PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Nadpęcherzowe odprowadzenie moczu sposobem Brickera u dzieci
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1980/33/2.

autorzy

Jan Gruchalski, Hanna Lipska
I Klinika Chirurgii Dzieci Instytutu Pediatrii AM w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. I. Giżycka

Pomysł odprowadzenia moczu do przewodu pokarmowego datuje się od połowy ubiegłego wieku. W 1851 roku Simon, jako pierwszy wyko­nał przetokę moczowodowo-odbytniczą u pacjenta z wynicowaniem pę­cherza moczowego. W 1896 roku polski chirurg L. Kryński opisał oryginalną metodę podśluzówkowego wszczepiania moczowodów do esicy (cyt. 30). W 15 lat później technika wszczepiania moczowodów do jelita grubego została opublikowana przez Coffey'a, a następnie wielu autorów podawało własne (modyfikacje zespalania moczowodów z jelitem.

W 1947 roku Eugeniusz Bricker wykonał nadpęcherzowe odprowadze­nie moczu polegające na wszczepieniu moczowodów do izolowanej pętli jelita krętego, której dalszy koniec wszczepił w skórę. Sam Bricker podaje, że w 1909 roku Verhoog opisał metodę wszczepienia moczo­wodów do izolowanej pętli jelitowej. W literaturze przytaczane jest również nazwisko Seifjerta, który opisał podobną metodę w 1935 roku. Od chwili publikacji pracy Brickera w 1950 r. (1), zabieg ten uległ ol-brzymieimu spopularyzowaniu. Jest wykonywany u pacjentów w każ­dym wieku, a wskazania do niego są bardzo różnorodne. Metoda ta została pierwotnie opracowana dla pacjentów ze zmianami nowotworo­wymi, wymagającymi usunięcia pęcherza i odbytnicy. U dzieci, zabieg Brickera najczęściej wykonuje się z powodu pęcherza neurogennego, wad rozwojowych dolnych dróg moczowych (wynicowanie pęcherza, wierzchniactwo), chorób, których leczenie innymi sposobami nie po­wiodło się i ostatecznym rozwiązaniem jest nadpęcherzowe odprowa­dzenie moczu, oraz najrzadziej z powodu nowotworów. Najmłodsze opisywane dzieci operowane metodą Brickera miały 3 do 12 miesięcy (4, 8, 9, ]9). Rickham (23) uważa, że w przypadkach wynicowania lub dysfunkcji neurogennej pęcherza zabieg ten powinno wykonywać się po drugim roku życia, Eckstein proponuje wiek powyżej trzeciego roku, natomiast Mc Coy między czwartym, a piątym rokiem życia.

Przygotowanie do zabiegu

Określamy wzrost i wagę dziecka oraz ciśnienie tętnicze krwi. Czyn­ność i anatomię nerek oceniamy na podstawie badań radiologicznych. Konieczne jest wykonanie badania ogólnego i posiewu moczu, morfologii. OB oraz pełnego badania biochemicznego krwi (mocznik, kreatynina, jonogram, równowaga fcwasowo-zasadowa). Jeśli planujemy jakieś mo­dyfikacje klasycznego zabiegu Brickera badamy wlewem doodbytni-czym anatomię i czynność jelita grubego oraz określamy wydolność zwieracza odbytu.

Prawidłowe wyznaczenie ujścia pętli jelitowej w prawym podbrzu­szu jest bardzo ważne w dalszym życiu pacjenta. Na 3 dni przed za­biegiem przylepiamy zbiornik na mocz wypełniony płynem (100—300 ml) w miejscu planowanego ujścia. W czasie 48 godzin dziecko pro­wadzi normalny tryb życia. W razie odklejania się zbiornika, ucisku paska lub samego zbiornika zmieniamy miejsce planowanego ujścia. Przy znacznej deformacji kręgosłupa konieczne jest czasem umieszcze­nie ujścia pętli po stronie lewej. Ostatnie 3 dni przed operacją dziecko pozostaje na diecie płynnej, a w przeddzień zabiegu należy wykonać wlew oczyszczający oraz podać neomycynę doustnie i do ostatniej por­cji płynu stosowanego do płukania doodbytniczego (4, 9).

