raka stercza i pęcherza moczowego. Przeg. Lek., 1950, VI, II, 2, 51—53.
 53. Leczenie hormonalne w urologii. Przeg. Lek., 1950, VI, II, 7, 292—295.
 54. Leczenie chirurgiczne raka pęcherza i ra­ka gruczołu krokowego. Nowotwory, 1950, I, 239—242.
 55. Rak pęcherza. Urol. Pol., 1951, I, 22—46.
 56. Chirurgia urazowa na­rządu moczowo-płciowego. PZWL., Warszawa, 1951, str. 120, ryc. 52.
 57. Nowa metoda operacji spodziectwa. Urol. Pol., 1952, III, 78—89.
 58. Przetoki pęcherzowo-pochwowe. Urol. Pol., 1952. IV, 7—37.
 59. Urologia operacyjna. Podręcznik dla lekarzy. PZWL., Warszawa, 1954, str. 460, ryc. 614.
 60. Urazowe uszkodzenie cewki i ich następstwa. Pa­miętnik Dni Chirurgicznych w Szczecinie, 1—3. 6. 1953, dodatek do Przeg. Chir., 1954, 218— 235.
 61. Choroby narządu moczowopłcio-wego. Rozdział XXVIII w podręczniku „Chi­rurgia", pod red. S. Nowickiego i M. Stefanow-skiego, PZWL., Warszawa, 1954, wyd. I.. 554—641.
 62. (Gołajewski A.) Operacyjne leczenie nietrzymania moczu u mężczyzn (stu­dium anatomiczne). Urol. Pol., 1954, V, 135— 138.
 63. (Modelski W.) Nefrektomia pod-torebkowa z użyciem przyrządu pętlowego. Pol. Przeg. Chir., 1955, XXVII. 2, 189—194.
 64. Postępowanie w urazach narządów mo-czowopłciowych. PZWL., Warszawa, 1955. str. 31, ryc. 24.
 65. Obere Kolpokleisis mit pa-ravaginaler Derivaticns-drainage. Zblt. Gyn., 1956, 78, 6, 217—220.
 66. Patogeneza i leczenie kamicy moczowej. Przeg. Lek., 1955. XII, II, 3, 73—76.
 67. (Modelski W.) Ope­racyjne leczenie wodonerczy spowodowanych przeszkodą w połączeniu miedniczkowo-mo-czowym. Post. Chir., PZWL., Warszawa, 1956, III, 85—107.
 68. Die transversale Pyeloto-mie. Zschr. Urol., 1955, 49, 6, 332—333.
 69. Poprzeczne nacięcie miedniczki nerkowej (pyelotomia posterior transversalis). Pol. Przeg. Chir., 1956, XXVIII, 6, 579—580.
 70. Boczne płatowe nacięcie przedniej cewki w leczeniu jej zwężenia. Pol. Przeg. Chir., 1956, XXVIII, 6, 581—584.
 71. (Wesołowski S.) Sprawozda­nie z podróży naukowej do Niemiec (30. VIII— 17. IX, 1955). Urol. Pol., 1956, IX, 209—214.
 72. Tzw. falloplastyka w przypadkach nowo­tworu pręcia. Pol. Przeg. Chir., 1956, XVIII, II, 1143—1148.
 73. Le traitement operatoire des retrecissement de 1'urethre anterieur. J. d'Urol., 1957, 63, 1/2, 26—34.
 74. (Modelski W.) Die transcolonische Ure-ter-Darmanastomose. Urol. Intern. 1957, 4, 1, 9—15.
 75. Zur Behandlung der doppelsei-tigen postoperativen Ureterfisteln, Zblt. Gyn., 1957, 79, 3, 127—132.
 76. (Modelski W.) Fortlaufende SpUlung als Blutstillungsmethode nach Prostatectomie. Zschr. Urol., 1957, 50, 3, 144—146.
 77. Zszycie górnego odcinka pochwy (kolposleisis sup.) z drenażem przes­trzeni pęcherzowo-pochwowej w leczeniu po­operacyjnych przetok pęcherzowo-pochwowych. Post. połóż, i ginek., PZWL., Warszawa, 1957, III, 225—227.
 78. (Modelski W.) Die Ureterschadigung in Anschluss an die Prostatectomie. Der Chirurg, 1957, XXVIII, 5, 229—231.
 79. (.Modelski W.) Beitrag zur operaiven Bahandlung der Blasenectopie. Zschr. Urol., 1957, 50, 5. 233—237.
 80. Urologia ginekologiczna. PZWL.. Warszawa., 1957, str. 422, ryc. 300.
 81. (Krakowski J.) Die Divertikel der vorderen mannlichen Harnrohre. Urol. Intern., 1957, V, 5, 301—309.
