PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

BRODAWCZAK W URETEROCELE
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1988/41/2.

autorzy

Andrzej Paradysz, Ireneusz Kołada
Z II Katedry i Kliniki Urologii Śl AM w Zabrzu Kierownik: doc. dr hab. n. med. M. Fryczkowski

streszczenie

Przedstawiono obserwację brodawczaka w ureterocele u 43-letniego mężczyzny. Zwrócono uwagę na współistnienie kamicy torbieli ujścia moczowodu i pomyślny wynik leczenia.

Ureterocele jest to torbielowate poszerzenie podśluzówkowej części śródpęcherzowego odcinka moczowodu (6). Najczęstszymi powikłaniami tej wady są zakażenia układu narządów moczowych i kamica. U doros­łych wada ta, szczególnie w torbieli prostej, może przebiegać bezobja­wowo (5).

Guzy nowotworowe w torbieli ujścia moczowodu występują rzadko i dotychczas opisano kilka takich obserwacji. Cabanas i wsp. podali opis pheochromocytoma w ureterocele (2). Sekar i wsp. spostrzegali leio­myoma, natomiast Heyman i Kalett opisali ca urotheliale (3).

Niektórzy autorzy zwracają uwagę na możliwość mylnej interpre­tacji radiogramów, w których rak pęcherza moczowego sugerował obec­ność prostego ureterocele (4).

Ajravat i wsp. zwracają uwagę na zmiany nabłonkowe występujące w ureterocele u dorosłych, począwszy od metaplazji łuskowatej do raka gruczołowego, spostrzeganego u jednej chorej. Obserwacje te dowodzą, że metaplazja komórkowa nie jest sprawą przypadkową w torbieli ujś­cia moczowodu i w sprzyjających warunkach może doprowadzić do trans­formacji nowotworowej (1).

OPIS PRZYPADKU

Chory U. J., lat 43 (Nr ks. gł. 2645/82 i 1072/84) był uprzednio leczony ambula­toryjnie z powodu nawrotowych zakażeń moczu, krwinkomoczu i okresowych dole­gliwości bólowych w podbrzuszu. Urografia wykazała cień złogu o wymiarach 2X1X3 cm w rzucie pęcherza. Na urogramach spostrzegano miernego stopnia po­szerzenie dolnego odcinka lewego moczowodu oraz ubytek wypełnienia w obrębie jego ujścia wokół uwapnionego złogu (ryc. 1).

U chorego wykonano cystoskopię. Stwierdzono torbiel ujścia lewego moczo­wodu o średnicy około 4 cm, nie w pełni opróżniającą się. Ściana torbieli gruba, pokryta drobnymi kosmkami. Ujście szczelinowe nie dające się przesądować.

Po przyjęciu do Kliniki wykonano elektroresekcję przezcewkową ściany tor­bieli w granicach niezmienionej śluzówki pęcherza. Stwierdzono zmianę brodawcza-kową wewnątrz torbieli ujścia moczowodu. Kamień rozkruszono.

Wynik badania histopatologicznego (Zakład Patomorfologii Śl AM w Zabrzu, Kierownik: doc. dr hab. n. med. Z. Szczurek) nr 224885 ?Papilloma". Po zabiegu chory pozostawał pod stałą kontrolą urologiczną. Wykonywane co pół roku ba­dania cystoskopowe nie uwidoczniły wznowy brodawczaka w pęcherzu. Ze względu na nawracające zakażenia dróg moczowych wykonano cystografię mikcyjną, która uwidoczniła odpływ wsteczny II° do lewego moczowodu (ryc. 2).

Chorego ponownie przyjęto do Kliniki gdzie przeprowadzono operację: uretero-cystoneostomia sin. m. Cohen. W trakcie operacji nie zaobserwowano zmian o cha­rakterze nowotworowym w obrębie śluzówki pęcherza. Ujście lewego moczowodu szerokie, o sztywnych bliznowatych brzegach. Końcowy odcinek moczowodu rese­kowano. Przebieg pooperacyjny gładki. Kontrolne badania cystograficzne i urogra­ficzne nie wykazały zmian patologicznych w obrębie układu narządów moczowych Po 5 latach nie stwierdzono wznowy brodawczaka.

Obserwacje przedstawiono z uwagi na niezwykle rzadkie występowa­nie zmiany nowotworowej w torbieli ujścia moczowodu. Jednocześnie zwraca uwagę fakt możliwości wystąpienia takiego powikłania w ure­terocele, któremu towarzyszy zakażenie moczu i kamica torbieli ujścia moczowodu.

piśmiennictwo

  1. 1. Ajravat H.S., Imahori S.C., Magoss I.V.: Complications of ectopic uretero­cele in adult female. J. Surg. Oncolog., 1983, 23, 27. ? 2. Cabanas, V. Y., Faulco-ner R. J, Fekete A. M.: Pheochromocytoma presenting as a ureterocele. J. Urol., 1973, 110, 389. ? 3. Heyman, J. Kalett S.: Transitional cell carcinoma occurring in ureterocele. Urology, 1984, 2, 175. ? 4. Ochi K.: Case profile: carcinoma of bladder mimicking simple ureterocele. Urology, l98l, 18, 91. ? 5. Rodriguez J.V.: Endoscopic surgery of calculi in ureteroceles. Eur. Urol., 1984, 10, 36. ? 6. Ta­nagho E. A.: Anatomy and management of ureteroceles. J. Urol., 1972, 107, 729.