Technika operacyjna wg Bricknera

Otwarcie jamy brzusznej cięciem przyprostnym po stronie lewej. Obustronnie otwiera się przestrzeń zaotrzewnową i odszukuje moczo­wody w miejscu skrzyżowania z naczyniami biodrowymi. Wypreparo-wuje się je ku górze i ku dołowi, gdzie zostaną odcięte przy pęcherzu. Izoluje się uszypułowaną pętlę jelita krętego długości 12—16 cm w odległości 8—10 c.m od połączenia krętniczo-kątniczego. Ciągłość prze­wodu pokarmowego przywraca się zespoleniem krętniczo-krętniczym, koniec do końca, umieszczając izolowaną pętlę poniżej zespolonego je­lita cienkiego. Odcinek bliższy izolowanej pętli zamyka się na głucho. Moczowody nacina się szpatułkowato, a zespolenie moczowodowo-jeli-towe wykonuje się pojedynczymi szwami, koniec do boku z dokładną adaptacją śluzówek. Odcinek bliższy pętli przyszywa się do tylnej ścia­ny jamy brzusznej na wysokości promontorium. Miejsce zespolenia z moczowodami lub całą bliższą część pętli przykrywa się płatkami otrzewnej ściennej. W wyznaczonym poprzednio miejscu wycina się otwór przez wszystkie warstwy powłok. Odcinek dalszy izolowanej pętli wyprowadza się na zewnątrz i wszywa dwuwarstwowo w powłoki (otrzewna z jelitem i pełna grubość ściany jelita ze skórą). Do izo­lowanej pętli wprowadza się gruby cewnik gumowy. Jamę brzuszną zamyka się szczelnie bez drenażu.

Prowadzenie pooperacyjne nie odbiega od norm przyjętych dla ze­spoleń jelitowych. Dren w pętli utrzymuje się przez 5—6 dni. Jako regułę podaje się antybiotyki zgodnie z wynikiem posiewu moczu, lub profilaktycznie przy moczu jałowym.

Ponieważ Bricker wykonywał zabieg u chorych, którzy mieli roz­ległe usunięcie narządów miednicy małej, pewne szczegóły operacyjne zostały opisane przez chirurgów wykonujących ten zabieg z innych przyczyn niż nowotwory złośliwe. U chorych z dużym ryzykiem ope­racyjnym polecane jest cięcie poprzeczne w podbrzuszu (24). Wielu autorów poleca jako zabieg rutynowy jednoczasowe usunięcie wyrostka robaczkowego (4). Moczowód lewy jest przeprowadzany przez krezkę esicy — Bricker tego nie opisuje, ponieważ wykonywał zabieg u cho­rych z usuniętą esicą. Obecnie zabieg ten jest często wykonywany u dzieci i dlatego zmianie uległ pogląd na długość izolowanej pętli. Pole­ca się wytwarzanie pętli długości 6—8 cm, motywując to jej wzrostem do podwójnych wymiarów wraz z wiekiem dziecka (2, 5, 24). Pogląd na umieszczenie zaotrzewnowe pętli lub jej części jest różny u różnych autorów. Jedni polecają umieszczenie zaotrzewnowe tylko miejsc ze­spoleń z moczowodami, inni bliższej części pętli, a jeszcze inni całej pętli. Perlmutter na przykład uważa, że umieszczanie zaotrzewnowe jest zbędne.

Ponieważ izolowana pętla może podwieszać syfonowato przykątniczy odcinek jelita cienkiego, zaleca się mobilizację kątnicy z przemieszcze­niem ku przodowi od pętli (1, 14, 17).

Zabieg Brickera był modyfikowany przez wielu chirurgów. Poda­wano różne sposoby wszczepiania moczowodów do jelit. Wallace (1966) zszywał podłużnie nacięte końce moczowodów ze sobą i wszczepiał je do bliższego końca pętli koniec do końca. Zaletą tej metody jest brak ślepej, proximalnej części pętli, szerokie połączenie moczowodów z je­litem i krótszy czas wykonywania zabiegu. Persky używał tej metody zespalając ze sobą 3 lub 4 moczowody przy podwójnym układzie mied-niczkowo-moczowodowym. Escho (10) porównywał orginalną metodę Brickera i modyfikację Wallace i nie znalazł zasadniczych różnic w czasie długoletniej obserwacji.