 82. (Modelski W.) Die Blasensteine der Blasen-Scheidenfisteln. Zblt. Gyn., 1957, 79, 25, 1000—1003.
 83. Choroby narządu moczowopłciowego. Rozdział XII w podręczniku „Chirurgia", pod red. S. Nowickiego i M. Stefanowskiego, PZWL., Warszawa, 1957, wyd. II, 582—671.
 84. Uszkodzenie moczowodów przy opera­cjach ginekologicznych. Post. połóż, i ginek., PZWL., Warszawa, 1958, IV, 132—141.
 85. (Modelski W.) Transperitoneal ureterolitho-tomy. Brit. J. Urol., 1958, XXX, 2, 161—162.
 86. Zur Behandlung der nach Strahlenthera-pie entstandenden Harnblasen-S:heidenfisteln. Zblt. Gyn., 1958, 80, 10, 404—409.
 87. O zastosowaniu hormonów kory nadnerczy w urologii. Przeg. Lek., 1958, XIV, II, 8, 231 — 233.
 88. (Modelski W.) Die transperitoneale Ureterolithotomie mit Drainage des retroperi-tonealen Raumes. Der Chirurg. 1958, 29, 12, 554—556.
 89. (Modelski W.) Verlagerung der Pollgefase — Transpositio vasorum Ein Beitrag zur operativen Behandlung der angebo-renen Hydronephrosen. Zschr. Urol., 1958, 51, 10, 5.69—575.
 90. Uber totale Harnrohren-plastik. Zblt. Gyn., 1958, 80, 44, 1714—1717.
 91. Plastische Deckung grosser Penis- und Scrotalhautdefekte. Urologia, 1959, XXVI, I, 49—51.
 92. Die Haut-Phalloplastik. Urol. Intern., 1959, 8, 1, 12—19.
 93. Zur operativen Behandlung der multiplen Stricturen der vorderen Harnróhre. Zschr. Urol., 1959, 52, 5, 196—298.
 94. (Konstantynowicz A.) Die transvesikale Fistulorrhaphie. Zblt. Gyn., 1959, 81, 22, 867— 869.
 95. (Modelski W.) Zur operativen Behandlung der Epispadiasis completa. Uro­logia, 1959, XXVI, V, 1—4.
 96. (Modelski W.) The treatment of hydronephrosis after urete-rosigmoidestomy. Brit. J. Urol., 1959, XXXI, 3, 285—286.
 97. (Oszacki J.) Nebennieren-zyste mit hormonalen Symptomen, Zblt. Chir., 1959, 84, 36, 1385—1487.
 98. Choroby cewki moczowej męskiej. Rozdział II w pod­ręczniku „Urologia", pod red. S. Wesołowskie-go, PZWL., Warszawa, 1959, II, 229—384.
 99. Choroby prącia. Rozdział III w podręczni­ku „Urologia", pod red. S. Wesołowskiego, i PZWL., Warszawa, 1959, II, 385—456.
 100. Choroby moszny, jąder i dróg nasiennych. Rozdział IV w podręczniku „Urologia", pod red. S. Wesołowskiego, PZWL, Warszawa, 1959, II, 457—567.
 101. Choroby cewki mo­czowej i zewnętrznych narządów płciowych ko­biecych. Rozdział V w podręczniku „Urologia", pod red. S. Wesołowskiego, PZWL., Warsza­wa, 1959, II, 568—618.
 102. Obojnactwo. Rozdział VI w podręczniku „Urologia", pod red. S. Wesołowskiego, PZWL., Warszawa, 1959, II, 619—637.
 103. (Modelski W.) Beitrag zur Technik der Hamleiter-Blasenanastomose, Zschr. Urol., 1960, 53, 1, 9—11.
 104. (Oszacki J., Modelski W.) Das Phao-chromozytom in Kinderlter. Kinderarztliche Praxis, 1960, 28, 1, 20—22.
 105. (Modelski W.) Częściowe wycięcie nerki. Pol. Przeg. Chir., 1960, XXXII, 5, 453—458.
 106. (Oszacki J.) Piersiowo-brzuszny dostęp operacyjny do nerki. Pol. Przegl. Chir., 1960, XXXII, 5, 465—467.
 107. Choroby narządu moczowopłciowego. Rozdział w podręczniku „Chirurgia", pod red. S. Nowickiego i M. Stefanowskiego, PZWL., Warszawa, 1960, wyd. III, 992—1066.
 108. (Modelski W.) Die Hydronephrose nach Ureterosigmoideostomie und ihre operative Behandlung. Urol. Intern., 1961, VIII, lj, 96—100.
 109. (Modelski W.) The menagement of the ureteric stump after he minephrectomy. Urologia, 1961, XXVIII, III, 1—3.
 110. (Modelski W.) Obecny stan leczenia nowotworów pęcherza. Symp. Współcz. Medycyny. 1961, I, 445—468.
