PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena podręcznika napisanego pod redakcją Ch. J. Devina Jr. i J. E. Stecker Jr. pt. „Urology in Practice" wydanego w listopadzie 1978 r. przez Little, Brown and Company, w Boston (U.S.A.)
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1980/33/3.

autorzy

Kazimierz Adamkiewicz

Podręcznik obejmuje 998 stron. Współautorami jest grupa 81 lekarzy, w tym 59 urologów, przeważnie z tytułami profesorów lub docentów, niemal wyłącznie ze Stanów Zjednoczonych A.P. Pozostałymi współautorami (22) są interniści, ra­diolodzy, chirurdzy zajmujący się chirurgią dziecięcą, plastyką, chirurgią naczy­niową, lub specjaliści z dziedziny fizjologii, biofizyki, epidemiologii, psychiatrii i in. Wszyscy ci współautorzy, których znam z piśmiennictwa, są wybitnymi spe­cjalistami w dziedzinie, którą opracowali w formie odpowiedniego rozdziału. Są to lekarze o dużej wiedzy teoretyczriej, a także o dużym doświadczeniu prak­tycznym.

Napisali oni 68 rozdziałów skompletowanych w dwanaście części:

I Układ moczowo-płciowy str. 3— 90

II Ocena pacjenta urologicznego str. 93—169

III Ogólne aspekty chorób urologicznych str. 173—257

IV Nieprawidłowości rozwojowe dróg moczowych str. 261—409

V Kamica moczowa. str. 413—430

VI Zakażenia i stany zapalne str. 433—534

VII Prawidłowa czynność i choroby nadnerczy str. 537—557

VIII Urazy narządów moczowych i płciowych str. 561—579

IX Neurogenne zaburzenia czynności dróg moczowych str. 581—603

X Nowotwory str. 607—792

XI Choroby miąższu nerkowego str. 795—849

XII Chirurgia urologiczna str. 853—951

Z tytułów poszczególnych części podręcznika nie zawsze jasno wynika jego treść — dlatego warto wspomnieć, że w części I zatytułowanej: Układ moczowo--płciowy — została omówiona embriologia, anatomia i fizjologia narządów układu moczowo-płciowego.

W części II zatytułowanej: Ocena pacjenta urologicznego — omówione zostały za­sady badania i interpretacji badań laboratoryjnych, radiologicznych, radioizoto­powych, urodynamicznych i ultrasonograficznych.

W części III: poświęconej ogólnym aspektom chorób urologicznych, w poszcze­gólnych rozdziałach opisano mechanizmy patologii urologicznej związane z zasto­jem moczu, z zakażeniem, z tworzeniem kamieni, z powstawaniem nowotworów, z powstawaniem wad rozwojowych, z chorobami naczyń nerkowych, z niewydol­nością nerek i z zaburzeniami neurogennymi, których analizowanie jest bardzo po­mocne w wyborze postępowania leczniczego. W tej części zostały również omó­wione genetyczne podstawy chorób urologicznych i psychologiczne nieprawidło­wości u chorych urologicznych. Część ta zawiera rzadko spotykany w podręcz­nikach urologii rozdział o bezpłodności u mężczyzn.

Przy omawianiu nieprawidłowości rozwojowych dróg moczowych (część IV) po­szczególne rozdziały poświęcono zmianom urodynamicznym w górnych drogach mo­czowych, związanym z zastojem moczu, zmianom czynnościowym i metabolicz­nym w wodonerczu, w zwężeniu połączenia miedniczkowo-moczowodowego, nie­prawidłowościom rozwojowym moczowodu, wstecznemu odpływowi pęcherzowo--moczowodowemu, wadom nerek i zwyrodnieniom torbielowatym, przeszkodzie w odpływie moczu w obrębie dolnych dróg moczowych u dzieci, nieprawidłowoś­ciom pęcherza i cewki (wynicowanie pęcherza i wierzchniactwo), zespołowi Prune —Belly, nieprawidłowościom w rozwoju narządów płciowych, przepuklinom rdze­niowym i wrodzonym wadom jądra.

Część VI, poświęcona zakażeniom i stanom zapalnym zawiera rozdziały poświę­cone zakażeniom niespecyficznym, gruźlicy i chorobom przenoszonym na drodze płciowej, chorobom pasożytniczym i niezwykle cenny rozdział o wstrząsie septycz­nym.

