PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Prof. dr med. Tadeusz Lorenz (1906-1986)
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1992/45/1.

autorzy

Jarowit Stolarczyk

Tadeusz Lorenz urodził się 21 stycznia 1906 roku w Drohobyczu. Po ukończeniu szkoły średniej w Stanislawowie rozpoczął w październiku 1926 r. studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie i 23 maja 1933 roku otrzymał dyplom lekarza.

Pracę lekarską rozpoczął w listopadzie 1933 roku w Państwowym Szpitalu św. Łazarza w Krakowie gdzie pracował kolejno w oddziale chorób wewnętrznych, zakaźnych i chirurgicznym. W 1934 roku wraca do Lwowa i 15 września podejmuje pracę w Klinice Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu im. Jana Kazimierza. Od 1 stycznia 1935 roku do 9 września 1938 roku pracuje w oddziale urologicznym Państwowego Szpitala Powszechnego we Lwowie. 26 marca 1938 roku na podstawie pracy pt. „Truskawiec w latach 1461 -1936. Zarys historyczny\\\", otrzymuje stopień doktora medycyny. 10 listopada 1942 roku zostaje ordynatorem oddziału urologicznego we Lwowie i kieruje nim do 20 lipca 1944 roku. Od 22 lipca 1944 do 30 maja 1946 roku pracuje jako urolog w szpitalu powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej, a następnie przenosi się do Gdyni gdzie przez rok pracuje w zorganizowanym przez siebie oddziale urologicznym Szpitala Miejskiego oraz Przychodni Urologicznej pogotowia portowego. 1 maja 1947 roku obejmuje kierownictwo oddziału urologicznego przy I a następnie III Klinice Chirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku. Równocześnie pracuje jako specjalista urolog w Ubezpieczalni

Społecznej na terenie Trójmiasta. 22 października 1954 roku decyzją Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki uzyskuje na podstawie pracy pt. „Rola ciał rujotwórczych w leczeniu złośliwych i łagodnych nowotworów stercza\\\" tytuł naukowy docenta. 1 lutego 1958 roku zostaje powołany na stanowisko kierownika Kliniki Urologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Równocześnie zostaje ordynatorem oddziału urologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Babińskiego, na bazie którego działa Klinika oraz kierownikiem Urologicznego Ośrodka Naukowo-Leczniczego w Cieplicach Zdroju. 30 października 1958 roku otrzymuje tytuł profesora nadzwyczajnego. Przez 18 lat kieruje Kliniką i Oddziałem, liczącymi łącznie 70 łóżek. W dniu 30 września 1976 roku profesor Lorenz, po ukończeniu siedemdziesiątego roku życia, przechodzi na emeryturę. 43-letni okres aktywności zawodowej profesora Lorenza wypełniony był, poza codzienną pracą chirurga, działalnością dydaktyczno-wychowawczą, naukową i społeczną. Począwszy od 1935 roku, z krótkimi przerwami, zajmował się kształceniem młodzieży akademickiej. Początkowo we Lwowie, a następnie w Gdańsku i Wrocławiu prowadził ćwiczenia i wykłady z urologii oraz kolokwia i egzaminy. Równocześnie uprawiał żywą działalność w zakresie szkolenia podyplomowego. Był organizatorem wielu kursów, konferencji i posiedzeń naukowych oraz kierownikiem naukowym licznych ogólnopolskich kursów szkoleniowych, organizowanych na zlecenie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Nadzorował szkolenie w zakresie urologii 216 lekarzy innych specjalności, a 21 lekarzy uzyskało pod Jego kierunkiem specjalizację w zakresie urologii. Przez 18 lat pełnił obowiązki specjalisty wojewódzkiego w zakresie urologii dla terenu Dolnego Śląska.