 111. (Modelski W.) Operatywnyje metody leczenija gipospadii. Urologija, 1961, IV, 32—43.
 112. Operacyjne leczenie kamicy nerkowej. Skrypt. Studium Doskonalenia Lekarzy, Warszawa, 1962.
 113. (Modelski W.) Die angeborene Hydronephrose und das Nierensteinleiden. Zschr. Urol., 1962, 55, 2, 59—61.
 114. (Modelski W.) Epididymectomie bei acuter Nebenhodenentziindung. Zschr. Urol., 1962, 55, 2, 91.
 115. Die Stricturen der we-gen Hypospadie neugebildeten Harnróhre. Acta Chir. Piast., 1962, 4. 3, 246—249.
 116. (Modelski W.) The surgical treatment of urinary fistulas. Surg. Gyn. Obst., 1962. 115, 484—489.
 117. (Modelski W.) Zur operativen Behan­dlung der mannlichen Epispadie. Acta Chir. Piast., 1962, 4, 4, 326—328.
 118. Drenaż ssący w operacjach urologicznych. Pol. Przeg. Chir., 1962, XXXIV, 6a, 543—545.
 119. (Modelski W.) Zur operativen Behandlung der Strikturen der hinteren Harnróhre. Urol. Intern., 1962, 13, 9, 374—381.
 120. Die laterale Pyelo-Calico-Ureterostomie. Urol. Intern., 1963, 15, 121—125.
 121. (Lesiński J). Urazowe uszkodzenia narządu moczowego w położnic­twie i ginekologii. PZWL., Warszawa, 1963, str. 75, ryc. 39
 122. (Modelski W.) Operative treatment of hypospadiasis. J. Urol., 1963, 89, 5, 698—701.
 123. Choroby narządu moczopłciowego. Rozdział XXIX w podręczni­ku „Chirurgia", pod red. S. Nowickiego i M. Stefanowskiego, PZWL., Warszawa, 1963, wyd. IV, 928—1101.
 124. Aktualny stan operacyjnego leczenia wrodzonego wynicowania pęcherza moczowe­go. Symp. Współ. Med., 1963, II, 580—594.
 125. (Modelski W.) W sprawie operacyjnego leczenia wodonerczy wrodzonych. Symp. Współ. Mid., 1963, II, 595—608.
 126. Operacyjne leczenie zwężeń cewki moczowej i ich powikłań. Symp. Współ. Med., 1963, II, 609—632.
 127. (Modelski W.) Zur Technik der Nierenflstelung. Zblt. Chir., 1963, 88, 27, 1072—1073.
 128. (Modelski W.) The surgical treatment of epi-spadias. Surg. Gyn. Obst., 1963, 117, 465— 468.
 129. Ein Beitrag zur operativen Be­handlung der Hypospadie. Acta Chir. Piast., 1964, 6, 3, 220—222.
 130. Zur operativen Behandlung der Harnróhrenstrikturen. Der Urologe, 1964, 3, 2, 94—98.
 131. Zur operativen Versorgung frischer Verletzungen der vorderen Harnróhre. Der Chirurg, 1964, 35, 8, 362—365.
 132. (Stolarski K.) Orchidek-tomie oder Samenstrangunterbindung. Zschr. Urol., 1964, 57, 8, 589—590.
 133. (Modelski W.) Die fibróse Nierenkapsel als plastisches Materiał zur Deckung der Nierenbecken- und Harnleiterdefekte. Urol. Intern., 1964, 18, 305—307.
 134. (Modelski W.) Epispadiasis. Urology Digest, 1965, 32, 15—22.
 135. (Modelski W. Bieda J.) Angeborene Hydronephrose und ihre operative Behandlung. Zschr. Urol., 1965, 58, 3, 161—166.
 136. Zachowawczo-operacyjne leczenie wodonerczy. Pamiętnik XI Zjazdu Na­ukowego Pol. Tow. Urol., 1965, 5—10.
 137. (Modelski W:) Zur operativen Behandlung Nierenausgussteine. Zschr. Urol., 1965, 58, 7, 489—492.
 138. Nowotwory układu moczo­wego. Rozdział w podręczniku „Patologia i Klinika Nowotworów", pod red. H. Kołodziejskiej, PZWL., Warszawa, 1965, 377—399.
 139. Nowotwory narządów płciowych męs­kich. Rozdział w podręczniku „Patologia i Klinika Nowotworów, pod red. H. Kołodziejskiej, PZWL., Warszawa, 1965, 400-418.
 140. Aktualne poglądy w operycyjnym leczeniu ka­micy nerkowej. Symp. Współ. Med., 1966, IV, 529—535.
 141. (Modelski W., Bieda J.) Early and late results of operative treatment in 168 cases of urethral stricture. Acta Med. Pol., 1966, VI, 2, 147—157.