Aby zapobiec wytrzewieniu i przepuklinie koło ujścia, poleca się wszywanie jelita w skórę w trzech warstwach/otrzewna, powięź, skóra. Wszywanie jelita z wywinięciem jego ściany jest lepsze z punktu wi­dzenia pacjenta (2), bowiem zbiornik nie odkleja się tak łatwo jak przy płaskim ujściu. W celu uniknięcia zwężenia ujścia proponowane są różne kształty nacięcia skóry: okrągły, owalny, prostokątny, w kształ­cie litery Z lub N. Niektórzy polecają rozpoczęcie zabiegu od wycięcia w powłokach otworu na przyszłą przetokę. Konstruowano specjalne przyrządy, które miały na celu wycięcie prostopadłe tej samej wiel­kości okrągłego otworu we wszystkich warstwach powłok brzusznych, zapobiegając ewentualnym zwężeniom na różnych poziomach prze­biegu jelita poprzez ścianę brzucha. Bosworth i Stuli używając tego przyrządu nie obserwowali ani jednego zwężenia ujścia w obserwacjach do 5 lat od zabiegu.

Kolejną modyfikacją było używanie różnych odcinków jelita cien­kiego i grubego. Golimbu i Morales donoszą o ciężkich zaburzeniach elektrolitowych u chorych, którym zastosowano pętlę jelita czczego. Użycie pętli jelita grubego sprawdzano doświadczalnie, wykonując ba­dania na psach. Oceniano częstość występowania zakażenia nerek, zwę­żenia ujścia pętli i wahania ciśnień w pętli. Wnioski różnych autorów są rozbieżne. Dybner (7) uważa, że lepsza jest pętla z jelita cienkiego, a Spence (27) nie znalazł zasadniczych różnic badając oba rodzaje pętli. W praktyce używano jelito grube w wielu ośrodkach (2, 8, 18). Autorzy podkreślają mniejszy procent zwężeń ujścia skórnego w porównaniu z częstością zwężeń ujścia pętli jelita cienkiego.

Niektórzy autorzy uważają, że poszerzone górne drogi moczowe są przeciwwskazaniem do zabiegu Brickera. Proponują w takiej sytuacji bezpośrednie zespolenie izolowanej pętli z miedniczkami nerkowymi uzyskując dobre wyniki odległe (11,13, 15, 16, 20, 26).

Ostatnie lata badań nad wpływem wstecznego odpływu moczu na układ kielichowo-miedniczkowy skłoniły od wytworzenia mechanizmu przeciwodpływowego w zabiegu Brickera. Uważa się, że wsteczny od­pływ nawet jałowego 'moczu uszkadza nerkę, a w pętli jelitowej sprzy­ja temu często występujące zakażenie moczu. Zdarza się, że prawidłowe przed zabiegiem moczowody ulegają poszerzeniu, pomimo braku prze­szkody w odpływie moczu (2, 3, 21, 26). W badaniach doświadczalnych na psach wstępujące zapalenie nerek obserwowane u 83% przypadków gdy zastosowano proste wszczepienie moczowodów do pętli jelita cien­kiego, spadło do 7°/o przypadków gdy zastosowano pętlę jelita grubego z przeciwodpływowym wszczepieniem moczowodów (22, 25). Mogg uży­wał pętli jelita grubego wszczepiając moczowody z wytworzeniem bro­dawki w świetle jelita i zeszywając nad moczowodami tunel ze ściany jelita. Kellalis opisuje wyniki zastosowania u dzieci pętli esicy z mo­czowodami pogrążonymi w tunelu zeszytej nad nimi surowicówki i mięśniówki jelita. Golimbu i Morales tworzą brodawkę z moczowodu wystającą do światła pętli. Zinman i Libertino wykorzystują odcinek krętniczo-kątniczy wszczepiając moczowody do jelita krętego, a w oko­licy zastawki Bauhina wykonywany jest kołnierz z jelita grubego na jelicie cienkim. Hendren (12) dokładnie opisuje technikę wytworzenia mechanizmu przeciwodpływowego stosując pętlę esicy. Zabiegu tego używa do czasowego i stałego nadpęcherzowego odprowadzenia moczu. Przewiduje również możliwość wszczepienia szerokich moczowodów po ich zwężeniu metodą opisaną do operacji moczowodów olbrzymich. U pacjentów z prawidłowym trzymaniem stolca proponuje wykonanie zabiegu dwuetapowego. Np. dzieci z wynicowaniem pęcherza mogą mieć wcześniej wykonaną tę modyfikację zabiegu Brickera, co ułatwia ich pielęgnację i ochrania górne drogi moczowe. Dopiero w wieku około 4 lat, kiedy możliwa jest ocena trzymania stolca, pętla może być wszcze­piona do esicy z likwidacją ujścia skórnego. Zabezpieczenie przeciwod­pływowe wykonywano również przy wszczepianiu moczowodów do izo­lowanej pętli jelita krętego tworząc kanał podsurowicówkowy lub pod-śluzówkowy. Jednakże ten typ zabiegów jest trudny technicznie.