Profesor Lorenz posiadał rozległą wiedzę i doświadczenie kliniczne. Był Autorem 61 prac naukowych dotyczących różnych działów patologii układu narządów moczowych i płciowych oraz Współautorem dwóch podręczników urologii. Przedmiotem szczególnych zainteresowań profesora były schorzenia nowotworowe, kamica moczowa, wady rozwojowe układu narządów moczowych oraz choroby stercza. Brał udział w wielu krajowych i zagranicznych zjazdach naukowych. Był promotorem 10 przewodów doktorskich oraz patronem czterech habilitacji. Wielkie korzyści dla rozwoju polskiej urologii przyniosła działalność profesora Lorenza na terenie Polskiego Towarzystwa Urologicznego, którego był członkiem-założycielem. Pełnił różne obowiązki w Zarządzie Głównym Towarzystwa, a w latach 1958-1960 był jego prezesem. Organizował dwa zjazdy naukowe towarzystwa — w 1955 roku w Gdańsku i w 1963 roku we Wrocławiu. Był długoletnim przewodniczącym gdańsko-pomorskiego, a następnie wrocławskiego oddziału Towarzystwa. Przez wiele lat wchodził w skład Komitetu Redakcyjnego organu Towarzystwa — czasopisma „Urologia Polska\\\". W 1974 roku Walne Zebranie nadało mu godność honorowego członka Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Profesor Lorenz należał ponadto do Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego, Międzynarodowego Towarzystwa Urologicznego oraz Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Od 1971 roku do 1975 roku był przewodniczącym rady naukowej Uzdrowiska Cieplice, a od 1972 roku członkiem rady naukowej Instytutu Balneoklimatycznego w Poznaniu oraz przewodniczącym komisji problemowej dla spraw urologii.

Profesor Lorenz brał czynny udział w życiu uczelni. Przez dwie kadencje pełnił obowiązki prodziekana, a w latach 1965-1967 był dziekanem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

W uznaniu dla Jego osiągnięć zawodowych, wychowawczych i naukowych oraz wieloletniej ofiarnej pracy profesor Lorenz otrzymał następujące odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Medal 10-lecia PRL, Medal 30-lecia PRL, Odznakę „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia\\\", Złotą Odznakę Honorową Uczelni, Odznakę Tysiąclecia PRL i Odznakę „Zasłużonemu Pracownikowi Służby Zdrowia\\\".

Profesor Tadeusz Lorenz zmarł w dniu 3 stycznia 1986 roku w Wrocławiu.

WYKAZ PRAC PROF. TADEUSZA LORENZA

1. Lorenz T.\\\\ Przypadek brodawczaka miedniczki nerkowej. Pol. Chir., 1936, 15, 1039. — 2. Lorenz T.: Neotropina w leczeniu schorzeń dróg moczowych. Gaz. Lek., 1937, 24, 1. — 3. Lorenz T.: Narkoza dożylna w urologii. Med. Prakt., 1938, 18, 3. — 4. Lorenz T.: Truskawiec w latach 1461-1936. Zarys historyczny. Praca doktorska, 1938. — 5. Lorenz T.: Kamień pęcherzowy jako przyczyna obustronnej i ogromnej rozstrzeni moczowodów. Chir. Pol., 1939, 29. — 6. Lorenz T.: Ciała obce w pęcherzu moczowym. Chir. Pol., 1939, 137

7. — 7. Lorenz T.: Chemioterapia w schorzeniach narządu moczowo-płciowego. Med. Prakt., 1939, 5, 1. — 8. Lorenz T.: O nerce ruchomej. Prakt. Lek., 1939, 1. — 9. Lorenz T., Laskownicki S.: Kamica nerkowa i moczowodowa w świetle statystyki. Oddz. Urolog. Państw. Szpit. Powsz, we Lwowie za okres 10-letni. Pol. Przeg. Chir., 1939, 18, 568. — 10. Lorenz T.\\\\ Dzieje warzelnictwa soli w dawnym Truskawcu. Med. i Przyr., 1939, 5, 1.