 142. (Modelski W., Bieda J.) Removable hemostatic suture in suprapubie prostatectomy. Urol. Intern., 1966, 21, 549—552.
 143. (Modelski W.) Die Verlangerung der Harnrohre durch Skro-talhaut nach Penisamputation. Zschr. Urol., 1867, 60, 6, 399—402.
 144. (Modelski W., Bieda J.) Fisteln und Wandstandige Defekte der vorderen Harnro­hre. Urol. Intern., 1967, 22, 461—467.
 145. (Modelski W., Bieda J.) Meatoplasty. Urol. Intern., 1967, 22, 468-469.
 146. (Modelski W., Bieda J.) Ergebnisse der Friihopera-tionen bei Rupturen der perinealen Harnrohre. Zschr. Urol., 1968, 61, 1, 39—48.
 147. (Modelski W.) Urologia, PZWL., Warszawa, Bi­blioteka Lekarza Praktyka, seria II, tom 39, 1968, str. 154.
 148. (Modelski W., Bieda J.) Die operatiye Behandlung der beiderseitigen Harnleiter-Scheidenfisteln. Zschr. Urol., 1968, 61, 4, 251—255.
 149. (Modelski W., Klesyk B.) Die operatiye Behandlung der nach Uterusextirpation entstandenen Blasenscheidenfisteln. Zschr. Urol., 1968, 61, 11, 805—810.
 150. (Modelski W., Kowalski A.) Reimplantalion of ureter into the bladder. Intern. Urol. Nephrol. 1969,1,1, 67—73.
 151. (Modelski W.) Transposition of ureteral oriflces in the operative treatment of prostatic cancer. Intern. Urol. Nephrol., 1969, 1, 4, 359—360.
 152. (Modelski W., Kowalski A.) Erfahrungen und Ergebnisse bei der operatiyen Behandlung der Hypostpadie. Der Urologe, 1970, 9, 1, 32—38.
 153. (Modelski W., Kmak A.) Die End-zu-End Anastomose zwischen dem unteren Nierenkelch und Harnleiter (Ureterocalicostomie). Zschr. Urol., 1970, 63, 1, 1—7.
 154. (Modelski W., Kowalski A.) Zur ope­ratiyen Behandlung beiderseitiger Harnsteine. Zschr. Urol. Nephrol., 1970, 63, 7, 495—501.
 155. (Modelski W., Chłop Z.) Contribution to the operatiye treatment* of bladder extrophy. Intern. Urol. Nephrol., 1970, 2, 3, 261—267.
 156. Zur operativen Behandlung erwerbener Harnrohrenstrikturen. Der Urologe, 1971, 10, 101—106.
 157. (Modelski W.) On the surgery of the vas deferens. Intern. Urol. Nephrol., 1971, 3, 3, 265—270.
 158. Die operatiye Bahandlung von Strikturen der yorderen Harnrohre, Verhandlungsbericht der Deutschen Gesellschaft fur Urologie, 26 Tagung, 24—26 Oktober 1974 in Munchen, Springer, Berlin—Heidelberg, 1975, 25—29.
 159. (Gałka M., Dobrowolski Z.) Weitere Erfahrungen bei der operatiyen Behandlung der Hypospadie. Zschr. Urol. Nephrol., 1975, 68, 129—134.
 160. (Gałka M.) Supravesicale Harnableitung aus gynakologischen Indicationen. Zblt. Gyn., 1975, 97, 321—322.
 161. Moczowód. Roddział 7 w podręczniku „Urologia operacyjna", pod red. E. Michałowskiego, PZWL., Warszawa, 1975, 115—159.
 162. Pęcherz moczowy. Rozdział 8 w podręczniku „Urologia operacyjna", pod red. E. Michałowskiego. PZWL., Warszawa, 1975, 160—221.
 163. Cewka moczowa męska. Rozdział 12 w podręczniku „Urologia operacyjna", PZWL., Warszawa, 1975, 291—346.
 164. Cewka moczowa żeńska. Rozdział 13 w podręczniku „Urologia operacyjna", pod red. E. Michałowskiego, PZWL., Warszawa, 1975, 347—357.
 165. (Gałka M.) Die nach Hysterectomie entstandenden Blasen-Scheiden-fisteln; operatiye Bahandlung, Ergebnisse, Zblt. Gyn., 1976, 98, 333—337.
 166. (Gałka M.) Operatiye repair of retroglandular hypos-padias. Intern. Urol. Nephrol., 1978, 10, 1, 29—32.
 167. (Hienzsch E.), Verletzungen des Urogenitalsystems w książce: Heise W., Hienzsch E.: Urologische Operationslere, Lie-ferung 11, Thieme, Lipsk, 1978, 11, 104.

adres autorów

Sarego 17/7
31-047 Kraków