PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Odpowiedź na list T. Krzeskiego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1991/44/2.

autorzy

Eugeniusz Malczyk

W związku z krytycznymi uwagami Pana Prof. Krzeskiego w stosunku do pracy: „Ocena dynamiki zmian morfologicznych u chorych z przerostem gruczołu krokowego, leczonych hormonalnie przy użyciu cienkoigłowej biopsji aspiracyjnej\\\\\\\", której jestem autorem i która została zamieszczona w „Urologii Polskiej\\\\\\\" Nr 3 z 1989 r„ pragnę wyjaśnić co następuje.

W zamieszczonej pracy został popełniony błąd drukarski. Chorzy objęci badaniami byli w wieku od 54 lat do 85 lat a nie jak zostało to ujęte w druku od 54 do 55 lat.

Duża część chorych, którym podawano Stilbestrol, miała wdrożone leczenie poza Kliniką Urologiczną a kontakt z nimi miał miejsce w Poradni Przyklinicznej w ramach konsultacji urologicznych.

Samo leczenie hormonalne łagodnego przerostu gruczołu krokowego, aczkolwiek bardzo kontrowersyjne, miało i ma do chwili obecnej swoich zwolenników.

Wykonując przez szereg lat około 1500 przezodbytniczych biopsji aspiracyjnych w Klinice Urologii nie mieliśmy żadnych powikłań więc również i w grupie omawianych 150 chorych warunki pełnego bezpieczeństwa zostały spełnione.

W związku z powyższym praca nie była zgłoszona do Terenowej Komisji do spraw Nadzoru nad Badaniami na Ludziach przy Akademii Medycznej w Białymstoku.

Uwagi Pana Profesora uważam za bardzo cenne i z pewnością w przyszłości pozwolą mi uniknąć pomyłek w pracy badawczej.