PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Rzadki przypadek raka jasnokomórkowego miedniczki nerkowej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1979/32/1.

autorzy

Władysław Lejawka
Oddział Urologiczny Szpitala Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ordynator Oddziału: dr med. W. Lejawka

streszczenie

Autor przedstawia rzadki przypadek pierwotnego raka jasnokomórkowego miedniczki nerkowej u 55 letniej kobiety.

W patogenezie nowotworów miedniczki nerkowej obok amin aroma­tycznych wydalanych z moczem, niepoślednią rolę odgrywa stałe draż­nienie błony śluzowej miedniczki nerkowej odlewowym kamieniem, przewlekły proces zapalny oraz zastój moczu (2, 3, 5, 6). Nowotwory miedniczki należą do schorzeń rzadkich (2, 3, 5, 6). Andersen wśród na­błonkowych nowotworów miedniczki nerkowej wyróżnia: Carcinoma uroepitheliale, Carcinoma planocellulare i Adenocarcinoma (1). Najczę­ściej obserwuje się brodawczaka i raka brodawczakowatego miedniczki, gdyż stanowią 75% wszystkich nowotworów miedniczki nerkowej (2). Bardzo rzadkie są raki z nabłonka płaskiego rogowaciejącego (5, 6). Zie-liński obserwował 4 przypadki raka płaskonabłonkowego rogowaciejącego na 343 raki jasnokomórkowe nerki (6). Gruczolaki miedniczki nerkowej są wyjątkowo rzadkie. W dostępnym nam piśmiennictwie spotkaliśmy przypadek przerzutu raka jasnokomórkowego nerki do miedniczki stro­ny przeciwnej (4). Nie spotkaliśmy natomiast opisu pierwotnego gruczo-lakoraka miedniczki nerkowej. Skłoniło nas to do opublikowania włas­nego przypadku raka jasnokomórkowego miedniczki nerkowej.

Chora Z.C. lat 55 (nr hist. chor. 8971/264/73) została przyjęta do Oddz. Urol. 18.7.1973 r. Skarży się na bóle w dole brzucha oraz krwiomocz utrzymujący się od kilku dni. Badanie przedmiotowe chorej nie wykazało odchyleń od stanu pra­widłowego. Urografia wykazała: cień nerki prawej prawidłowy. Cień nerki lewej niewidoczny. Obie nerki środek cieniujący dobrze wydzielają i zagęszczają. Kie­lichy miedniczka i moczowód prawy prawidłowe. W nerce lewej uwidoczniły się jedynie kielichy, które wydają się być prawidłowe. Nie uwidoczniła się miednicz­ka nerkowa. Moczowód lewy prawidłowy. Cystografia nie wykazała zmian radio­logicznych w pęcherzu moczowym. Wziernikowanie pęcherza nie wykazało zmian patologicznych z wyjątkiem krwawienia z lewego ujścia moczowodowego. Cewni­kowanie moczowodu lewego bez trudności. Ureteropielografia lewostronna wyka­zała ubytki cienia wypełnienia miedniczki w sąsiedztwie połączenia miedniczko-wo-'moczowodowego i okolicy szyjki górnego kielicha. Badanie radiologiczne klatki piersiowej nie wykazało zmian w jej narządach.

Podejrzewając nowotwór miedniczki chorą w dniu 8.8.1973 r. operowano. Cięciem lędźwiowym skośnym lewym odsłonięto nerkę lewą. Podejrzenie nowotworu oka­zało się słuszne.

Wycięto nerkę lewą wraz z 2/3 górnymi moczowodu. Ranę zdrenowano i zeszy­to warstwowo. Zmieniono ułożenie chorej z ułożenia na boku na ułożenie na ple­cach. Z cięcia przyprostnego lewego wycięto pozaotrzewnowo miedniczy odcinek moczowodu lewego wraz z rozetką ściany pęcherza dokoła ujścia moczowodu. Preparat operacyjny: po rozcięciu nerki i miedniczki stwierdzono w części przyśrodkowej miedniczki w okolicy połączenia miedniczkowo-moczowodowego obecność guza nowotworowego kształtu owalnego wymiarów 3X2X1 cm barwy szaro-żółtej z ogniskami wylewów krwawych.

Badanie histopatologiczne guza wykazało obecność Carcinoma clarocellulare nephrogenes (Prac. Histop. w Radomiu, Kierownik dr med. W. Hański). Chora za­bieg operacyjny zniosła dobrze. Przebieg pooperacyjny bez powikłań. W 19 dniu po operacji wypisana do domu z ranami zagojonymi. Po 2,5 latach czuje się dobrze, nie stwierdza się wznowy miejscowej ani odległych przerzutów.

Omówienie

U obserwowanej przez nas chorej z rakiem jasnokomórkowym gru­czołowym miedniczki jednoczasowo wycięliśmy nerkę, moczowód oraz mankiet pęcherza moczowego. Być może nie był konieczny tak rozległy zabieg. Może wystarczyłoby wycięcie tylko nerki i lędźwiowej części moczowodu przez analogię do leczenia raków jasnokomórkowych nerki, które nawet przy przejściu na miedniczka, przerzuty do moczowodu da­ją wyjątkowo.

piśmiennictwo

  1. W. Andersen: Pathology. Mosby 1953.
  2. A. Marczyńska: Nowotwory bro-dawezakowate miedniczki nerkowej. Urol. Pol. 1956, 19, 81.
  3. K. Sagami, K. Tanaka, M. Mizoguchi, T. Ishibe R: Tetrocaval Ureter with Carcinoma of the Renal Pelvis: Report of a Case. Int. Urol. Nephrol. 1975, 7, 49.
  4. K. Stąpor: Przerzut raka nerki do miedniczki nerkowej strony przeciwnej. Pol. Przeg. Chir. 1966, 38, 10a, 85.
  5. A. Wojewski, R. Roessler: Rak płaskonabłonkowy miedniczki nerko­wej. Urol. Pol. 1956, 10, 108.
  6. J. Zieliński, M. Luciak, J. Czopik: Rak płasko­nabłonkowy miedniczki nerkowej jako następstwo kamienia odlewowego. Pol. Przeg. Chir. 1971, 43, 2a, 355.

adres autorów

ul. Mickiewicza 16/23
Ostrowiec Świętokrzyski 27-400