PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Magdalena Kieliszek

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Znaczenie integryny α5β1 w oddziaływaniu komórek raka stercza linii DU145 z fibronektyną
Magdalena Kieliszek, Hanna M. Kowalczyńska