PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

ŚPIEWAK UZUPEŁNIENIE UBYTKU MOCZOWODU PROTEZĄ SILIKONOWĄ
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1989/42/2.

autorzy

Janusz Darewicz, Eugeniusz Malczyk, Stanisław Śpiewak
Z Kliniki Urologii AM w Białymstoku Kierownik: doc. dr hab. med. J. Darewicz
Z Oddziału Urologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Suwałkach Ordynator: lek. med. S. Śpiewak

streszczenie

Przedstawiono chorą, której wszczepiono moczowodową protezę si­likonową. Moczowód uległ zniszczeniu w dolnym odcinku na skutek wielokrotnych operacji, których pierwotną przyczyną było jego podwią­zanie podczas wycięcia macicy. Dobry wynik leczenia potwierdza wy­soką wartość protezy silikonowej w uzupełnianiu ubytków moczowodu.

Jako pierwszy protezy typu Scurasil R użył Auvert w 1969 roku (3). Jest to spiralna ;proteza na końcach której znajdują się mankieciki z tka­niny welurowej. Hennebert zastosował protezę silikonową z zastawką przeciwodpływową (cyt. wg 2).

W Polsce pierwsze prace doświadczalne z protezą moczowodową, wy­konaną z polichlorku winylu, przeprowadzono w latach 60-tych (7), a w warunkach klinicznych wszczepiono protezę silikonową choremu w 1976 roku w Klinice Urologii AM w Warszawie (8).

OPIS PRZYPADKU

Chora D. S., lat 36 (nr hist. chor. 15917/88) operowana przed 5 miesiącami (cięcie cesarskie). Wkrótce po operacji wystąpił krwotok, co było powodem wycięcia ma­cicy. Po 5 dniach wobec ostrych napadowych bólów w lewej okolicy lędźwiowej przeniesiono chorą do oddziału urologicznego.

Urografia wykazała poszerzenie lewego układu kielichowo-miedniczkowego i mo­czowodu w odcinku miedniczny?. Przy próbie cystoskopii i cewnikowania moczo­wodu stwierdzono przeszkodę w odległości około 5 cm od jego ujścia. W czasie operacji zdjęto kilka podwiązek, ale przejścia do pęcherza nie uzyskano. Z uwagi na duże trudności techniczne wytworzono jedynie przetokę moczowodową.

Chorą ponownie operowano po miesiącu w tym samym ośrodku. Wobec ma­sywnych zmian bliznowatych operacja zakończyła się niepowodzeniem. Pozostawiono przetokę moczowodową, którą wytworzono tuż poniżej skrzyżowania moczowodu z naczyniami biodrowymi.

Po 3 miesiącach od ostatniej operacji chorą przyjęto do Kliniki Urologii i ope­rowano. Stwierdzono zniszczenie moczowodu, sięgające aż do skrzyżowania z naczy­niami biodrowymi i uniemożliwiające operację Boariego. Wobec litych zrostów je­litowych nie wchodziło w grę zastąpienie moczowodu pętlą jelita cienkiego. W tej sytuacji zdecydowano się na wszczepienie protezy silikonowej typu Scurasil z za­stawką przeciwodpływową produkcji firmy Rhone-Poulenc ? Francja. Wykonano połączenie bocznej ściany pęcherza z podmiedniczkowym odcinkiem moczowodu (ryc. 1). Przebieg pooperacyjny nie powikłany. Chora w stanie dobrym opuściła Klinikę.

OMÓWIENIE

Wielu autorów zwraca uwagę, że protezy moczowodowe z tworzywa sztucznego należy stosować głównie w procesach nowotworowych mied­nicy mniejszej, gdy dochodzi do zablokowania odpływu moczu (1, 6).

Protezy można też stosować z powodzeniem w chorobie Ormonda (4, 6). Również w niedrożnościach moczowodu po operacjach ginekologicz­nych stosowano protezy z dobrym skutkiem.

U naszej chorej użycie protezy znacznie ułatwiło leczenie. Chora prze­była w 5 miesiącach 4 operacje w miednicy mniejszej, co spowodowało zniszczenie dolnego odcinka moczowodu i masywne zrosty jelitowe wy­kluczające możliwość wykonania innego typu operacji.

Dobry wynik leczenia, a także doświadczenia innych autorów potwier­dzają wysoką wartość protez silikonowych w leczeniu ubytków moczo­wodu.

piśmiennictwo

  1. 1. Dujour B.: Le replacemnt ?suspendu" de 1'uretere par une prothese de sili­cone. J. Urol. Nephrol., 1974, 90, 525. ? 2. Kotowicz A., Leemans J.: Proteza siliko­nowa jako materiał zastępczy moczowodu w zastosowaniu klinicznym. Urol. Pol., 1978, 31, 3, 205. ? 3. Kotowicz A. Leemans J.: Postęp w zastosowaniu protezy si­likonowej jako materiału zastępczego moczowodu. Urol. Pol., 1982, 35, 3?4, 177. ? 4. Mazo E. B,, Chomerik G. G.: Wniesznieje protezirowanije moczetocznika pri re-troperitonealnom fibrozie. Uroł. Nefroł., 1986, 3, 20. ? 5. Nataf R., Parietti R.: Le prothese ureterales en Scurasil. J. Urol. Nephrol. 1974, 80, 902. ? 6. Stern A? Thomy H., Fufour B., Sausse A.: Prosthesis eases last months of genito-urinary can­cer patients. J. Am. med. Ass., 1973, 224, 7, 967. ? 7. Twardosz W.: Badania do­świadczalne nad uzupełnieniem moczowodu przeszczepu z tworzywa sztucznego. Urol. Pol., 1962, 14, 65. ? 8. Wesołowski S.: Zastąpienie moczowodu protezą sili­konową ?Scurasil". Pol. Tyg. Lek., 1977, 32, 206, 2061.
  2. Praca wpłynęła do Redakcji: 1989-01-09