W swojej pracy Bricker użył sformułowania „we believe that the day od dunking and tunneling ureters is the past" (wierzymy, że okres pogrążania moczowodów i przeprowadzania ich przez tunel jest prze­szłością). Teraz jednak po 25 latach Wbrew przewidywaniom Brickera, jego pomysł nadpęcherzowego odprowadzenia moczu jest modyfikowa­ny w kierunku przeciwodpływowego zabezpieczenia górnych dróg mo­czowych jak to dawniej stosowano przy operacji Coffey'a.

Zabieg tak rozległy, naruszający ciągłość przewodu pokarmowego i dróg moczowych, niesie z sobą szereg powikłań. W okresie bezpośre­dnim po operacji najczęściej zdarza się przedłużona niedrożność pora-żenna, niedrożność zrostowa, wyciek moczu poprzez zespolenie, wstę­pujące ostre zapalenie nerek, a niekiedy posocznica. Wczesne powikła­nia są często związane z techniką operacyjną.

Tylko u około 25%)—30% chorych nie obserwuje się żadnych powi­kłań późnych. Najczęściej, bo u 18%—36% chorych występują proble­my związane z ujściem skórnym pętli: zwężenia, owrzodzenia, krwawienia odklejanie się zbiornika (10, 24). Zwężenia ujścia zdarzają się u 2%—40O/o chorych i mogą być umiejscowione

Następnym poważnym powikłaniem obserwowanym u omawianych chorych jest poszerzenie górnych dróg moczowych obserwowane u 10'%—40% operowanych (2, 3, 4, 9, 14, 15, 21, 24,' 26, 29). Trudnym do rozwiązania problemem jest rozstrzygnięcie czy obserwowane posze­rzenie jest wynikiem zwężenia zespolenia moczowodowe-jelitowego — 4%—8%, zwężeń w pętli i jej ujściu — 2°/o—40% — czy jest to tak zwane poszerzenie samoistne, którego przyczyny pozostają niewyjaśnio­ne (4, 9, 24). Po ustaleniu poziomu zwężenie należy je usunąć operacyj­nie lub zachowawczo.

Do powikłań zabiegu Brickera należy również kamica dróg moczo­wych obserwowana u 5%—30% przypadków (4, 6, 9, 16, 26). Etiologia kamicy jest niewyjaśniona jakkolwiek podkreśla się znaczenie zastoju moczu, zakażenia i zmiany składników elektrolitowych moczu co zwią­zane jest z obecnością wydzieliny jelitowej w pętli. Dretler (6) uważa, że w alkalicznym moczu przy dużym wydzielaniu wapnia dochodzi do jego wytrącania.

Ropne zakażenie wyłączonego pęcherza 'moczowego obserwowano u 5,4%—25% przypadków (2, 3, 4, 9, 16, 26). W większości poddaje się ono leczeniu zachowawczemu (płukanie antybiotykami i antyseptykami) niemniej część przypadków wymaga operacyjnego usunięcia pęcherza moczowego. Doniesienia Dretlera i Hendrena o możliwości przywracania fizjologicznego kierunku moczu po operacji Brickera skłaniają do bar­dziej zachowawczego podejścia.

