PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

TEMPERATURA CIAŁA U CHORYCH PO USUNIĘCIU GRUCZOLAKA STERCZA ZA POMOCĄ ELEKTRORESEKCJI PRZEZCEWKOWEJ, U KTÓRYCH BADANIE DROBNOWIDOWE WYKAZAŁO JEGO STAN ZAPALNY
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1988/41/4.

autorzy

Wojciech Szewczyk, Krzysztof Łukojć, Rafał Brzeziński
Z I Katedry i Kliniki Urologii Śląskiej Akademii Medycznej
im. Ludwika Waryńskiego w Katowicach Kierownik Kliniki: prof. zw. dr hab. med. A. Szkodny

streszczenie

Przeanalizowano retrospektywnie zachowanie się temperatury u 100 chorych w bezpośrednim okresie po elektroresekcji przezcewkowej gru­czolaka stercza. Byli to chorzy, u których badanie histopatologiczne stercza wykazało stan zapalny. Grupę porównawczą stanowiło 100 cho­rych, u których w usuniętym materiale gruczolaka stercza nie stwier­dzono histopatologicznie stanu zapalnego. Przebieg temperatury w obu grupach był zbliżony do siebie. Stan zapalny gruczolaka stercza w ob­razie histologicznym, nie miał wpływu na zachowanie się temperatury w przebiegu pooperacyjnym.

Usunięcie gruczolaka stercza za pomocą elektroresekcji przezcewko­wej (ERS) jest metodą uznaną i powszechnie stosowaną. Jest ona bez­pieczna i daje mniejszy odsetek powikłań w porównaniu z adenomek­tomią (2, 3, 6, 7). Nie wiadomo dlaczego jedni chorzy bezpośrednio po ERS gruczolaka stercza gorączkują, a inni nie. Niektórzy autorzy suge­rują uwalnianie się pyrogennych czynników z miąższu gruczolaka pod wpływem koagulacji tkanki. Inni zwracają uwagę na możliwość wchła­niania się do krwiobiegu bakterii uwolnionych z gruczolaka podczas ERS (1, 3, 8). Badania nad związkiem gorączki z odpływem wstecznym pę­cherzowo-moczowodowym jako następstwem ERS nie dały dostatecznego wyjaśnienia (5). Leńko wykazał, że u 82.24% chorych, których prze­wlekle cewnikowano przed adenomektomia, w badaniu histopatologicz­nym stwierdzono stan zapalny gruczolaka stercza. Przebieg pooperacyjny u tych chorych był gorszy w porównaniu z chorymi bez stanu zapal­nego. Czas pobytu w szpitalu chorych, u których stwierdzono stan za­palny gruczolaka stercza był dłuższy (4). Trudno jednoznacznie ustalić czy stan zapalny był następstwem wnikania bakterii do tkanki gruczo­laka, czy następstwem odczynu na obecność ciała obcego w cewce.

Celem pracy było stwierdzenie czy stan zapalny gruczolaka stercza ma wpływ na temperaturę chorych, u których wykonano ERS przez­cewkowa.

MATERIAŁ I METODA

Do tego celu posłużył nam materiał dwóch grup chorych, u których wykonano badanie retrospektywne. W grupie pierwszej 100 kolejnych chorych badanie histopatologiczne wykonane ze skrawków po ERS gruczolaka stercza, wykazało jego stan zapalny [adenoma in statu inflam-mationis). Żaden z tych chorych nie gorączkował przed zabiegiem i nie otrzymywał antybiotyków. Drugą grupę, kontrolną, stanowiło 100 kolej­nych chorych, u których badanie histopatologiczne nie wykazało stanu zapalnego gruczolaka stercza (adenoma). Chorzy ci również nie gorącz­kowali przed ERS i nie otrzymywali antybiotyków. Wszystkich chorych prowadzono w okresie pooperacyjnym w podobny sposób. Przeanalizo­wano przebieg temperatury w obu grupach chorych.

WYNIKI

Wiek chorych w grupie I wynosił od 57 do 84 lat, średnio 72,8 lat. W grupie tej 47 chorych gorączkowało powyżej 38°C w pierwszych trzech dobach po ERS. Z tego 26 (55,3%) jedną dobę, 14 (29,7) dwie, a 7 (15,0%) trzy doby. U 23 chorych gorączkujących wystąpiły dreszcze przynajmniej jeden raz. Czas pobytu w Klinice po zabiegu wynosił od 5 do 11 dni, średnio 8,7 dni. Wiek chorych w grupie II wahał się od 59 do 87 lat, średnio 73,1 lat. W grupie tej gorączkowało 38 chorych, z tego 20 (52,6%) jedną dobę, 10 (26,3%) dwie, a 8 (21,1%) trzy doby. U 18 wystąpiły dreszcze przynajmniej jeden raz. Czas pobytu w Klinice po ERS wynosił od 5 do 9 dni, średnio 6,8 dni. Otrzymane wyniki prze­analizowano za pomocą testu Chi2 i przedstawiono w tabeli I. Wynika z niej, że nie znaleziono znamiennej zależności (Chi2=l,66 p<0,05).

WNIOSEK

Stan zapalny gruczolaka stercza w obrazie histopatologicznym, nie ma wpływu na występowanie gorączki w pierwszych dniach po ERS przezcewkowej.

piśmiennictwo

  1. 1. Bultitude M. J., Eykyn S.: The ralationship between the urethral flora and urinary infection in the catheterised male. Brit. J. Urol., 1973, 45, 678. ? 2. Chil­ton C. P., Morgan J. R., England H. R., Paris A. M. J., Blandy J. P.: A critical eva-luation of the results of transurethral resection of the prostate. Brit. J. Urol., 1978, 50, 542. ? 3. Greene L. F., Segura J. W.; Transurethral surgery, W. B. Saunders Company, Philadelphia ? London ? Toronto, 1979, 96. ? 4. Leńko J.: Adenomekto­mia sposobem Millina, zagadnienie przedoperacyjnego cewnikowania chorych. Urol. Pol., 1985, 38, 1, 63. ? 5. Prajsner A.: Odpływ wsteczny pęcherzowo-moczowodowy jako powikłanie przezcewkowej elektroresekcji gruczolaka stercza. Rozprawa dok­torska, S1AM., Katowice, 1986. ? 6. Szkodny A.: Analiza chorych zmarłych po przezcewkowej elektroresekcji gruczolaka stercza. Urol. Pol., 1984, 3, 201. ? 7. Szkodny A.: Własne doświadczenia wynikające z wykonania 5000 przezcewkowych elektroresekcji gruczolaka stercza. Urol. Pol., 1984, 3, 195. ? 8. Wear J. B., Haley P.: Transurethral prostatectomy with ? out antibiotics. J. Urol., 1973, 110, 436.