PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Obustronny nasieniak jądra
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1983/36/3.

autorzy

Leszek Winiecki, Bohdan Cylwik, Eugeniusz Malczyk
Klinikia Urologii Akademii Medycznej w Białymstoku
Kierowniki: doc. dr hab. J. Darewicz
Zakład Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku
Kierownik: prof. dr hab. H. Fr. Nowak

streszczenie

Przedstawiono obserwację 69-letniego mężczyzny z obustronnym, jednoczasowym nasieniakiem jądra.

Do najczęściej spotykanych guzów jąder należy nasieniak (3, 4). Z uwagi na rzadkie jego występowanie równocześnie w obu jądrach, przedstawiamy nasze spostrzeżenia.

OPIS PRZYPADKU

Chory Sz. J., lat 69 (Nr hist. chor. ,13612/417/82), został przyjęty do Kliniki z powodu znacznego powiększenia obu jąder, głównie prawego, co zaobserwował od trzech tygodni. Z chorób przebytych ? apendektomia.

Badaniem przedmiotowym stwierdzono: jądro prawe wielkości pięści męskiej, twarde, niebolesne, o gładkiej powierzchni. Lewe mniejsze ze zmienionym guzowato najądrzem. Diafanoskopia wykazała brak prze­chodzenia promieni świetlnych. Węzły chłonne pachwinowe pojedyncze, niebolesne, ruchome. Per rectum stercz gładki, miernie powiększony, dwupłatowy, niebolesny. W badaniach pracownianych odchyleń od nor­my nie stwierdzono. Rtg płuc bez zmian. Urograficznie, poza ubytkiem wypełnienia pęcherza, sugerującym gruczolak stercza zmian nie zaobser­wowano. Rozpoznając zmiany nowotworowe, wykonano obustronne wy­cięcie jąder wraz z powrózkami nasiennymi. Rozpoznanie histopatolo-giczine ? Seminoma. Makroskopowo, na przekroju, guzy obu jąder mia­ły barwę szaro-białawą, spoistość twardą, powierzchnię miejscami zra­zowatą, z drobnymi, żółtawymi ogniskami martwicy (ryc. 1).

Obraz mikroskopowy: w wielu miejscach nowotwór zbudowany był z komórek okrągłych lub wielobocznych układających się w nieregu­larne skupienia, oddzielone dość skąpym zrębem z tkanki łącznej, w któ­rym znajdowały się komórki przypominające male limfocyty (ryc. 2). Niekiedy oba rodzaje komórek były nieregularnie przemieszane ze sobą (ryc. 3). W innych miejscach widoczne były struktury przypominające cewki plemnikotwórcze, wysłane komórkami cylindrycznymi lub kształ­tu nieregularnego (ryc. 4). W utkaniu guza spotykało się również pola lite, złożone z komórek różniących się wyraźnie wielkością, kształtem i stopniem zabarwienia jąder, a także z dość licznymi figurami podzia­łu (ryc. 5, ryc. 6). chirurgicznego usuwania węzłów chłonnych zaotrzewnowych. U cho­rych z zaawansowanym procesem nowotworowym zaleca się kojarzenie radioterapii z chemioterapią. Rolkowanie w ostatnich latach uległo zna­cznej poprawie. Okres pięcioletniego przeżycia, we wczesnych stadiach nasieniaka osiąga 70,0%?90,0% (8).

OMÓWIENIE

Nowotwory złośliwe jąder stanowią od 1,0?1,5% ogólnej liczby no­wotworów u mężczyzn. Najczęściej występuje między 20, a 35 rokiem życia (3, 4, 5). Wyjątkowo mogą wystąpić powyżej 50-go, a nawet 80-go roku życia (1, 2, 7). Nowotwór może pojawić się w jądrach zanikłych, niezstąpionych lub po orchidopeksji (1, 3, 5). Nasieniak wywodzi się z pierwotnych komórek płciowych (6).

U większości chorych zmiany nowotworowe dotyczą jednego jądra, zazwyczaj prawego. Obustronne występowanie stwierdza się u 0,7?3,8% chorych, a jednoczasowy rozwój nowotworu opisywany u około 2,0% chorych (3, 5).

Podstawą rozpoznania guza jądra jest badanie dotykiem. W ostatnim czasie w diagnostyce nasieniaka nabrały znaczenia biologiczne znaczni­ki, a szczególnie alfafetoproteina (AFP). Natomiast limfografia ma zma-cizemie przede wszystkim w stwierdzeniu rozległości przerzutów, podob­nie jak Ultrasonografia i tomografia komputerowa. Nie zaleca się wyko­nywania biopsji ani pobierania wycinków. Leczenie chorych na nasie­niak jądra, u których nie stwierdzono przerzutów, sprowadza się do rozszerzonej hemikastracji oraz napromieniowania. U naszego chorego, z uwagi na obustronną zmianę, wykonano całkowite wytrzebienie. Ze względu na znaczną promienioczułość nasieniaka nie ma wskazań do

piśmiennictwo

  1. Angulo R., Caballero., Mejia P.: Bilateral seminoma 34 years after orchi-dopexy. J. Urol., 1977, 118, 882.
  2. Arcadi J. A.: Testicular neoplasm in father and son. J. Urol., 1973, 110, 303.
  3. Duda W., Teneta L.: Obustronny nowotwór jądra. Urol. Pol., 1962, 35, 109.
  4. Johnson D. E., Gomez J. J., Ayala A. G.: Anaplastic seminoma. J. Ur'ol., 1975, 114, 80.
  5. Kościołek E.: Nowotwory złośliwe jądra. Pol. Przeg. Chir., 1975, 47, 231.
  6. Mostofi F. K.: Pathology of germ cell of testis. Cancer, 1980, 45, 1735.
  7. Talerman A.: Spermatocitic seminoma.. J. Urol., 1974, 112, 212.
  8. Zieliński J.: Onkologia urologiczna. PZWL., W-wa, 1981.