PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Joanna Bronikowska

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Uwrażliwienie komórek raka stercza na cytotoksyczne działanie ligandu czynnika martwicy nowotworu indukujacego apoptozę (TRAIL) po zastosowaniu taksanów
Ewelina Szliszka, Joanna Bronikowska, Anatol Majcher, Jerzy Miszkiewicz, Wojciech Król