PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena kliniczna i bakteriologiczna preparatu Pipram firmy Roger Bellon
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1979/32/1.

autorzy

Stefan Wesołowski, Józefa Wencel, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski
Klinika Urologiczna Instytutu Chirurgii AM w Warszawie
Kierownik: prof. dr med. S. Wesołowski

streszczenie

Pipram jest skutecznym lekiem antybakteryjnym w zakażeniu dróg moczowych ponieważ jego stężenie utrzymuje się w moczu do 12 go­dzin. Jest to lek dobrze tolerowany, nie daje uczulenia.

Pipram jest nowym lekiem antybakteryjnym odkrytym w pracowniach firmy Roger Bellon we Francji. Istnieje pokrewieństwo budowy che­micznej między Pipramem, a kwasem nalidiksynowym (Negram, Nevi-gramon).

Badania na zwierzętach pozwoliły stwierdzić dobrą tolerancję, brak toksyczności dla układu krwiotwórczego i układu krzepnięcia. Nie stwier­dzono własności nefrotoksycznych leku.

Pipram działa przeciw pałeczkom gramujemnym, a szczególnie prze­ciw B. coli, Klebsiella sp., Enterobacter, Proteus, Providencia. Lek dzia­ła przeciwbakteryjnie w dwukrotnie mniejszej dawce niż kwas nali­diksynowym. Odczyn moczu w granicach PIH od 5—9 nie ma wpływu na działanie bakteriobójcze Pipramu. Według danych autorów francu­skich do oznaczania lekowrażliwości stosowano krążki nasycone 20 mcg Pipramu. Przy zonie zahamowania powyżej 20 mm szczep określono ja­ko wrażliwy, od 13—20 mm średnio wrażliwy i poniżej 13 mm — opor­ny-

W próbie u zdrowego człowieka po jednorazowej dawce 400—600 mg stężenie Pipramu w moczu wynosi powyżej 100 mcg/ml i utrzymuje się od 6—12 godz, dzięki czemu lek ten nadaje się do leczenia zakażeń dróg moczowych.

Biorąc pod uwagę, że koncentracja leku w moczu musi być conaj-mniej 3—4 razy wyższa od najmniejszego stężenia hamującego wzrost drobnoustroju (M.I.C.) — można ustalić że 40—50 mcg/ml Pipramu w moczu jest niezbędne i wystarczające aby zahamować większość szcze­pów wrażliwych.

Dawki 2x400 mg Pipramu są skuteczne u ludzi mających clearence kreatyniny powyżej 30 ml/min. Przy clearence 10—30 ml/min poziom leku w moczu jest na granicy skuteczności '— zwłaszcza dla szczepów z podwyższonym M.I.C. Przy clearence poniżej 10 ml/min można ocze­kiwać czynności terapeutycznej jedynie przy zakażeniach bakteriami, które są wrażliwe na stężenie leku poniżej 5 mcg/ml. Przy niewydolności nerek po dawce 400 mg nie dochodzi do kumulacji leku w suro­wicy.

Dotychczasowe próby kliniczne były przeprowadzone przez Aboulkera i innych, u chorych zakażeniem dróg moczowych ostrym i przewlekłym. Stosowano dawkę 2X2 tabl. (2 X 400 mg) przez okres od 5—32 dni. Wśród leczonych chorych stwierdzono pozytywny wynik kliniczny i bak­teriologiczny w 70—75% przypadków. Z objawów ubocznych wśród 325 chorych leczonych Pipramem stwierdzono u 11 nieznaczne zaburzenia żołądkowe, u 2 świąd i wysypkę skóry. Nie stwierdzono zmian w czyn­ności wątroby, nerek, w układzie krzepnięcia jak również nie stwier­dzono zaburzeń metabolicznych. .

Preparat Pipram f-my Roger Bellon w postaci kapsułek a 200 mg poddano ocenie klinicznej i bakteriologicznej w Klinice Urologicznej Instytutu Chirurgii AM w Warszawie w okresie od stycznia do wrześ­nia 1976 r.

Preparatem Pipram leczono 25 chorych w wieku od 4—78 lat. Lek stosowano doustnie w dawce 400 mg 2 X dziennie (u 1 dziecka 2 X 200) przez okres 10 dni. Do leczenia kwalifikowano chorych tylko z pełną wydolnością nerek.