W bardzo nowoczesny sposób zostały omówione choroby nowotworowe i ich leczenie (część X). Poszczególne rozdziały zawierają opis diagnostyki, klasyfikacji, zasad leczenia operacyjnego z uwzględnieniem usuwania węzłów chłonnych oraz chemioterapii i radioterapii.

W krótkiej części poświęconej chorobom miąższu nerkowego (część XI) dokład­nie omówiono układ renina — angiotenzyna — aldosteron w nadciśnieniu tętni­czym pochodzenia nerkowego i nadnerczowego.

W części poświęconej chirurgii urologicznej (część XII) omówiono chirurgiczne i przezcewkowe leczenie chorób stercza pozostałości przewodów Mullera, sposoby ponadpęcherzowego odprowadzania moczu, chirurgię naczyń nerkowych, przeszcze­pianie nerek, leczenie zwężeń cewki, chirurgię obojnaczych narządów płciowych, leczenie priapizmu, chirurgię męskich narządów płciowych i ogólne zasady postę­powania w operacjach urologicznych i w operacjach plastycznych w urologii prze­prowadzanych z użyciem przeszczepów i płatów.

Zagadnienia omawiane w tych częściach obejmują całość urologii potrzebnej w praktyce. Każda z części zawiera 1—12 rozdziałów napisanych przez poszczegól­nych autorów, częściej indywidualnie, ale czasem wspólnie z jednym lub nawet dwoma innymi współautorami będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Większość autorów pisała po jednym rozdziale podręcznika. Autorem, lub współ­autorem natomiast czterech rozdziałów był tylko J. F. Stecker Jr., trzech — Ch. J. Devine Jr., dwóch — P. G. Skinner i L. F. Greene.

Poszczególne rozdziały zajmują kilka — do dwudziestukilku stron. Przeciętnie na jeden rozdział wypada 14 stron. Każdy z rozdziałów ma charakter wykładu lub pracy poglądowej napisanej w sposób dostępny i bardzo zrozumiały dla uro­loga praktyka. Poszczególne rozdziały zawierają praktycznie ważne informacje konieczne dla uzasadnienia podejmowanych w praktyce decyzji.

W poszczególnych rozdziałach, za wyjątkiem rozdziału poświęconego chirurgii urologicznej, zawarte są informacje nie tyle o samej technice operacyjnej ile o za­sadach leczenia operacyjnego.

Każdy z rozdziałów jest ilustracją poglądów autora na omawiany temat i jest napisany w sposób przekonywujący, jasny, bez wikłania w wątpliwości jakby z chęcią przekonania czytelnika o słuszności przedstawionego poglądu. Jest to uzasadnione jeżeli się uwzględni, że każdy z rozdziałów pisany jest przez specja­listów najwyższej klasy w omawianym zagadnieniu.

Poszczególne rozdziały zawierają zwykle rys historyczny, aktualny stan wiedzy w omawianym temacie i zasady leczenia — napisane w sposób bardzo syntetycz­ny. Dzięki temu, że każdy z rozdziałów jest napisany przez inną osobę posiada­jącą gruntowną wiedzę w omawianym temacie, podręcznik nie ma cech nużącej monotonii. Podręcznik nie ma też słabych rozdziałów. Każdy wyczerpuje dogłęb­nie omawiany problem. Każdy z autorów ma wyrobiony pogląd na opisywane zagadnienie, oparty na własnym doświadczeniu i na analizie liczbowej odpo­wiednio sklasyfikowanego materiału.

Podane w podręczniku informacje są poparte jasnymi zestawieniami tabela­rycznymi, wykresami, schematami i zdjęciami. Kilka odwrotnie zamieszczonych odbitek zdjęć nie jest w stanie zmniejszyć ogólnie bardzo wysokiej wartości tych ilustracji.

Na końcu każdego rozdziału podany jest wykaz kilku, do ponad dwustu pozycji piśmiennictwa opublikowanego niemal wyłącznie w języku angielskim.

Reasumując pragnę podkreślić, że „Urology in Practice" Ch. J. Devine Jr. i J. F. Stecker Jr. wydany w 1978 r. przez LITTLE, BROWN and COMPANY w BOSTON (USA) jest. podręcznikiem o bardzo wysokiej wartości, przedstawia­jącym aktualny stan praktycznie ważnej wiedzy urologicznej. Zasługuje on na to, aby go polecić wszystkim klinikom i oddziałom urologicznym do podręcznych bibliotek.

adres autorów

Klinika Urologiczna
ul. Prof. Z. Kieturakisa 1
80-742 Gdańsk