11. Lorenz T.: Wierzchniactwo Epispadiasis). Chir. Pol., 1939, 271. — 12. Lorenz T.\\\\ Geograficzne rozmieszczenie kamicy nerkowej, moczowodowej i pęcherzowej na podstawie materiału Oddz. Urolog. Państw. Szpit. Powsz, we Lwowie, 1939. (praca zaginęła w redakcji podczas działań wojennych). — 13. Lorenz T.\\\\ O samoistnych pęknięciach nerek. Pol. Przeg. Chir., 1948, 20, 1. — 14. Lorenz T.: Spontaneus rupture of kidney. Urol. Cutan Rev., 1948, 52, 449. — 15. Lorenz T.: Rak gruczołu krokowego. Pol. Przeg. Chir., 1948, 4, 897. — 16. Lorenz T.: W sprawie rozpoznawania kamieni dolnego odcinka moczowodu. Pol. Przeg. Chir., 1949, 21, 255. — 17. Lorenz T.: Badania kliniczne nad działaniem wody ze zdroju Jana w Krynicy w kamicy nerkowej i w przewlekłej niedomodze nerek. Pol. Tyg. Lek., 1949, 51, 1. — 18. Lorenz T.: Leczenie raka stercza w świetle dzisiejszych badań. Pol. Przegl. Chir., 1950, 22, 171. — 19. Lorenz T., Dybicki J.: Kamica moczowa w świetle statystyki. Pol. Przegl. Chir., 1950, 22, 884. —20. Lorenz T., Smigielski J.: Rozpoznawanie cieni w obrębie dróg moczowych. Wiad. Lek., 1950, 14, 47.

21. Lorenz T.: Operacyjne i hormonalne leczenie gruczolaka stercza na podstawie spostrzeżeń I. Kliniki Chirurg. AM. w Gdańsku. Urol. Pol., 1954, 6, 127. — 22. Lorenz T.: Rola ciai rujotwórczych w leczeniu złośliwych i łagodnych nowotworów stercza. Pol. Przeg. Chir., 1954, 26, 449. — 23. Lorenz T.: Kamica moczowa w świetle cyfr. Urol. Pol., 1954, 7, 54. — 24. Lorenz T.: Torbielkowatość nerek. Pol. Przeg. Chir., 1955, 27, 209. — 25. Lorenz T., Garlicki B.\\\\ Pierwotny rak męskiej cewki moczowej. Pol. Przeg. Chir., 1956, 28, 307. — 26. Lorenz T.: Rak stercza i jego leczenie. Urol. Pol., 1956, 9, 9. — 27. Lorenz T.: Nowe drogi w leczeniu raka stercza. Post. Chir., 1956, 3, 109. — 28. Lorenz T.: Uwagi w sprawie rozpoznawania i leczenia raka stercza. Wiad. Lek., 1956, 17, 775. — 29. Lorenz T., Renkielski J.: Nowotwory nerek w Polsce. Urol. Pol., 1957, 11, 73. — 30. Lorenz T.: Wodonercze u dzieci. Pol. Przeg. Chir., 1959, 31, 1201.

31. Lorenz T-, Dobrzęcki W.: Actinomycosis of the testicle. Urologia, 1960, 1. — 32. Lorenz T., Stolarczyk J.: Uzdrowiskowe leczenie kamicy moczowej. Wiad. Uzdrow., 1960, 1, 19. — 33. Lorenz T.: Klinika Urologiczna AM. Pamiętnik 10-lecia AM we Wrocławiu. Wrocław, 1960, 315. — 34. Lorenz T., Dobrzęcki W.: Promienica jądra. Pol. Przeg. Chir., 1961, 33, 183. — 35. Lorenz T., Lorenz J., Szczudłowska--Chełstowska G.: Obserwacje nad stosowaniem olejków eterycznych w leczeniu kamicy moczowej. Pol. Tyg. Lek., 1962, 1608. — 36. Lorenz T., Dobrzęcki W.: Chemioterapia raka stercza. Biul. Inform., 1961, 10, 261.