Przewlekłe odmieninzkowe zapalenie nerek występuje u 12,5%—20% pacjentów (4, 15, 16, 26). Najczęściej jest ono następstwem upośledzo­nego odpływu moczu lub pierwotnie poszerzonych adynamicznych mo­czowodów.

Niedrożność jelit obserwowana u 6,3%—14% przypadków jest naj­częściej spowodowana zrostami, a niekiedy podwieszaniem się końco­wego odcinka jelita krętego na izolowanej pętli (3, 4, 9, 14, 24).

Zaburzenia elektrolitowe prowadzące do kwasicy hyperchloremicznej są obserwowane rzadko. Zdarzają się u pacjentów ze znacznym uszko­dzeniem czynności nerek oraz w przypadkach zbyt długiej pętli z za­stojem moczu.

Dziecko z nadpęcherzowym odprowadzeniem moczu sposobem Bricke­ra wymaga regularnych badań kontrolnych. Obserwować należy skru­pulatnie rozwój psychiczny i fizyczny pacjenta, wykonywać kontrolne badania laboratoryjne i radiologiczne (urografia, badania wstępujące z podaniem kontrastu do pętli jelitowej).

Przy każdej (kontroli konieczne jest określenie ilości zalegającego moczu, pomiar ujścia skórnego izolowanej pętli i ocena jego wyglądu. Przez 2 lata od operacji badania te winny być wykonywane co 2-—6 miesięcy (3, 24), a następnie co 1—2 lata. Badanie osadu moczu może sprawić trudności ponieważ złuszczony nabłonek śluzówki pętli bywa mylnie określany jako leukocyty. Aby uniknąć zanieczyszczenia z dal­szej części pętli, mocz na posiew należy pobierać cewnikiem zakłada­nym przez gruby cewnik wprowadzony płytko do ujścia. Okazało się bowiem, że przy jałowym moczu pobranym z głębi pętli, mocz z oko­licy ujścia często zabiera bakterie.

Operacja Brickera wykonana ze wskazań lekarskich czy społecznych jako podstawowy warunek musi zapewnić choremu możliwość normal­nego życia w społeczeństwie. Wyciekanie moczu np. przez cewkę, które zostało zamienione na wyciekanie moczu z pętli przy źle pielęgnowa­nym lub źle funkcjonującym ujściu uniemożliwia choremu życie w spo­łeczeństwie. W dużych ośrodkach mających pod opieką wielu pacjen­tów jest zatrudniany specjalny fizykoterapeuta, który uczy indywidu­alnie i zbiorowo obchodzenia się ze zbiornikiem i prawidłowej pielęgna­cji przetoki. Pacjenci lub ich rodzice mają możliwość wzajemnej wy­miany doświadczeń. W przypadkach gdy nie udaje się uzyskać szczel­ności między skórą i zbiornikiem wskazane jest niekiedy przemieszcze­nie ujścia. Osobnym problemem jest zaopatrzenie chorego we właści­wy typ zbiornika. Pacjent, zwłaszcza mieszkający na prowincji napo­tyka często na administracyjne przeszkody w zaopatrzeniu się w zbior­niki lub przylepce. Wydaje się, że tak ciężko upośledzeni ludzie po­winni być zarejestrowani i otrzymywać regularnie zbiorniki bez ko­nieczności każdorazowego ubiegania się o nie.

