PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Przerzut raka jasnokomórkowego nerki do pochwy
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1980/33/3.

autorzy

Jerzy Wiśniewski, Marek Rożniecki
Klinika Urologii ICH AM w Łodzi
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. K. Stąpor
Dyrektor Instytutu: doc. dr hab. med. H. Zalech

Rak z komórek jasnych, dawniej zwany nadnerczakiem charaktery­zuje się wcześnie występującymi przerzutami, głównie drogą naczyń żylnych, rzadziej chłonnych, najczęściej do płuc, okolicznych węzłów chłonnych, kości oraz wątroby. Znacznie rzadziej zdarzają się przerzuty do nerki strony przeciwnej, mózgu, nadnercza oraz moczowodu (4, 5, 6, 7). Spotyka się też pojedyncze opisy przerzutów do tarczycy, pochwy oraz mięśni szkieletowych (1, 2, 3). Przerzuty do pochwy są możliwe z reguły przy daleko zaawansowanym procesie nowotworowym — drogą krwionośną poprzez wsteczny odpływ żylny. Częściej spotyka się prze­rzuty z nerki lewej, co jest uwarunkowane odejściem lewej żyły jajni­kowej bezpośrednio od nerkowej.

Komórki nowotworowe guza, wzrastającego do lewej żyły nerkowej, dostają się drogą odpływu wstecznego do żyły jajnikowej lewej, a na­stępnie do splotu żylnego maciczno-pochwowego i do przedsionka poch-wy (1).

Dnia 31.VIII.76 r. przyjęto do naszej Kliniki chorą W. W. 1. 63 nr hist. choroby 9386/76 z oddziału ginekologicznego, gdzie była leczona z powodu obfitych krwawień z dróg rodnych. Stwierdzono guz wielkości kasztana na przedniej ścianie pochwy w okolicy ujścia zewnętrznego cewki moczowej. Guz wycięto w całości i przesłano do badania histologicznego. Wynik: 1032249 carcinoma clarocellulare metastaticum. Chorą przeniesiono do Kliniki Urologii w celu ustalenia, która nerka jest chora. Chora miała jedynie pobolewania w lewej okolicy lędźwiowej i zwyżki ciepłoty ciała, krwiomoczu nie miała. Badaniem fizykalnym nie stwierdzono odchyleń od stanu prawidłowego. Badania dodatkowe: OB 93/110, badanie morfologiczne krwi: Hb 9,7 g%, erytrocyty 3200000, leukocyty 1200, poziom mocznika w surwicy 53 mg%>. Mocz bez zmian. Zdjęcie klatki piersiowej nie wykazało zmian ogniskowych. Uro­grafia: nerka lewa powiększona, w zakresie górnego i środkowego kielicha obja­wy uciskowe z cechami zastoju, poza tym brak zmian.

W kilka dni po przyjęciu chorej do Kliniki wystąpił obfity krwiomocz z gwał­towną kolką nerkową po stronie lewej. Rozpoznano guz lewej nerki. 17.IX. 1976 r. usunięto lewą nerkę z dostępu lędźwiowego w sposób typowy. Przebieg poope­racyjny bez powikłań. Podczas zabiegu stwierdzono naciekanie guza na torebkę nerki oraz powiększenie węzłów chłonnych szypuły naczyniowej nerki. Badanie histologiczne nr 103255 brzmi: carcinoma clarocellulare renis. W 18 dniu po za­biegu chora opuściła Klinikę w dobrym stanie ogólnym. Na leczenie Co-60 nie wy­raziła zgody. Podczas leczenia ambulatoryjnego otrzymywała ethisteron. W maju 1977 r. została przyjęta do oddziału Intensywnej Opieki Szpitala im. M. Koper­nika z powodu lewostronnego porażenia połowicznego. Stwierdzono przerzuty raka jasnokomórkowego do mózgu oraz liczne do płuc. W czerwcu 1977 r. nastąpił zgon.

Powyższe doniesienie przedstawiamy ze względu na skąpą liczbą do­niesień na ten temat.

piśmiennictwo

  1. Fuchs V.: Spate Hypernephrommetastase in die Vagina. Z. Urol., 1963, 56, 153.
  2. Nagel R., Gopel H.: Seltene Metastasierung beim Hypernephrom Z. Urol., 1963, 56, 13.
  3. Podsiadły P., Popów J., Kozłowski B.: Przypadek bezobjawowe-go raka nerki z przerzutem do pochwy. Pamiętnik XI Zjazdu P.T.U. Łódź 1968, 453—457.
  4. Pytel A.: Uber die Bedeutung der pyelorenalen Refluxe bei der Metastasierung der Nierentumoren. Z. Urol. 1960, 53, 133.
  5. Stąpor K.: Przerzut raka nerki do miedniczki strony przeciwnej. Pol. Przeg. Chir., 1976, lOa, 38, 1267.
  6. Zieliński J., Luciak M.: Późny przerzut raka jasnokomórkowego nerki do mo­czowodu. Pol. Przeg. Chir., 1971, 43, 1707.
  7. Young I. S.: Ureteral implant from renal adenocarcinoma report of a case and review of the literaturę. J. Urol., 1967, 98, 661.

adres autorów

Klinika Urologii ICH AM
Pabianicka 62
Łódź 91-513