— 37. Lorenz T., Dobrzęcki W.: Aktynomykoz jaiczka i predstatelnoj żelezy u 8-letniego rebionka. Urologia, 1961, 3, 57. — 38. Lorenz T., Dobrzęcki W.: Zastosowanie fostrolinu w leczeniu raka stercza. Biul. Inform., 1961, 3, 92. — 39. Lorenz T.: Wrodzone wynicowanie pęcherza (Extrophia vesicae urinariae). Pol. Przeg. Chir., 1961, 33, 1339. — 40. Lorenz T.\\\\ Problemy hormonalnego leczenia raka stercza. Nowotwory, 1961, 11, 129. 41. Lorenz T.: Przekwitanie męskie. Pol. Przeg. Chir., 1961, 33, 1269. — 42. Lorenz T.: Truskawiec w 1461 -1936 god. Kraktoje istoriczeskoje obozrienie. Urologia, 1961, 4, 54. — 43. Lorenz T.: W 70 rocznicę urodzin prof. dr med. Stanisława Laskownickiego. Pol. Przeg. Chir., 1962, 34, 535. — 44. Lorenz T., Dobrzęcki W., Marszałek W.: Leczenie raka stercza. Biul. Inform., 1963, 7, 180. — 45. Lorenz T.: Dyskusja na forum na temat raka pęcherza. Pol. Przeg., Chir., 1963, 387. — 46. Lorenz T., Dobrzęcki W., Marszałek W.: Użycie miękkiej protezy polietylenowej do wytwarzania zastępczego pęcherza moczowego po cystectomii z powodu raka. Pam. Dnia. Urolog., Katowice, 1963, 81. — 47. Lorenz T.\\\\ Uszkodzenia moczowodów podczas zabiegów ginekologicznych i położniczych. Gin. Pol., 1964, 35, 471. — 48. Lorenz T., Dobrzęcki W.: Żylakowatość moczowodów jako prawdopodobna przyczyna kamicy nerkowej. Pol. Tyg. Lek., 48, 1863.

— 49. Lorenz T.: Obrażenia układu moczowego. Pam. 42 Zjazdu Tow. Chir. Pol., Wrocław, 1966, 1, 526.

— 50. Lorenz T., Otręba L., Stolarczyk J.\\\\ Doodbytnicze stosowanie borowiny w leczeniu przewlekłego zapalenia stercza. Pol. Przeg. Chir., 1969, 41, 491. 51. Lorenz T., Marszałek W.: Wrodzony brak nasieniowodów. Pol. Przeg. Chir., 1969, 41, 1197. — 52. Lorenz T.: Operacyjne uszkodzenia narządu moczowego. Zarys Urologii. PZWL Warszawa, 1970, 112. — 54. Lorenz T.: Podstawowe zagadnienia balneologii urologicznej. Zarys Urologii. PZWL Warszawa, 1970, 144.

— 55. Lorenz T.\\\\ Niebezpieczeństwa i powikłania przy stosowaniu jodowych środków cieniujących w radiodiagnostyce urologicznej. Biul. Inform., 1969, 9-10, 321. — 56. Lorenz T., Stolarczyk J., Otręba L.,

Lorenz J.: Przydatność gentamycyny w leczeniu schorzeń narządu moczowego. Pol. Przeg. Chir., 1971, 43, 1055. — 57. Lorenz T., Stolarczyk J., Lorenz J., Otręba L.\\\\ Ampicylina w leczeniu zakażeń narządu moczowego. Pol. Przeg. Chir., 1971, 43, 1719. — 58. Lorenz T.: Kamica moczowa. Zarys Urologii. PZWL,

Warszawa, 1974, 72. — 59. Lorenz T., Kotschy M., Kaniak J., Janukowicz-Lorenz H., Lorenz J., Dąbrowska

B.: Urokinaza moczu i aktywność fibrynolityczna krwi u chorych z kamicą nerkową i innymi schorzeniami układu moczowego. Pol. Tyg. Lek., 1975, 43, 1773. — 60. Lorenz T.: Ocena podręcznika L. Mazurka

„Gruźlica układu moczowego\\\", 1974.

61. Lorenz T., Stolarczyk J.: Katedra i Klinika Urologii. Pam. Akad. Med. we Wrocławiu, 1970, 287

adres autorów

doc. dr hab. med. Jarowit Stolarczyk
50-344 Wrocław, ul. Sopocka 6/6.