Lek zastosowano u chorych, u których w badaniach bakteriologicz­nych moczu stwierdzono bakteriurię znamienną, wywołaną przez drob­noustroje patogenne wrażliwe na Pipram. Wrażliwość na ten lek była oznaczana metodą dyfuzyjno-krążkową przy pomocy krążka zawierają­cego 20 mcg Pipramu f-my Roger Bellon. Równocześnie oznaczano wraż­liwość szczepów na Negram również metodą krążkową (30 mcg) f-my Mast Laborat. Ltd. England.

Wśród leczonych chorych było: 9 z rozpoznaniem kamicy moczowej, 7 z przerostem gruczołu krokowego i 9 z innymi schorzeniami urologicz­nymi. Większość chorych była leczona Pipramem po zabiegu operacyj­nym.

Zakażenie dróg moczowych było wywołane: u 9 chorych przez Proteus mirabilis, u 9 przez E. coli, u 5 Pseudomonas aeruginosa, i u 2 przez Enterobacter sp.

Tolerancja leku u 23 wśród leczonych chorych była bardzo dobra. U dwóch kobiet po 2 dniach leczenia wystąpiła swędząca wysypka na skó­rze — leczenie Pipramem u tych chorych zostało przerwane. Obie chore u których wystąpiło uczulenie na Pipram, były alergiczkami i w wy­wiadzie podawały uczulenia na inne leki. Wyniki leczenia: u 15 chorych leczonych Pipramem uzyskano poprawę kliniczną i wyjałowienie moczu. U 7 z 25 leczonych chorych nie uzyskano wyjałowienia moczu, lecz w grupie tej istniały różne przyczyny braku pozytywnego wyniku leczenia w ocenie bakteriologicznej. U 2 z tych chorych w czasie leczenia wystą­piła oporność szczepu bakteryjnego na (Pipram (Proteus mirabilis 1, Enterobacter aerogenes 1). W 1 przypadku zakażenie trwało kilka lat i wywołane było przez Ps. aeruginosa. Natomiast w 3 przypadkach obec­ność kamieni w nieoperowanej drugiej nerce była przyczyną podtrzy­mującą zakażenie. U 1 chorego cewnik założony na stałe uniemożliwił uzyskanie wyjałowienia. U 1 chorego z kamicą nerkową uzyskano po­prawę stanu klinicznego i zmniejszenie bakteriurii znamiennej do 103/ml bakterii.

W tabeli I przedstawiono wyniki badania bakteriologicznego moczu chorych urologicznych, u których była oznaczona wrażliwość na Pipram i porównano te wyniki z wrażliwością na Negram. Łącznie wrażliwość na Pipram oznaczono dla 210 szczepów bakteryjnych. Odsetek wrażli­wości na Pipram dla różnych szczepów nie jest jednakowy. Najwyższy procent wrażliwych szczepów stwierdzono dla E. coli, a najniższy dla Proteus rettgeri. Zwraca uwagę dość wysoki odsetek wrażliwych szcze­pów pałeczki ropy błękitnej. W oznaczeniach wrażliwość tych szczepów była średnia zona zahamowania wzrostu od 13—20 mm. Porównując wy­niki wrażliwości szczepów bakteryjnych na Pipram i Negram, należy stwierdzić, że o 30% więcej szczepów jest wrażliwych na Pipram niż na Negram.

W ocenie leku należy podkreślić fakt, że znaczny odsetek szczepów z rodzaju: Proteus i Pseudomonas jest wrażliwych na Pipram. Udostęp­nienie Pipramu dla lecznictwa byłoby znaczną pomocą w leczeniu prze­wlekłych zakażeń dróg moczowych przy pomocy preparatu doustnego.

Wnioski

1. Pipram jest lekiem skutecznym w zakażeniu dróg moczowych wy­wołanych szczepami bakteryjnymi wrażliwymi na 20 mcg leku, przy braku przyczyny podtrzymującej zakażenie.

2. Pipram jest lekiem dobrze tolerowanym.

3. O 30% więcej szczepów bakteryjnych jest wrażliwych na Pipram w porównaniu z liczbą szczepów wrażliwych na Negram.

piśmiennictwo

  1. Information technique Pipram acide pipemidique 1489 R B Laboratoire Roger Bellon.

adres autorów

Klinika Urologiczna AM
ul. Oczki 6
Warszawa 02-007