piśmiennictwo

 1. Bricker E. M.: Bladder substitution after pelvic evisceration. Surg. Clin. North. Am, 1950, 30, 1511.
 2. Cofcfc R. C. M., Lister J., Zachary R. B.: Operative management of the neurogenic bladder in children: diversion through intestinal condutis. Surgery 1968, 63, 825.
 3. Mc Coy R. M., Rhamy R. K.: Ileal condulits in children. J. Urol., 1970, 103, 491.
 4. Delgado G. E., Muecke E. C: Evaluation of 80 cases of ileal conduits in children: indication, complication and results. ,1. Urol., 1973, 109, 311. — 5. Derrich E., Hodges C: Ileal conduit stasis: recognition, treatment and prevention. J. Urol., 1972, 107, 747.
 5. Dretler S.: The pathogenesis of urinary tract calculi occuring after ileal conduit diversion (clinical study, conduit study, prevention) J. Urol., 1973, 109, 204.
 6. Dybner li., Jeter K., Lattimer J. K.: Comparision of intraluminal pressures in ileal and colonic conduits in children. .1. Urol., 1973, 108, 477.
 7. Ellis L., Udali D., Hodges C: Futher clinical experience with intestinal segments for urinary diversion. J. Urol., 1971, 105, 354.
 8. Engel R.: Complication of bilateral uretero-ileocutaneous urinary diversion: a review od 208 cases. J. Urol., 1968, 101, 508.
 9. Escho J., Cass A.: Management of stomal encrustation in children. J. Urol., 1D72, 108, 797.
 10. Giżycka I., Grzybowska B.: Odległe wyniki pozapęcherzowego odprowadzenia moczu u dzieci sposobem Brickera. Pamiętnik III Zjazdu Naukowego Chirurgów Dziecięcych. Katowice 3—9.VI.1973.
 11. Hendren W.: Nonrefluxing colon conduit for teniporary or permanent urinary diversion in children. J. Pediatr. Surg., 1975, 10, 381.
 12. Holland J., Schirrner P.: Pyeloileal urinary conduit: an 8-year experience in 37 patients. J. Urol., 1968, 99, 427.
 13. Jajje B., Brecker E.: Surgical complications of ileal segment urinary diversion. Ann. Surg., 1968, 167, 367.
 14. Kendall A., Kerafin L.: Urinary diversion in children. J. Urol., 1973, 109, 117.
 15. Malek R., Burkę R.: Ileal conduit urinary diversion in children J. Urol., 1971, 105, 892.
 16. Manley C, Sillter I.: Intestinal obstruction following ileal segment diversion. J. Urol., 1969, 101, 840.
 17. Mogg R.: Urinary diversion using the colonic conduit. Brit. J. Urol., 1967, 39, 687.
 18. Morales P., Golimbu M.: Colonic urinary diversion: 10 years of experience. J. Urol., 1975, 1)13, 302.
 19. Perlmutter A., Tank E.: Ileal conduit stasis in children: recognition and treatment. J. Urol., 1969, 101, 688.
 20. Retik A., Perlmutter A.: Cutaneous ureteroileostomy in children. N. Engl. J. Med., 1967, 277, 217.
 21. Richie J., Skinner D.: Urinary diversion: the phy­siological rationale for non-refluxing colonic condiuts. Br. J. Urol., 1975, 47, 269.
 22. Rickham P.: Permanent urinary diversion in children. Ann. of the Royal College of Surgeons of England., 1964, 35, 84.
 23. Schmidt J., Haiotrey C, Floks R. H., Culp D.: Complications results and problems of ileal conduit diver-sion. J. Urol., 1973, 109, 210.
 24. Skinner G., Gottesman J., Richie J. P.: The isolated sigmoid segment its walue in temporary urinary diversion and recon­struction. J. Urol., 1975, 113, 614.
 25. Smith E.: Follow-up studies on 150 ileal conduits in children. J. Pediatr. Surg. 1972, 7, 1.
 26. Spence B., Escho J.: Com-parison of ileac and colonic conduit urinary diversion in dogs. J. Urol., 1972, 108, 712.
 27. Spence B., Stewart W.: Use double lumen catheter to determine bacteriuria in intestinal loop diversion in children. J. Urol., 1972, 108, 800.
 28. Strajon R., Turnbull R.: The ileal conduit in management of children with neu­rogenic lesions of the bladder. J. Urol., 1963, 89, 198.
 29. Wesołowski S.: Zagad­nienie odprowadzenia moczu do przewodu pokarmowego. Urologia Polska 1951, 1, 47.

adres autorów

I Klinika Chir. Dzieci
ul. Marszałkowska 24
00-576 Warszawa