PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

M. L. Barska

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 9.1 - Ekspresja białka Ruk/CIN85 w komórkach guza nerki
G. Yu. Shuvayeva, Yaroslav P. Bobak, O. M. Mayevska, N. I. Igumentseva, M. L. Barska, R. Z. Sheremeta, Andriy Zuravthak, Alexander Shulyak, V. L. Buchman, Ludmila B. Drobot